Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Institutionen för Mark & Miljö, SLU www.mark.slu.se Fördjupad analys av försurningsdata för skogsmarken Resultat från Markinventeringen Johan Stendahl.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Institutionen för Mark & Miljö, SLU www.mark.slu.se Fördjupad analys av försurningsdata för skogsmarken Resultat från Markinventeringen Johan Stendahl."— Presentationens avskrift:

1 Institutionen för Mark & Miljö, SLU www.mark.slu.se Fördjupad analys av försurningsdata för skogsmarken Resultat från Markinventeringen Johan Stendahl Institutionen för mark och miljö SLU

2 Institutionen för Mark & Miljö, SLU www.mark.slu.se Fältbestämningar (ca 20 000 ytor) Markprovtagning: Humusprov (ca 10 000 ytor) Mineraljordsprov (ca 4500 ytor) Kemiska analyser Inventerade trakter: 4-8 provytor/trakt: 600-1200m 400m Följer miljötillståndet i marken Skogsmark, fjällbarrskog, myr och betesmark Permanenta provytor (samma som Riksskogstaxeringen) Inventeringsperioder: I1: 1983-1987 I2: 1993-2002 I3: 2003-2012 Varje årsdata ett sample

3 Institutionen för Mark & Miljö, SLU www.mark.slu.se Provtagning inom Markinventeringen Humuslagret 0-10 cm 10-20 cm 55-65 cm (C-horisonten) Övre rostjorden (podsoler) (B/C-horisonten 83-02)

4 Institutionen för Mark & Miljö, SLU www.mark.slu.se Skogsmarkens pH och basmättnad

5 Omanalyser av arkiverade jordprover Avvikelser för pH och baskatjoner från 1983-1987 kända sedan tidigare (korrektioner genomförda) Trendbrott för pH i början av 2000-talet 1980-talsdata viktiga för den övergripande trenden

6 Institutionen för Mark & Miljö, SLU www.mark.slu.se Omanalys av pH (H 2 O) 1985-1987: B-horisontenBC-horisonten Omanalys av pH (H 2 O) 1993-1998: C-horisonten

7 Institutionen för Mark & Miljö, SLU www.mark.slu.se Y = 1.05822*XY = 0.92149*XY = 0.86532*XY = 0.99131*X Omanalyser av 1985-1987: Baskatjoner B-horisonten (samband från Karltun 1998 i rött)

8 Institutionen för Mark & Miljö, SLU www.mark.slu.se Omanalyser av 1985-1987: Al och total aciditet B-horisonten Y = 1.00063*X Y = 0.9296*X

9 Trendanalyser för markkemi olika horisonter 3 regioner Regressionsanalys av årsvisa data Tidsserier olika beroende på markhorisont B-, B/C-, C- och O-horisonten pH(H 2 O), pH(CaCl 2 ), BS(eff.), Al(KCl), Total aciditet, CEC, Kol Mogen & äldre skog, torr-frisk-fuktig fastmark För B-horisonten, podsoler

10 Institutionen för Mark & Miljö, SLU www.mark.slu.se Sammanfattning av trendanalyser - tre regioner och för hela Sverige Förändring mot surare tillstånd Förändring mot mindre surt tillstånd

11 Institutionen för Mark & Miljö, SLU www.mark.slu.se Sammanfattning av trendanalyser - endast signifikanta förändringar Förändring mot surare tillstånd Förändring mot mindre surt tillstånd

12 Institutionen för Mark & Miljö, SLU www.mark.slu.se pH(H 2 O) i B-horisonten

13 Institutionen för Mark & Miljö, SLU www.mark.slu.se pH(H 2 O) i O-horisonten

14 Institutionen för Mark & Miljö, SLU www.mark.slu.se Ökning i Al(KCl) i O-horisonten i Norrland - en effekt av ökad katjonbyteskapacitet (CEC) Al(KCl)CEC Al:Kol kvot

15 Institutionen för Mark & Miljö, SLU www.mark.slu.se ? Radie för (hydratiserade) katjoner Återhämtning från markförsurning & jonbytesprocesser Cl - Ca 2+ K+K+ K+K+ K+K+ Cl - Al(OH 2 ) + SO 4 2- Cl - H+H+ Jonbytesreaktionen påverkas av: Marklösningen jonstyrka Jonernas bindningsstyrka (valens, och storlek) Al 3+ binds hårdare till markkomplexen än t ex Ca 2+ Vid lägre jonstyrka gynnas Al 3+ ytterligare i konkurrensen med Ca 2+ En ökning av basmättnaden från 10% till 50% kräver att Ca 2+ i marklösningen stiger 5-10 ggr, vilket betyder en långsam återhämtningen. Återhämtning sfas W

16 Institutionen för Mark & Miljö, SLU www.mark.slu.se Tillståndsklassernas fördelning 1985-2007 - endast podsoler Baserat på data omanalyserade 2010

17 Institutionen för Mark & Miljö, SLU www.mark.slu.se Slutsatser Oförändrad pH i mineraljorden, minskning i O-horisonten Oförändrad basmättnad Oförändrad eller ökad mängd utbytbart aluminium och total aciditet, särskilt i O-horisonten Tendens till förbättring enligt tillståndsklasserna har avtagit eller tom vänt till en försämring Återhämtning genom jonbyte kräver höga koncentrationer av baskatjoner i marklösningen Processförståelse viktig för tolkning av återhämtningen


Ladda ner ppt "Institutionen för Mark & Miljö, SLU www.mark.slu.se Fördjupad analys av försurningsdata för skogsmarken Resultat från Markinventeringen Johan Stendahl."

Liknande presentationer


Google-annonser