Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vatten Östersund -Info om va-verksamheten -Info om gällande lagstiftning och regelverk -Info om analys av processen (genomlysning) -Info om pågående utredningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vatten Östersund -Info om va-verksamheten -Info om gällande lagstiftning och regelverk -Info om analys av processen (genomlysning) -Info om pågående utredningar."— Presentationens avskrift:

1 Vatten Östersund -Info om va-verksamheten -Info om gällande lagstiftning och regelverk -Info om analys av processen (genomlysning) -Info om pågående utredningar

2 Vår kommunala organisation ”Beställare” Miljö- och samhällsnämnd ”Utförare” Utförarstyrelse Verksamhetsutövare Vatten Östersund Tillsynsmyndigheter - Länsstyrelsen - Miljö- och hälsa Vattenabonnent

3 Utdrag ur ”lag om allmänna vattentjänster” SFS 2006:412

4 Gövikens avloppsreningsverk Minnesgärdets vattenverk Vatten ~ 320 km vattenledningar ~ 10 reservoarer ~ 20 tryckstegringar Avlopp ~ 370 km avloppsledningar ~ 35 pumpstationer Dagvatten ~ 200 km dagvattenledningar Övrigt – utanför Östersund 5 mindre vattenverk 7 mindre avloppsreningsverk Verksamhetsområde ~50 000 anslutna

5 Större anläggningar Göviken - ARVMinnesgärdet - VV

6 Va-chef Rörnät 2 distrikt, mätarverkstad ReningsverkVattenverk Lab Ack. för avloppsvatten 1,0 drifting 3,0 projektörer 1,0 utredningsing 1,0 VA-ingenjör 1,0 ekonomiassistent 1,0 vakans 2,0 underhållsing 6,0 vattenrörläggare 2,0 mätarjusterare 1,0 maskinmästare 8,0 drifttekniker 1,0 reparatör 1,0 maskinmästare 2,0 drifttekniker 1,0 kemiingenjör 1,0 laboratoriebiträde 100 mil ledningar 840 brandposter 8 000 vattenmätare 8 reningsverk 38 pumpstationer 6 vattenverk 11 reservoarer xx tryckstegringar Driftkontroll Recipientkontroll Teknisk stab 2012 Drift~67 mnkr Investering~40 mnkr Antal anställda~35 st

7

8 Vad säger regelverket? Livsmedelslagen (2006:804) Det får meddelas föreskrifter Livsmedelsförordning (2006:813) Livsmedelsverket får meddela föreskrifter Dricksvattenföreskrifterna, utdrag Vattenverket skall ha tillräckligt antal barriärer Schabloner baserade på normal råvattenkvalitet Dricksvattnet skall vara hälsosamt och rent Dricksvattnet skall inte utgöra fara för människors hälsa

9 Risk Kostnad ”Hälsosamt och rent” Hur många varianter skall det finnas? Rökning 8000 döda/år Alkohol 6000 döda/år Narkotika 300 döda/år Trafik 300 döda/år Dricks- vatten Vad innebär regelverket? ”hanterbar risk”

10 Hur hanterar vi regelverket?

11 Förslag I till Livsmedelsverket Tydligare regelverk ger högre lägsta nivå

12 Förslag II till Livsmedelsverket Inför krav på regelbunden extern granskning

13 Förslag III till Livsmedelsverket Skapa samsyn om hela processen

14 Pågående utredningar - Kluster Nord - Framtida klimat - Genomlysning Minnesgärdet - Noll-bräddningar - Hållbar förnyelsetakt (- Kommunal dagvattenstrategi)


Ladda ner ppt "Vatten Östersund -Info om va-verksamheten -Info om gällande lagstiftning och regelverk -Info om analys av processen (genomlysning) -Info om pågående utredningar."

Liknande presentationer


Google-annonser