Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fosfor och miljömålen Ingen övergödning –Delmål 2. Minskade utsläpp av fosfor (2010) Fram till år 2010 ska de svenska vattenburna utsläppen av fosforföreningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fosfor och miljömålen Ingen övergödning –Delmål 2. Minskade utsläpp av fosfor (2010) Fram till år 2010 ska de svenska vattenburna utsläppen av fosforföreningar."— Presentationens avskrift:

1 Fosfor och miljömålen Ingen övergödning –Delmål 2. Minskade utsläpp av fosfor (2010) Fram till år 2010 ska de svenska vattenburna utsläppen av fosforföreningar från mänsklig verksamhet till sjöar, vattendrag och kustvatten ha minskat kontinuerligt från 1995 års nivå.

2 Bakgrund För mycket näring i sjöarna –eutrofiering Måttlig eutrofiering –Ökad tillväxt av alger och annan vegetation fiskproduktionen stiger

3 Stark eutrofiering –Planktontillväxt vattnet blir grumligt gynnar skräpfisk, mört och braxen –algblomning faller ned till botten –syret förbrukas vid nedbrytning –i värsta fall bildas svavelväte

4 P i havet Blått = mkt låg halt Grön = låg halt Gul = medelhög halt Orange = hög halt Rött = mkt hög halt

5 Vad har man gjort? Mekanisk rening Biologisk ening –50-talet Kemisk rening –70 -talet 90-95% av allt avloppsvatten reans biologiskt och kemiskt

6 Fortfarande problem i kustvatten och i många svenska inlandsvatten –14 000 av Sveriges 90 000 sjöar är eutrofa fosforhalten är högre > 25 mikrogram/liter –Mälaren och Hjälmaren

7 Utsläpp av fosfor till havet

8 Gotlandsdjupet

9 Fosforgödslingen har minskat! 60% sedan sjuttiotalet Trots detta –fosforhalten i vatten som lämnar åkrarna har inte minskat i motsvarande grad

10 Fosfor i stallgödsel

11 Varför? –Fortfarande gödslas det med för mycket gödsel stallgödsel på fel ställen ? –Glesbygdshushåll med trekammar-brunnar, ingen rening –Läckande bottensediment stora mängder fosfor har ansamlats –kommer att läcka under flera decennier

12 Tillförsel av P till havet

13 Vattenburna utsläpp av fosforföreningar - utvärdering Utsläppen har minskat med 12% sedan 1995. En kontinuerlig minskning av fosforutsläppen bör kunna nås om ytterligare åtgärder genomförs. Brister i utsläppsstatistiken Bedömning av måluppfyllelse osäker

14 22 kg P per hektar Naturvårdsverkets utredning –2004-02-20 Förslag Högsta genomsnittliga tillförsel med stallgödsel Spridning skall ske på hela arealen Jordarter med höga P-klasser bör ej ingå som underlag för spridning

15 Djurtäthet Innebär sänkning ? Tar hänsyn till sänkning av fosfornormen 1,4 djur/ha

16 Remiss LRF, Svensk Mjölk 2010 –1,6 (nuvarande) 2013 –1,4-1,5

17 Växtnäringsbalanser och fosfor Skånska mjölkgårdar (Swensson, 2003) –Gårdar som bara levererar mjölk Medelvärde + 7 kg P/ha spridning - 3 till +23 kg P/ha –Gårdar som levererar mjölk och växtodlingsprodukter Medel 5 kg P/ha Spridning - 9 till +44 kg P/ha

18 P-balanser fortsättning –Watson et al., 2002 56 mjölkgårdar i Europa Medel 3,1 kg P/ha Spridning -6,5 till 36,0 kg P/ha

19 Phosphorus reduction through precision feeding of dairy cattle –Cerosaletti et al., 2004 Journal of dairy science 4 mjölkgårdar Delaware –P-utfodring 107 - 165 % av norm –Anpassning av utfodring 25% lägre P-utfodring Fosforutsläpp per ko och år 11,8 kg P

20 Reducing phosphorus in dairy…. diets improves farm nutrient balances and decreases the risk of nonpoint pollution of surface and ground waters –Toort etal., 2004. Agriculture, Ecosystems and Environment 40 mjölkgårdar Nordöstra och mellersta USA Stark korrelation mellan P i foder, P i gödsel, P upplagrad i jorden


Ladda ner ppt "Fosfor och miljömålen Ingen övergödning –Delmål 2. Minskade utsläpp av fosfor (2010) Fram till år 2010 ska de svenska vattenburna utsläppen av fosforföreningar."

Liknande presentationer


Google-annonser