Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Susanne Eriksson och Lennart Höglind Lagstiftning, miljömål etc Avloppsreningsverk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Susanne Eriksson och Lennart Höglind Lagstiftning, miljömål etc Avloppsreningsverk."— Presentationens avskrift:

1 Susanne Eriksson och Lennart Höglind Lagstiftning, miljömål etc Avloppsreningsverk

2 "Industrispillvatten som leds till avloppsreningsverk skall ha undergått sådan rening som krävs för att säkerställa dels att driften av avlopps- reningsverken och behandlingen av avloppsslam inte störs, dels att slammet kan omhändertas på ett säkert och miljömässigt godtagbart sätt". § 10 i Naturvårdsverkets kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (SNFS 1994:7) ”Industriellt avloppsvatten får ej tillföras avloppsledningsnätet i sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att avloppsreningsverkets funktion nedsätts, att slammet inte kan användas för jordbruksändamål eller att särskilda olägenheter uppkommer för omgivningen eller i recipienten". Villkor i avloppsreningsverkens tillstånd ”Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts.” 4§ 7 pkt. Naturvårdsverkets föreskrift om miljörapport, NFS 2006:9 "Verksamheten skall fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar skall dokumenteras ". § 6 i förordningen om egenkontroll Lagstiftning, miljömål etc

3 “Senast år 2015 ska minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark.” Nationellt delmål, God bebyggd miljö För att möta riksdagsbeslutet om en hållbar återföring av fosfor till jordbruksmark har Svenskt Vatten tillsammans med LRF, Lantmännen, Svensk Dagligvaruhandel tagit fram certifieringssystemet REVAQ, som stöttas av Naturvårdsverket. Ur Svenskt Vatten, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Lantmännen Lantbruk och Dagvaruhandeln tillsammans med Hushållningssällskapet ej publicerat svar på debattartikeln i Dagens Nyheter. ”För att kunna klara Riksdagens miljömål och långsiktigt hållbara vattentjänster, är det helt avgörande att minska tungmetaller och andra oönskade ämnen som spolas ut till avloppsvattnet och reningsverken från hushåll, service och industrier. Arbetet med att förhindra föroreningarna redan vid källan kallar vi uppströmsarbete.” http://www.svensktvatten.se/web/Certifieringssystem_for_slam.aspx

4 Lagstiftning, miljömål etc Vattendirektivet Diskussioner pågår mellan Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Miljödepartementet huruvida de prioriterade ämnena ska bli gränsvärdes- normer. Avloppsdirektivet EG domstolen har dömt Sverige att ordna med kväverening i ett 30-tal avloppsreningsverk. 85 Mkr per reningsverk i böter. Rapportering

5 Lagstiftning, miljömål etc Avloppsrenings- verk Föreskrift om rening av avlopps- vatten ( SNFS 1994:7) Villkor i tillstånd Egenkontroll Miljörapport (NFS 2006:9) Nationellt delmål, God bebyggd miljö REVAQ Avloppsdirektivet Vattendirektivet


Ladda ner ppt "Susanne Eriksson och Lennart Höglind Lagstiftning, miljömål etc Avloppsreningsverk."

Liknande presentationer


Google-annonser