Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

► 1 Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) Rickard Olofsson │ Sweco Environment AB, Östersund Vatten och Miljö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "► 1 Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) Rickard Olofsson │ Sweco Environment AB, Östersund Vatten och Miljö."— Presentationens avskrift:

1 ► 1 Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) Rickard Olofsson │ Sweco Environment AB, Östersund Vatten och Miljö

2 ► 2 Vad är dagvatten? Dagvatten är tillfälliga flöden som exempelvis regnvatten, smältvatten och tillfälligt framträngande grundvatten

3 ◄ ► 3 Naturlig och urban hydrologi När naturmark exploateras förändras vattnets naturliga avrinningsförhållande

4 ◄ ► Konventionell dagvattenhantering Idag avleds merparten av dagvattnet via ledningar Snabbt och ojämnt flöde till reningsverk eller recipient Stora momentana flöden  överbelastning, bräddning Begränsad möjlighet till rening innan recipient Dolt under mark  försvårar återkopplingen 4

5 ◄ ► Fördelar och nackdelar LOD jämfört med konventionellt system 5 + Minskad mängd dagvatten direkt till recipienten + Billigare och mindre omfattande ledningssystem + Vatten återförs till marken  grundvattenbalans + Rening och fastläggning av föroreningar + Minskade flödestoppar + Robusthet i systemet + Mervärden skapas - Frysrisk -Risk för föroreningar till grundvatten -Högre krav på skötsel -Ökad olycksrisk Gång- och cykeltunnel Odensala 2011-08-08

6 ◄ ► 6 Uthållig dagvattenhantering Två huvudprinciper: Den naturliga vattenbalansen ska bibehållas så långt det är möjligt Dagvatten ska avrinna långsamt och rent istället för snabbt och smutsigt Fem viktiga följdprinciper: Dagvatten ska hanteras så nära källan som möjligt Dagvattnet ska hållas kvar nära markytan Dagvattenhanteringen måste anpassas till platsen Dagvatten måste ses som en resurs som kan bidra till estetiska, sociala och biologiska värden Dagvattenhanteringen måste vara säker ur översvämnings- och föroreningssynpunkt

7 ◄ ► Planera för LOD 7 LOD-åtgärder utifrån platsspecifika förutsättningar Förundersökning av markens egenskaper och GV-nivå Höjdsättning av mark Minimera andelen hårdgjorda ytor Genomsläppligt material Undvik hinder för ytavrinning som ex. kantsten Planera för LOD tidigt. En förutsättning är att mark (grönområden) avsätts, mer komplicerat att anlägga åtgärder i ett senare skede Utforma planer som skapar förutsättningar för detta

8 ◄ ► Exempel på LOD-åtgärder Visualisera hur LOD-åtgärder kan se ut Fokus på mervärdet i ”kombinerade” åtgärder Dagvatten, en tillgång och inte bara ett problem Spännande miljöer med många värden 8

9 ◄ ► Infiltration 9 Ett bra sätt att minska flöden och ta hand om föroreningar samtidigt som vattenbalansen bibehålls

10 ◄ ► 10 Svackdiken Gröna infiltrationsytor med möjlighet till uppdämning och transport

11 ◄ ► 11 Öppna avrinningsstråk Sänker hastigheten på dagvattenflödet och bidrar till rening

12 ◄ ► 12 Öppna avrinningsstråk Ökar säkerheten mot översvämning

13 ◄ ► 13 Öppna avrinningsstråk Skapar förutsättning för attraktiva lösningar längre ner i avvattningssystemet

14 ◄ ► 14 Dammar tillför många värden Öppna vattenspeglar skapar liv och variation och ger möjlighet till rekreation

15 ◄ ► 15 Sociala och estetiska värden En väl genomtänkt dagvattenhantering kan utgöra ett positivt inslag i den lokala miljön

16 ◄ ► 16 Genomsläppliga beläggningar Ett alternativ när plats för grönytor saknas

17 ◄ ► 17 Gröna tak Ett bra sätt att minska flöden

18 ◄ ► 18 Nansenparken Ett exempel på när dagvatten har använts som resurs Tidig planering av dagvattenåtgärder

19 ◄ ► 19 Dagvattenfrågan i nytt perspektiv En hållbar dagvattenhantering förutsätter att alla aspekter av dagvattenfrågan beaktas i ett sammanhang – Frågan berör fler än VA- förvaltningen

20 ◄ ► 20 Vattnet känner inga gränser Förr eller senare hamnar dagvattnet i våra vattendrag och sjöar


Ladda ner ppt "► 1 Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) Rickard Olofsson │ Sweco Environment AB, Östersund Vatten och Miljö."

Liknande presentationer


Google-annonser