Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agelus Miljökonsulter Box 220 241 23 Eslöv tel: 0413-150 50 fax: 0413-557699 e-post: Vad händer i Östersjöländerna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agelus Miljökonsulter Box 220 241 23 Eslöv tel: 0413-150 50 fax: 0413-557699 e-post: Vad händer i Östersjöländerna."— Presentationens avskrift:

1 Agelus Miljökonsulter Box 220 241 23 Eslöv tel: 0413-150 50 fax: 0413-557699 e-post: info@agellus.seinfo@agellus.se www.agellus.se Vad händer i Östersjöländerna på miljöområdet? Annika Henriksson

2 Annika Henriksson, AGELLUS 2 Helsingforskonventionen- HELCOM Skydd av Östersjön Mål - halvering av antropogent kväve från 1985 års nivå (genom rekommendationer till ländernas regeringar) Egentliga Östersjön Kattegatt Bottenhavet Bottenviken Finska viken Rigabukten Danska sundet Karta: REKO faktabok

3 Annika Henriksson, AGELLUS 3 Nitratdirektivet 91/676/EEC Länder ska: Utpeka känsliga landområden och Utarbeta åtgärdsplaner för känsliga områden –Regler för spridning och lagring av stallgödsel Upprätta övervakningssystem och kontrollera effekten av åtgärderna Utarbeta riktlinjer för god jordbrukarsed Identifiera känsliga vattenområden och skydda grundvatten, söt ytvatten m.m.

4 Annika Henriksson, AGELLUS 4 God Jordbrukarsed Länder får själva bestämma innehållet, -dock bör definieras: 1.Olämpliga tidsperioder för gödselspridning. 2.Olämpligheten i att sprida på kuperade fält. 3.Gödsel ska inte spridas på vattenmättad, tjälad eller snötäckt mark. 4.Lämpliga spridningsmetoder nära vattendrag. 5.Kapacitet och konstruktion av gödselvårdsanläggningar. 6.Spridningsteknik för handels- och stallgödsel.

5 Annika Henriksson, AGELLUS 5 Integrerat skydd mot förorening och kontroll (IPPC - direktivet; Integrated Pollution Prevention and Control) Direktivet syftar till att undvika eller reducera förluster från industriella faciliteter till luft, vatten och mark Intensiv fjäderfä- eller svinproduktion i stor skala och förarbetning av animaliskt råmaterial ska kräva tillstånd

6 Annika Henriksson, AGELLUS 6

7 7

8 Källa: Helcom, PLC -4

9 Annika Henriksson, AGELLUS 9 Utlakning till Östersjön Källa: HELCOM, PLC-4

10 Fosfor- tillförsel till Östersjön Källa: Helcom, PLC -4

11 Annika Henriksson, AGELLUS 11 Fosforförlust till Östersjön Källa: HELCOM, PLC-4

12 Källa: Helcom, PLC -4 Kväve- förlust till Östersjön

13 Källa: Helcom, PLC -4 Fosfor- förlust till Östersjön

14 Annika Henriksson, AGELLUS 14 Nitratdirektivet - tillämpning Känsliga områden:

15 Polen, nitratkänsliga områden (2001) Källa: Rural Development Plan for Poland 2004-2006. Min of agric. and rur dev.

16 Estland, nitratkänsliga områden (2003) Källa: Min. of Agric, Rep. of Est

17 Lettland - nitratkänsliga områden (2001). (Källa: Min. of Agric., Lat. Rep.)

18 Litauen: Karst regioner

19 Sverige - nitratkänsliga områden SFS 1979:426 SFS 1998:915 Förordning om miljöhänsyn i jordbruket

20 Annika Henriksson, AGELLUS 20 Nitratdirektivet - tillämpning Kombination av –Åtgärdsprogram (inom nitratkänsliga områden) –God jordbrukarsed inom hela landet Jämförelse med svenska regler: –djurtäthet –Lagringskapacitet –Spridningsförbud –Max stallgödselgiva –Andra utlakningsåtgärder –dokumentationskrav

21 Annika Henriksson, AGELLUS 21 Djurtäthet-jämförelse Landbas Nöt (mjölk) Slakt svin Slakt kyck. Hönor Pol (170 kg N/ha) Lit 1,71,2-2,425 - 452774211-240 Let (1,7de=100 kg N) (1,7-3,4)(12 – 19)(170) Est 2,0(1,5) de2(1,5)2(15)500(375)200(150) Sv =20 - 23 P/ha 1,610,5470100

22 Annika Henriksson, AGELLUS 22 Lagringskapacitet LandKapacitet, mmDrivkraft S 6(8)-10 mdr.Lagkrav Pol 4(6) mdr; flytg + urin (all gödsel) På tät platta; fastgödsel (ytterligare) Lagkrav Lit ”tillräcklig” GAP rek 6 mdr bidrag Let Fastg 6 mdr, flytg + urin 7 mdrlagkrav Est 8 mdr, allt täcktLagkrav

23 Annika Henriksson, AGELLUS 23 Max N-giva LandstallgödselMin gödselDrivkraft Pol 170- Lagkrav Lit 170 Maximeras inom Karst- regioner GAP Bidrag Let (170) Grödans beräknade behov Lagkrav Est 170 kg/ha Grödspec, >100 kg delas (140/100) Lagkrav Sv (Behov/balans för säsongen) Lagkrav

24 Annika Henriksson, AGELLUS 24 Spridningsförbud LandPerioddrivkraft Pol1 dec-28 febLagkrav Lit15 nov – 15 marGAP Let(15 nov-1 mar)Lagkrav Est1 nov – 31 marslagkrav Sv (1 jan-15 feb + extra regler olika områden) Lagkrav

25 Annika Henriksson, AGELLUS 25 Övriga krav LandKravDrivkraft Pol Lit >10 m3 vattenförbrukning tillstånd >200 de egenkontroll Let (Krav på nedbrukning av stg, gödslingsplan) Est Sv >100/>200 de anmälning/tillstånd, miljörapport, egenkontroll Tillsyn

26 Annika Henriksson, AGELLUS 26 God jordbrukarsed LandKravDrivkraft Pol 2004. Enligt nitratdirektivet + regler om bek medel Lagkrav + bidrag Lit 2000. Enligt nitratdirektivet + regler om bek medel GAP, Bidrag Let 2004 Enligt nitratdirektivet Est SvOlika lagkrav, ej helt dokumentLagkrav

27 Annika Henriksson, AGELLUS 27 Användning av kemiska bekämpningsmedel Land Utbild- ning Sprut- test journal Skydds- avst Drivkraft Pol jaJa 5 m vägar, 20 m bostäder etc Lagkrav O..J. 2004 No 11 Rys ???Jalagkrav Lit jaJaja10 mGAP, Bidrag Let Ja ja 10 m till vatten Lagkrav Est Ja?Jaja<4 m/sLagkrav Sv Ja”ja”jaAnpassadeLagkrav

28 Annika Henriksson, AGELLUS 28

29 Annika Henriksson, AGELLUS 29 Agri-environmental support Estland General scheme of agri-environmental support: Environmentally Friendly Production Scheme, available to every eligible farmer and a precondition for additional activities (amount of support is ~51 EUR/ha) Additional activities: Environmentally friendly management scheme (support is ~26 EUR/ha) Organic farming (support is ~70 EUR/ha)

30 Test av spruta i Lettland

31 Test av spruta i Litauen

32 Annika Henriksson, AGELLUS 32 SLUTSATSER EU tvingar men ger bidrag Ryssland? Polen < Litauen < Lettland < Estland Små gårdar slås ut Leveranskrav, t.ex. mjölk


Ladda ner ppt "Agelus Miljökonsulter Box 220 241 23 Eslöv tel: 0413-150 50 fax: 0413-557699 e-post: Vad händer i Östersjöländerna."

Liknande presentationer


Google-annonser