Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillväxtplan för de gröna näringarna * De gröna näringarna definieras av LRF som företag med sin bas i jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillväxtplan för de gröna näringarna * De gröna näringarna definieras av LRF som företag med sin bas i jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö."— Presentationens avskrift:

1 Tillväxtplan för de gröna näringarna * De gröna näringarna definieras av LRF som företag med sin bas i jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö

2 Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund Tillväxtplan för de gröna näringarna Varför göra en tillväxtplan? • Informera kommunen om de gröna näringarnas bidrag till samhället. • Få kommunen att arbeta för att aktivt utveckla de gröna näringarna. Omfattning • Planen är på kommunnivå. • Viss statistik är på kommunnivå • Viss statistik är på länsnivå. Underlag för diskussion Syfte • Att tillsammans med kommunen ta fram en konkret handlingsplan med aktiviteter för att lyfta de gröna näringarna i kommunen.

3 Sid 3 | Lantbrukarnas Riksförbund Tillväxtplan 1. Nulägesbeskrivning •1.1 Beskrivning av de gröna näringarna i kommunen •1.2 Vilka är verksamheterna inom de gröna näringarna •1.3 Jord- och skogsbrukets påverkan på samhällsekonomin 2. Förutsättningar för fler och växande företag i de gröna näringarna •2.1 Attityden till och kunskapen om de gröna näringarna •2.2 Skydda åkermarken •2.3 Landsbygdsboende, service och infrastruktur •2.4 Tätortsnära jordbruk •2.5 Miljöpåverkan vatten •2.6 Kretslopp & energi 3. Handlingsplan

4 Sid 4 | Lantbrukarnas Riksförbund 1.1 De gröna näringarna i kommunen Uppgifterna (xx nedan) finns i dokumentet ”Kommunfakta 2013” All kursiv text i detta dokumentet är information och ska klippas bort • Jordbruket sysselsätter xx personer och omsätter xx miljoner kronor • Skogsbruket sysselsätter xx personer och omsätter xx miljoner kronor • Trädgårdssektorn sysselsätter xx personer och omsätter xx miljoner kronor • Den totala omsättningen i kommunen är xx miljoner • Kommunens landyta: XX hektar • Areal åkermark: XX hektar • Det finns xx jordbruksföretag i kommunen • Det finns xx skogsbruksföretag i kommunen Källa: LRF, SCB, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen

5 Sid 5 | Lantbrukarnas Riksförbund 1.2 Verksamheter inom de gröna näringarna De vanligaste verksamheterna bland LRFs medlemmar i kommunen är: 1. 2. 3. 4. 5. Källa: LRFs medlemsregister Uppgifterna hittas i dokumentet NV- kommunnivå. Tänk på att dessa siffror gäller vad LRFs medlemmar själva rapporterat in. Lämpligt att rada upp topp 5 eller några fler verksamheter. Mjölk-, ägg-, kyckling- och grisproduktion kommer sällan med då det är få företag. Dessa företag får hanteras manuellt, de är ofta viktiga för antalet arbetstillfällen.

6 Sid 6 | Lantbrukarnas Riksförbund 1.3 Jord- och skogsbrukets påverkan på samhällsekonomin i länet Här exemplet Östergötland. Klipp in tabellen som finns på sidan fem i dokumentet från ditt län. Ligger i mappen ”länsstatistik”

7 Sid 7 | Lantbrukarnas Riksförbund 2 Förutsättningar för tillväxt inom de gröna näringarna Läs alla punkter på de följande sidorna noga, ta bort och lägg till efter er kommuns egna förutsättningar •2.1 Attityden till och kunskapen om de gröna näringarna •2.2 Skydda åkermarken •2.3 Landsbygdsboende, service och infrastruktur •2.4 Tätortsnära jordbruk •2.5 Miljöpåverkan vatten •2.6 Kretslopp & energi

8 Sid 8 | Lantbrukarnas Riksförbund 2.1 Attityden till och kunskapen om de gröna näringarna Exempel på förutsättningar för att skapa tillväxt: •Lantbrukare är också företagare. Snabb och professionell handläggning ger nöjdare företagare och större vilja att utveckla företagen •Vi ser ett stort värde i att miljötillsyn sker på gårdarna, men vill inte betala för mer än den faktiskt nedlagda tiden. Timdebitering för tillsynen är bättre än årlig, fast avgift •Utnyttja möjligheten som finns för rådgivning i samband med tillsyn, då förbättras såväl tillsyns- som företagsklimatet •De gröna näringarna bidrar med många positiva saker, bl.a. biologisk mångfald, en levande landsbygd och arbetstillfällen. •Vi lantbrukare förväntar oss att de livsmedel som kommunen handlar och serverar är producerade med samma miljö- och djurskyddskrav som kommunens miljöinspektörer och andra myndigheter ställer på oss

9 Sid 9 | Lantbrukarnas Riksförbund 2.2 Skydda åkermarken Exempel på förutsättningar för att skapa tillväxt: •Åkermarken är en ändlig resurs som behöver skyddas. Om kommunen planerar att bebygga åkermark, måste det ske i rimlig omfattning och efter prövning mot Miljöbalken, 3 kap § 4. se ovan •Alternativa markområden som möjliggör fortsatt produktion på åkern bör exploateras innan åkermark tas i anspråk. (t.ex. impediment, redan bebyggd mark, lågproduktiv skog eller industrimark) •Kommunen måste utnyttja möjligheten att låta staden växa genom förtätning •Tänk på risken för översvämningar om det byggs på låglänta områden. Inte minst den förväntade klimatförändringen kan innebära problem med högre vattenstånd och häftigare skyfall. Miljöbalken 3 kap § 4 Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

10 Sid 10 | Lantbrukarnas Riksförbund 2.3 Landsbygdsboende, service och infrastruktur Exempel på förutsättningar för att skapa tillväxt: •Möjlighet att bygga bostäder på landsbygden måste finnas. Att kommunen säger nej till ”spridd bebyggelse”, eller bara beviljar bostadsbyggande i anslutning till kollektivtrafikstråk hämmar utvecklingen. •Befintlig och framtida service på landsbygden måste säkras. •Kollektivtrafiken på landsbygden måste fungera för att boende och företagande ska kunna fungera. •Utveckling och samordning av bredband och telefoni bör stödjas aktivt av kommunen då det är en förutsättning för ett modernt företagande.

11 Sid 11 | Lantbrukarnas Riksförbund 2.4 Tätortsnära jordbruk Exempel på förutsättningar för att skapa tillväxt: •Mycket av det som ibland skapar konflikter kan, och bör, lantbrukarna och de närboende själva lösa genom att visa normal hänsyn till varandra. •Kommunen måste vara tydlig med, och ha lång framförhållning, i sin planering för eventuella begränsningar för befintlig och framtida djurhållning, t.ex. gällande ladugårdar, betesdrift eller biodling •Nya begränsningar när det gäller gödselhantering och bekämpningsmedel bör tas fram i samarbete med representanter för de gröna näringarna (t.ex. spridningsrestriktioner, skyddsavstånd mm) •Friluftsområden, reservat mm kan ibland påverka möjligheten till skogsbruk, jakt, betesdrift och möjlighet till byggande. Rätt utformat kan det istället medverka till företagsutveckling

12 Sid 12 | Lantbrukarnas Riksförbund 2.5 Miljöpåverkan vatten Exempel på förutsättningar för att skapa tillväxt: •Avrinningen från hårdgjorda ytor måste regleras innan vattnet släpps ut i ordinarie dikessystem för att undvika översvämningar på jordbruksmark •Finns det risk för att t.ex. bebyggelse eller dagvatten påverkar ytvatten, grundvatten eller särskilda vattentäkter? •Rätt utformade föreskrifter för vattenskyddsområde ger ett bra skydd för vårt dricksvatten på samma gång som möjligheten till aktivt lantbruk består, låt berörda lantbrukare vara med i utformningen •Vattenbruk (odling av fisk och skaldjur) är en näringsgren som många landsbygdsföretagare anser är utvecklingsbar. Finns det områden i kommunen där sådant skulle kunna vara lämpligt och hur behandlas i så fall dessa områden? •Företag behöver ibland kunna utvecklas inom strandskyddsområde, t.ex. inom vattenbruk eller turism

13 Sid 13 | Lantbrukarnas Riksförbund 2.6 Kretslopp & energi Exempel på förutsättningar för att skapa tillväxt: •De gröna näringarna erbjuder många lösningar inom kretslopp och energi •Vid byggande av nya bostadsområden finns möjlighet att planera kretslopps­anpassade VA-lösningar, men kommunen måste stötta den utbyggnaden •Invånarnas övergång till förnyelsebar energi kan stöttas av att kommunen t.ex. låter lokala företagare ges möjlighet att driva mindre fjärrvärmeanläggningar för kyrkor, skolor och andra offentliga lokaler

14 Sid 14 | Lantbrukarnas Riksförbund 3 Handlingsplan (Exempel)

15 Sid 15 | Lantbrukarnas Riksförbund 3 Handlingsplan MålsättningAktivitet Ansvarig LRF kommungrupp Ansvarig kontaktperson på kommun Andra nyckelpersoner på kommunen StartdatumSlutdatumResultat

16 Sid 16 | Lantbrukarnas Riksförbund


Ladda ner ppt "Tillväxtplan för de gröna näringarna * De gröna näringarna definieras av LRF som företag med sin bas i jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö."

Liknande presentationer


Google-annonser