Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mona Strandmark Växtnäringsenheten, Jordbruksverket Tvärvillkor inom växtnäringsområdet Urban Wigert.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mona Strandmark Växtnäringsenheten, Jordbruksverket Tvärvillkor inom växtnäringsområdet Urban Wigert."— Presentationens avskrift:

1 Mona Strandmark Växtnäringsenheten, Jordbruksverket Tvärvillkor inom växtnäringsområdet Urban Wigert

2 Tvärvillkor – nitratdirektivet Extra tvärvillkor – landsbygdsprogrammet Bestämmelser inom miljöbalkens område Utgångspunkter för tvärvillkor inom växtnäring Mats Pettersson

3 Tvärvillkor och extra tvärvillkor - miljö M, N och K länTvärvillkorExtra tvärvillkor Övriga känsliga områden TvärvillkorExtra tvärvillkor Övriga GötalandExtra tvärvillkor Övriga SvealandExtra tvärvillkor NorrlandExtra tvärvillkor

4 Känsliga områden

5 Att minska vattenförorening som framkallas eller orsakas av nitrater som kommer från jordbruket Att förhindra ytterligare sådan förorening Vad är syftet med reglerna utifrån nitratdirektivet? Lennart Svedlund

6 Bestämmelser om begränsning av mängden stallgödsel och andra organiska gödselmedel som får tillföras åkermarken Spridningsbestämmelser – när, var, hur? Regler om ”Grön mark” Regler om lagringskapacitet och utformning av lagringsutrymmet Regler om täckning av gödselbehållare Vad omfattas av tvärvillkoren? Mats Pettersson

7 Vad är din roll som rådgivare? Bo Nordin

8 Att sätta in tvärvillkoren i en helhet med övriga bestämmelser Att stötta lantbrukaren i hans arbete med hur lagstiftning och tvärvillkor ska uppfyllas Vad är din roll som rådgivare? Bo Nordin

9 Tvärvillkoren är inte fristående från lagstiftning! Var tydlig med att tala om för lantbrukaren att uppfyllande av tvärvillkoren inte säkert uppfyller vad som krävs enligt miljölagstiftningen Om lantbrukaren uppfyller miljölagstiftningen uppfyller han alltid tvärvillkoren! Sätt in tvärvillkoren i en helhet med övriga bestämmelser

10 Be lantbrukaren berätta om han känner till vilka regler som gäller Be lantbrukaren berätta om hur han har gått tillväga för att uppfylla reglerna Informera lantbrukaren om hans ansvar att känna till vad som gäller för sin verksamhet Informera om vad som krävs utifrån lagstiftning och tvärvillkor Peka på att det kan finnas flera lösningar för att uppfylla reglerna Tala om hur lantbrukaren kan få hjälp med vägledning Stötta lantbrukaren men ta inte över ansvaret

11 Inom vilka områden finns överträdelser? Tvärvillkor år 2008Kommentar Gödsellagring26 st 39 st kapacitet utformning Djurtäthet1 st Gödselspridning3 st Minska ammoniakförlusterna 1 stKan gälla både täckning nedbrukning och teknik

12 Gödsellagring

13 Gödsellagring forts.

14 Gödsellagring

15 Gödsellagring forts.

16 Gödselspridning

17 Gödselspridning forts.

18 Frågor som är reglerade i tillstånd enligt 9 kap miljöbalken Exempel: 1.Kvävegödsling till höstsäd med flytgödsel eller handelsgödsel får inte ske under tiden den 1 augusti- den 15 februari 2.Samtliga gödselvårdsanläggningar ska vara utformade så att risk för förorening till yt- och grundvatten inte föreligger Ej verksamhetskrav

19 Gödsel och miljö www.sjv.se Läs mer…


Ladda ner ppt "Mona Strandmark Växtnäringsenheten, Jordbruksverket Tvärvillkor inom växtnäringsområdet Urban Wigert."

Liknande presentationer


Google-annonser