Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folke Pettersson En översikt Skogsgödsling.  Ökad tillväxt – ökade avverknings- möjligheter – bättre ekonomi  Enda åtgärden som ökar avverknings- möjligheterna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folke Pettersson En översikt Skogsgödsling.  Ökad tillväxt – ökade avverknings- möjligheter – bättre ekonomi  Enda åtgärden som ökar avverknings- möjligheterna."— Presentationens avskrift:

1 Folke Pettersson En översikt Skogsgödsling

2  Ökad tillväxt – ökade avverknings- möjligheter – bättre ekonomi  Enda åtgärden som ökar avverknings- möjligheterna på kort sikt (0–20 år)  Storskogsbruket har gödslat sedan 1960-talet  Omfattande FoU under 50 år har gett mycket goda kunskaper om såväl produktions- som miljöeffekter

3 Skogsgödsling – Torvmarksgödsling  Skogsgödsling: –utförs på fastmark – N-gödsling  Torvmarksgödsling: – PK- eller NPK-gödsling – tillämpades i mycket begränsad omfattning fram till 1993

4 Tillväxteffektens förlopp

5 Basdata för praktisk skogsgödsling  Medelgiva 150 kg N/ha som AN  13–20 m³sk/ha i total tillväxtökning under 7–11 år  Effekten i gran ungefär som i tall  Volym- och dimensionseffekt  30–40 % av gödslingsintäkten beror på dimensionseffekten (grövre timmer, lägre avverkningskostnader)  Gödslingskostnad ca 3 000 kr/ha

6 Baskrav  Fastmark  Podsoljordmån  Ståndortsindex 16–30 m  Minst 80 % av volymen skall vara barrträd  Lägst förstagallringsskog  Ingen avverkning inom tio år  Frisk och välsluten skog

7

8

9

10 Kalkylsituationer Ej räntebelastning (större skogsägare)  Den extra tillväxt som ett års gödslingar ger tas ut redan samma år i helt andra bestånd  Produktionskostnad (utan ränta): 200 kr/m³sk (3 000 kr, 15 m³sk)

11 Kalkylsituationer Räntebelastning (mindre skogsägare)  Tidsaspekten är avgörande för lönsamheten  I första hand bör bestånd med 8–10 år kvar till slutavverkning gödslas  Förräntningen i sådana bestånd ligger på 10–15 % realt per år

12 Varför så lite gödsling i småskogsbruket?  Kunskapsbrist, varken skogsägarföreningar eller SKS har arbetat med gödslings- rådgivning  Investering med 10 års horisont  Samordning mellan skogsägare krävs för att få ihop tillräckliga arealer  Först under senare tid har skogsägar- föreningar och skogsföretag verkat för samordning

13 Effekter på mark och vatten  Alla åtgärder (t.ex. slutavverkning) ger effekter, även skogsgödsling  Vegetation: – antalet arter påverkas inte – lavar och vissa mossor minskar – lingon och blåbär kan öka eller minska – kortsiktigt viss artförskjutning av mykorr- hizasvampar, långsiktig återhämtning

14  Markkemi: – markens förråd av humus, kväve och kol ökar i viss mån – ingen markförsurning, mängden baskatjoner ökar Effekter på mark och vatten (forts.)  Vatten: – N-utlakningen ökar totalt med 0–5 kg per ha – ingen ökad utlakning av tungmetaller

15 Slutsatser från MKB 1995 och 2002  N-gödsling utförd enligt gällande råd och bestämmelser verkar: – inte hota markens naturliga processer och långsiktiga produktionsförmåga – inte skada andra ekosystem – inte hota den biologiska mångfalden

16  Minskade transporter  Energieffektivt  Ökad fastläggning av CO 2 Gödsling – positiva miljöeffekter

17 Date: 2007-09-19 - Page: 17 Dan Malm 070925

18 Gödslingsekonomi och miljö- hänsyn går hand i hand  Gödsling och avverkning måste planeras samordnat  Noggrant beståndsval (baskraven), besiktning i fält  Utför en god planering, avgränsa: – svårgödslade områden (”beståndstarmar”) – gödslingsimpediment” och områden som av naturvårdsskäl ej bör gödslas – skyddszoner mot vägar, sjöar och vattendrag (SKS:s allmänna råd)  Följ upp resultatet

19 Sammanfattning – Skogsgödsling  N-gödsling på fastmark  Enda åtgärden som ökar avverknings- möjligheterna på några decenniers sikt  Kunskaperna är mycket goda  Hotar inte markens naturliga processer eller den biologiska mångfalden  Är energieffektivt och ger ökad fastläggning av koldioxid


Ladda ner ppt "Folke Pettersson En översikt Skogsgödsling.  Ökad tillväxt – ökade avverknings- möjligheter – bättre ekonomi  Enda åtgärden som ökar avverknings- möjligheterna."

Liknande presentationer


Google-annonser