Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avloppsinventering Haverö Strömmar Information från Bygg- och miljökontoret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avloppsinventering Haverö Strömmar Information från Bygg- och miljökontoret."— Presentationens avskrift:

1 Avloppsinventering Haverö Strömmar Information från Bygg- och miljökontoret

2 Varför en avloppsinventering? • För att: - Skydda det vackra och betydelsefulla vattendraget. - Skydda fridlysta arter. - Säkerställa en god dricksvattenkvalitet. - Minska spridning av näringsämnen, bakterier och läkemedel. - Skydda Ljungan och Östersjön från föroreningar. - Det finns många dåliga avlopp i området.

3 Var sker avloppsinventeringen? • I området runt Haverö Strömmars naturreservat. • Vi börjar uppströms på norra sidan av Ljungan.

4 När sker avloppsinventeringen? • 30 maj – 10 juni 2011 • 2012 • 2013 • Vi kan inte ge en tid för när vi besöker just er fastighet. • Vi kommer att lämna lappar för att visa att vi varit där. • Uppskattningsvis 50 fastigheter per år.

5 Hur går avloppsinventeringen till? • Vi kommer att besöka er fastighet för att titta på: - Slamavskiljaren (brunnen). - Den efterföljande reningen (infiltration/markbädd). - Torrdasslösningar. - Tillgången till dricksvatten. - Eventuellt ”synlig” miljö- och hälsopåverkan, exempelvis kraftig växtlighet, lukt eller avloppsvatten som tränger upp ur marken.

6 Vad händer efter inventeringen? • Inventeringsresultat i brevlådan runt midsommar. • Uppfyller inte anläggningen gällande krav måste anläggningen åtgärdas. • Bygg- och miljökontoret begär in ansöknings/anmälnings handlingar. De ska vara inlämnade senast 13-09-30 för permanenthus och två år senare 15-09-30 för fritidshus. • Om inte ansökan/anmälan inkommit föreläggs fastigheten med förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

7 Viktigt att tänka på! • Sök tillstånd! • I ert område saknar 95% av avloppsanläggningarna tillstånd. • Att en avloppsanläggning finns på fastigheten sedan tidigare innebär inte att tillstånd till avloppsanläggningen finns. • Om avloppsanläggningen åtgärdas utan tillstånd måste en miljösanktionsavgift á 5000 kr betalas till staten, och i värsta fall behöver den nya anläggningen bytas ut.

8 Röd-gul-grön

9 Avloppsmässa • 14 april kl 16-20 Bangårdsgatan 17. • Leverantörer av avloppsanläggningar, gräventreprenörer och banker. • Tekniska förvaltningen. • Energi- och klimatrådgivaren. • Bygg- och miljökontorets avloppshandläggare. Vi bjuder på fika.

10 Så går ett ärende till • Ansökningshandlingar inkommer till kontoret. • Därefter gör vi platsbesök för att titta i en provgrop. Vi tittar på grundvattennivån, nivån till berg och markens egenskaper. • Vi skriver och skickar ett beslut med villkor. • Ni fotograferar anläggningen under byggprocessen. • Vi slutbesiktar anläggningen via era inlämnade fotografier. • Uppgifter skickas till tekniska förvaltningen.

11 Viktiga delar i en avloppsanläggning • Slamavskiljare • T-rör • Fördelningsbrunn • Infiltration • Markbädd • Moduler • Avluftningsrör • Minireningsverk

12 Slamavskiljare - brunn • Avskiljer slammet och hindrar stopp i anläggningen. • Dimensioneras för minst 5 personer dvs minst 2m 3 för att utjämna avloppsvattnet som kommer i stötar. • Tre kamrar eller motsvarande enligt svensk standard.

13 T-rör • Hindrar slammet från att ta sig in i den efterföljande reningen. Tar sig slam dit blir det stopp i anläggningen.

14 Fördelningsbrunn • Sprider avloppsvattnet jämnt i den efterföljande reningens spridningsrör. • Fördelningsbrunn används inte när den efterföljande reningen är uppbyggd av moduler.

15 Efterföljande rening = infiltration/makbädd • Det är först i den efterföljande reningen, rening av avloppsvattnet sker. Här renas avloppsvattnet från näringsämnen, bakterier, mediciner och kemikalier.

16 Infiltration • Renar avloppsvattnet genom bakterier i marken som tar hand om, näringsämnen, dåliga bakterier, mediciner och kemikalier medan avloppsvattnet sakta transporteras genom jorden. • Infiltrationer fungerar inte om marken är mycket tät (lerig). Då tränger avloppsvatten upp ur marken.

17 Markbädd • Samma princip av rening som infiltrationer, men byggs helt upp av material utifrån. • Har ett utlopprör i botten på anläggningen som leder avloppsvattnet till ett dike.

18 Moduler • Renar avloppsvatten i moduler efter samma princip som i infiltrationer/markbäddar, med en biohud. • Kräver mindre yta och mindre grus. • Kan anläggas både som infiltration och markbädd.

19 Avluftningsrör • Hjälper till att syresätta marken så att bakterierna kan bryta ned föroreningarna i avloppsvattnet. • Är ett krav när infiltrationer/markbäddar anläggs med moduler.

20 Minireningsverk • Kan uppnå en mycket bra rening av näringsämnen. • Kräver mycket skötsel. • Behöver kompletteras med efterföljande rening eftersom de har svårt att rena bakterier.

21 Hög skyddsnivå • Ett område med hög skyddsnivå är extra skyddsvärt. I dessa områden ställs högre krav på avloppsrening. • Mer fosfor behöver renas än vad en vanlig slamavskiljare med infiltration/markbädd klarar av.

22 Årscykel

23 Frågestund


Ladda ner ppt "Avloppsinventering Haverö Strömmar Information från Bygg- och miljökontoret."

Liknande presentationer


Google-annonser