Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationell Utblick. Internationella Miljööverenskommelser och Initiativ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationell Utblick. Internationella Miljööverenskommelser och Initiativ."— Presentationens avskrift:

1 Internationell Utblick

2 Internationella Miljööverenskommelser och Initiativ

3 Helsingforskonventionen Egentliga Östersjön Kattegatt Bottenhavet Bottenviken Finska viken Rigabukten Danska sundet Skydd av Östersjön Mål - halvering av antropogent kväve från 1985 års nivå (genom rekommendationer till ländernas regeringar) Karta: REKO faktabok

4 Oslo-Paris Konventionen • mål -att bevara och skydda de marina ekosystemen i Nordsjön och Nordostatlanten (t.ex. halvering av antropogent kväve och fosfor från 1985 års nivå ) Karta: OSPAR kommissionen

5 Nordsjösamarbetet •Samarbete mellan regionala myndigheter •Påverka politiker •Åtagande vid Nordsjökonferenserna

6 Barcelona Konventionen -Åtgärdsplanen För Medelhavet •Bedöma och förhindra förorening •Hjälp vid nationella miljömål •Eliminera fosforutsläpp

7 Nitratdirektivet Länder ska: •Utpeka känsliga landområden och •Utarbeta åtgärdsplaner för känsliga områden –Regler för spridning och lagring av stallgödsel • Upprätta övervakningssystem och kontrollera effekten av åtgärderna •Utarbeta riktlinjer för god jordbrukarsed •Identifiera känsliga vattenområden och skydda grundvatten, söt ytvatten m.m.

8 God Jordbrukarsed Länder får själva bestämma innehållet, dock bör definieras: 1.Olämpliga tidsperioder för gödselspridning. 2.Olämpligheten i att sprida på kuperade fält. 3.Gödsel ska inte spridas på vattenmättad, tjälad eller snötäckt mark. 4.Lämpliga spridningsmetoder nära vattendrag. 5.Kapacitet och konstruktion av gödselvårdsanläggningar. 6.Spridningsteknik för handels- och stallgödsel.

9 Integrerat skydd mot förorening och kontroll •Direktivet syftar till att undvika eller reducera förluster från industriella faciliteter till luft, vatten och mark •Intensiv fjäderfä- eller svinproduktion i stor skala och förarbetning av animaliskt råmaterial ska kräva tillstånd

10 Slamdirektivet •Syftar till att skydda marken vid användning av slam i lantbruket •Undvika skadlig effekt på jord, vegetation, djur eller människa •Direktivet stödjer användningen av slam i lantbruket, kravet är dock att slammet inte påverkar jordkvalité eller jordbruksprodukten negativt

11 Luftkvalité Göteborgsprotokollet I generella mått ska de europeiska utsläppen i förhållanden till jämförelseårat 1990 minska med: Svavel63% NOx 41% VOC 40% Ammoniak 17% •Ytterligare fastställs krav på utsläpp från transportmedel och enstaka anläggningar (vad menas med detta?)

12 Göteborgsprotokollet Reduktionskrav ammoniakemission till 2010 Källa: P. De Clerq et al. ”Nutrient Management Legislation in European Countries”, 2001

13 Jämförande Statistik

14 * främst betesmark Markanvändning inom EU Inkl. Norge Källa: FAO, 2001

15 Jordbruksarealen inom EU Inkl. Norge * främst betesmark Källa: FAO, 2001

16 Grödfördelning Källa: FAO, 2001

17 Köttproduktion totalproduktion Källa: FAO, 2001

18 Köttproduktion Djurslags andel av total köttproduktion Källa: FAO, 2001

19 Köttproduktion kg per ha jordbruksmark inkl. permanent bete Källa: FAO, 2001

20 Mjölkproduktion Totalt producerad Källa: FAO, 2001

21 Mjölkproduktion kg producerad per ha jordbruksmark Källa: FAO, 2001

22 Äggproduktion Äggproduktion i EU och Norge Källa: FAO, 2001

23 Äggproduktion kg per ha jordbruksmark Källa: FAO, 2001

24 Ammoniakavgång från djur Ammoniakavgång per djurenhet i några länder i Europa 1993 Ammoniakavgång, kg/djurenhet och år 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Sverige DanmarkFinlandNorgePolenStor- brittanien TysklandNeder- länderna Frankrike Källa: Reko Fakta avsnitt fig 31 sid 43


Ladda ner ppt "Internationell Utblick. Internationella Miljööverenskommelser och Initiativ."

Liknande presentationer


Google-annonser