Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VA*-utbyggnad – Skättilljunga *VA – Dricks-, spill- och dagvatten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VA*-utbyggnad – Skättilljunga *VA – Dricks-, spill- och dagvatten."— Presentationens avskrift:

1 VA*-utbyggnad – Skättilljunga *VA – Dricks-, spill- och dagvatten

2 Presentation •Henrik Wester – informatör, C4 Teknik •Jonas Schrevelius – abonnentchef •Bo Kjellgren – projektledare för VA i Skättilljunga

3 Bakgrund VA-utbyggnad i Skättilljunga •Hållbar miljö för människor, djur och natur •Fungerande infrastruktur ger ett attraktivt boende •Service god och kostnadseffektiv

4 Bakgrund Politiskt beslut •Kommunfullmäktige beslut om verksamhetsområde för VA, september 2011 •Andra VA-utbyggnader Kusten, Åhus Kusten, Yngsjö Kusten, Furuboda

5 Enskilda avlopp idag – ohållbar situation •Slamavskiljare med infiltration – dålig reduktion av näringsämnen •Markförhållanden/skyddsavstånd till grundvatten och Vramsån

6 Vad säger lagen? – Kristianstads kommuns skyldigheter •6§Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ” Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang…” •Praxis ”ett större sammanhang” = 20 – 30 fastigheter

7 Vad säger lagen? – Arrendator •Bär kostnadsansvar •Äger anslutningen •VA-anslutning följer arrendekontrakt •Upphör arrende, upphör VA- anslutning

8 Skättilljunga •33 fastigheter •Spillvatten till samtliga •Dricksvatten till samtliga •Dagvatten lokalt omhändertagande OBS! drän- och dagvatten får ALDRIG kopplas på spillvattenledning

9 Ekonomi vad gäller i en VA-gemenskap? •Ej skattemedel •Självkostnad enligt skälighetsprincip •Alla betalar enligt VA-taxa www.kristianstad.se/vattenavlopp www.kristianstad.se/vattenavlopp •Ersättning Enskilt avlopp yngre än 10 år

10 Ekonomi vad kommer det att kosta? •Kostnad för dricks- och spillvatten för en fastighet på 2 200 m² enligt dagens taxa: C:a 125 000 kr •med reservation för taxejustering

11 Tidplan när sker vad? •Projektering – klar •Upphandling – pågår •Val, entreprenör •Entreprenadstart – beräknas till juni – augusti •Klart – december 2013 •Debitering – januari/februari 2014

12 Teknik – hur kommer det att fungera? •LTA (LågTrycksAvlopp) pump med styrskåp vid tomtgräns (fastighetssidan) •Driftsäker backventil ljudlarm vid driftsstörning

13 Teknik – varför LTA? •Skonsam installation för befintlig bebyggelse, gaturum och natur •Självfallsystem svårt p.g.a. terräng och installation

14 Teknik – hur kommer det att fungera?

15 Teknik – vem ansvarar för vad vid installation? •Kristianstads Kommun ledningar i gata ledning mellan gata – LTA-pump LTA-pump med styrskåp •Fastighetsägare/arrendator ledning hus – LTA-pump elanslutning 3-fas

16 Teknik – vem ansvarar för vad, drift/underhåll? •Kristianstads Kommun uppstart (anmäl i god tid, samordna gärna) stopp i ledningar (gata) driftstörning, LTA-pump/styrskåp •Fastighetsägare/arrendator anmäla uppstart stopp i ledningar på tomt övervakning LTA-pump (larm)

17 Teknik – underlätta drift/underhåll •Hög drift/underhåll = hög taxa VA är självfinansierande •Läs mer på www.kristianstad.se/vattenavlopp

18 Information •www.kristianstad.se/vattenavloppwww.kristianstad.se/vattenavlopp •vakund@kristianstad.sevakund@kristianstad.se •Framtida utskick Meddelande om förbindelsepunkt Debiteringsunderlag (faktura)

19 Kristianstads kommun C4 Teknik 291 80 Kristianstad Tfn: 044 – 13 50 00 www.kristianstad.se/vattenavlopp


Ladda ner ppt "VA*-utbyggnad – Skättilljunga *VA – Dricks-, spill- och dagvatten."

Liknande presentationer


Google-annonser