Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagvatten Dagvatten kallas det regn-, smält- och dräneringsvatten som rinner från byggnader, gator, parkeringsplatser, andra hårdgjorda ytor och markytor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagvatten Dagvatten kallas det regn-, smält- och dräneringsvatten som rinner från byggnader, gator, parkeringsplatser, andra hårdgjorda ytor och markytor."— Presentationens avskrift:

1 Dagvatten Dagvatten kallas det regn-, smält- och dräneringsvatten som rinner från byggnader, gator, parkeringsplatser, andra hårdgjorda ytor och markytor via diken eller ledningar till vattendrag, sjöar eller reningsverk. Dagvattenhantering är en kommunal angelägenhet och det är kommunen som har det övergripande ansvaret för hantering och utsläpp av dagvatten. Kommunen beslutar om bildande av verksamhetsområde och taxa för dagvatten.

2 Dagvatten Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen ska enligt VA-lagen tillse att allmän dagvatten-anläggning för omhändertagande av dagvatten kommer till stånd, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön i ett större sammanhang. Kommunens anläggningar för avledning och rening av dagvatten från gator och allmän platsmark skall fram till anslutningen till den allmänna dagvattenledningen ägas och skötas av kommunen.

3 Dagvatten Dagvatten tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark, eller konstruktion, t ex regnvatten, smältvatten, spolvatten, och framträngande grundvatten. (Tekniska nomenklaturcentralen, TNC) Dagvatten fastighet betyder att fastigheten har en förbindelsepunkt, dvs en avsättning från huvudmannens dagvattenledningar till tomt, och att antingen dräneringen och/eller stuprören är kopplade på dagvattenledningen Dagvatten gata betyder att det finns dagvattenledningar och rännstensbrunnar i området som ser till att dagvattnet leds bort från allmän platsmark (gator, torg, parkeringsplatser, annan allmän platsmark)

4 Dagvatten Inom fastighetsgränsen är det fastighetsägaren som ansvarar för att avleda dagvattnet på ett sätt som inte försvårar avledandet nedströms eller skadar grannarna. På liknande sätt är det väghållare som ansvarar för att avleda dagvattnet från själva gatan till det allmänna dagvattensystemet. Både fastighetsägare och väghållare har möjlighet att helt själva ta hand om dagvattnet genom LOD (lokalt omhändertagande dagvatten)

5 Dagvatten Lagstiftningar; Miljöbalken (1998:808)
Plan och bygglagen (2010:900), PBL Lag om allmänna vattentjänster (2006:412), LAV

6 Dagvatten Lagen om allmänna vattentjänster ger huvudmannen rätt att ta ut avgift för kostnaden att hantera dagvatten, både i rörnätssystem och i öppna anläggningar (diken m.m.). Huvudmannen tillhandahåller tjänsten avledning av dagvatten, fastighetsägare samt förvaltare av allmän platsmark betalar för den nytta man har av tjänsten. Det betyder att också väghållare, så som ”Tekniska kontoret” och Trafikverket, betalar för tjänsten avledning av dagvatten.

7 Dagvatten Om rening krävs av dagvattnet är det i första hand förorenaren, enligt principen om att förorenaren betalar, som ska behandla dagvattnet. VA huvudmannen kan också tillhandahålla behandling av dagvatten som en tjänst, men även då är det förorenaren som ska stå för den kostnaden.

8 Dagvatten, ansvar VA-huvudmannen ansvarar för:
allmänna avloppsanläggningar inom verksamhetsområde för avlopp eller dagvatten att anlägga dagvattenanläggning när det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön i ett större sammanhang att dagvattenhanteringen utreds inom verksamhetsområde för dagvatten eller avlopp, för att värna om en god dagvattenhantering i kommunen. att projektera och dimensionera dagvattenanläggningar för nya områden (exv exploateringsområden) som ska bli verksamhetsområde för dagvatten eller avlopp.

9 Dagvatten, ansvar VA-huvudmannen ansvarar för:
att tillse att utsläpp av dagvatten inte medför olägenheter för hälsa eller miljö, genom att kontrollera och sköta dagvattenanläggningar inom verksamhetsområde för dagvatten eller avlopp. skötsel av diken som ingår i den allmänna VA-anläggningen, inom verksamhetsområde för dagvatten eller avlopp. kontroll och rensning av brunnar som hör till den allmänna dagvattenavloppsledningen (spolbrunnar och nedstigningsbrunnar). att, med stöd av VA-lagen, ställa krav på anläggningens brukande. Allmänt ställda krav kan regleras med hjälp av ABVA.

10 Dagvatten, ansvar ”Tekniska kontoret” ansvarar för att dagvatten avleds från kommunala huvudleder, gator, vägar, parkeringar, gång- och cykelvägar och hållplatser samt från parker och allmänna grönytor. Tekniska kontoret ansvarar för: skötsel och underhåll av diken, kulverteringar och rännstensbrunnar (inkl. slamsugning, filter eller andra reningsanläggningar) för avledning av gatudagvatten. Även ledningen från rännstensbrunn fram till huvudledning ingår i skötseln. anläggande och skötsel av öppna dagvattensystem (t.ex. dagvattendammar) som behandlar dagvatten från gata eller kommunal allmän mark.

11 Dagvatten, ansvar ”Tekniska kontoret” ansvarar för:
renhållning av kommunala vägar för att säkra trafiksäkerheten och minimera uppkomst av förorenat dagvatten från gator/vägar, gång- och cykelvägar, centrumplatser och parkeringar. att behandlingsanläggningar anläggs och sköts för de platser där förorenat gatudagvatten kan uppkomma (gäller de platser som de ansvarar över enligt ovan). konstruktion av vägar sker så att det gynnar ett omhändertagande av dagvatten nära uppkomstkällan

12 Dagvatten, finansiering 1
Finansiering av dagvattenanläggning; VA-taxa; Enligt LAV är det bara de ”nödvändiga kostnaderna” som kan ligga till grund för den avgift man tar ut genom va-taxa. Anläggningavgift; engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en allmän VA-anläggning Brukningsavgift; periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar och andra kostnader för en allmän va- anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift

13 Dagvatten, finansiering 1
Dagvattentaxa (Brukningsavgifter Df, Dg) Kommunen har beslutat om verksamhetsområde för dagvatten och fastställt en taxa gällande avledning och omhändertagande av dagvatten fastighet och gata. Ett beslut som föregått av en taxeutredning och en inventering av anslutna fastigheter samt uppmätning av avrinningsytor. Ett omfattande arbete som är resurs- och tidskrävande men nödvändigt för att etablera ett verksamhetsområde och taxa. Med en dagvattentaxa så fördelas kostnaderna för avledning och omhändertagande mellan fastighetsägarna och den som svarar för allmän platsmark.

14 Dagvatten, finansiering 2
Dagvattentaxa och avtal När verksamhetsområde för avlopp finns så kan en brukningstaxa för dagvatten fastighet inrättas och de som är anslutna (har förbindelsepunkt) till dagvatten inom verksamhetsområde avlopp betalar för dagvatten fastighet (Df) Avtal upprättas mellan VA-huvudmannen och kommunen gällande kostnader för avledning och omhändertagande av dagvatten från gata och annan allmän platsmark (Dg).

15 Dagvatten, finansiering 3
Avtal om dagvattenkostnader Avtal upprättas mellan VA-huvudmannen och kommunen gällande kostnader för avledning och omhändertagande av dagvatten fastighet (Df) och dagvatten gata (Dg). Branschorganisationen Svenskt Vatten har utifrån sitt statistik system VASS tagit fram en schablon gällande dagvattenkostnaden. Dagvattenkostnaden utgör i snitt ca 4 % av den totala drift och underhåll för verk och ledningsnät. Statistiken bygger på uppgifter från 143 kommuner.

16 Dagvatten, finansiering 3
Om nu vi vet dagvattenkostnaden, så ska den fördelas mellan fastighetsägarna och ägaren av allmänplats. Om hälften av alla avrinningsytor är fastigheter och resten gator och annan allmän platsmark. Vilken instans i kommunen ska ta; Fastighetsägarnas andel Gatornas andel Annan allmänplats andel

17 Dagvatten Vanligtvis så är det VA-organisationen som utför det praktiska arbetet när det gäller skötsel och underhåll av rännstensbrunnar (slamsugning, spolning etc,), ledning mellan brunn och huvudledning på uppdrag av ”Tekniska kontoret”. Debitering sker av utfört arbete enligt tidredovisning och timersättning.

18 God dagvattenhantering
Miljöbalken Plan och bygglagen Lag om allmänna vattentjänster Enas om strategi Lst mfl Miljö Plan Expl Bygglov VA Hitta rätt verktyg Fastighetsägare Exploatörer VA-huvudmannen Kommunen Verksamhets-utövaren God dagvattenhantering Henrik Alm, Dagvatten och Ytvatten, Stockholm 18


Ladda ner ppt "Dagvatten Dagvatten kallas det regn-, smält- och dräneringsvatten som rinner från byggnader, gator, parkeringsplatser, andra hårdgjorda ytor och markytor."

Liknande presentationer


Google-annonser