Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vatten Östersund -Info om va-verksamheten -Info om gällande lagstiftning och regelverk -Info om analys av processen (genomlysning) -Info om pågående.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vatten Östersund -Info om va-verksamheten -Info om gällande lagstiftning och regelverk -Info om analys av processen (genomlysning) -Info om pågående."— Presentationens avskrift:

1 Vatten Östersund -Info om va-verksamheten -Info om gällande lagstiftning och regelverk -Info om analys av processen (genomlysning) -Info om pågående utredningar

2 Vår kommunala organisation
”Beställare” Miljö- och samhällsnämnd ”Utförare” Utförarstyrelse Tillsynsmyndigheter - Länsstyrelsen - Miljö- och hälsa Verksamhetsutövare Vatten Östersund Vattenabonnent

3 Utdrag ur ”lag om allmänna vattentjänster” SFS 2006:412

4 Verksamhetsområde ~50 000 anslutna
Vatten ~ 320 km vattenledningar ~ 10 reservoarer ~ 20 tryckstegringar Avlopp ~ 370 km avloppsledningar ~ 35 pumpstationer Dagvatten ~ 200 km dagvattenledningar Övrigt – utanför Östersund 5 mindre vattenverk 7 mindre avloppsreningsverk Gövikens avloppsreningsverk Minnesgärdets vattenverk Verksamhetsområde ~ anslutna

5 Större anläggningar Minnesgärdet - VV Göviken - ARV

6 2 distrikt, mätarverkstad
Va-chef Teknisk stab 2012 Drift ~67 mnkr Investering ~40 mnkr Antal anställda ~35 st 1,0 drifting 3,0 projektörer 1,0 utredningsing 1,0 VA-ingenjör 1,0 ekonomiassistent 1,0 vakans Rörnät 2 distrikt, mätarverkstad Reningsverk Vattenverk Lab Ack. för avloppsvatten 100 mil ledningar 840 brandposter 8 000 vattenmätare 8 reningsverk 38 pumpstationer 6 vattenverk 11 reservoarer xx tryckstegringar Driftkontroll Recipientkontroll 2,0 underhållsing 6,0 vattenrörläggare 2,0 mätarjusterare 1,0 maskinmästare 8,0 drifttekniker 1,0 reparatör 1,0 maskinmästare 2,0 drifttekniker 1,0 kemiingenjör 1,0 laboratoriebiträde

7

8 Livsmedelsförordning (2006:813) Dricksvattenföreskrifterna, utdrag
Livsmedelslagen (2006:804) Det får meddelas föreskrifter Livsmedelsförordning (2006:813) Livsmedelsverket får meddela föreskrifter Dricksvattenföreskrifterna, utdrag Vattenverket skall ha tillräckligt antal barriärer Schabloner baserade på normal råvattenkvalitet Dricksvattnet skall vara hälsosamt och rent Dricksvattnet skall inte utgöra fara för människors hälsa Vad säger regelverket?

9 Vad innebär regelverket? ”hanterbar risk”
Rökning 8000 döda/år Risk Kostnad ”Hälsosamt och rent” Alkohol 6000 döda/år Narkotika 300 döda/år Trafik 300 döda/år Hur många varianter skall det finnas? Dricks- vatten Vad innebär regelverket? ”hanterbar risk”

10 Hur hanterar vi regelverket?

11 Förslag I till Livsmedelsverket
Tydligare regelverk ger högre lägsta nivå Förslag I till Livsmedelsverket

12 Förslag II till Livsmedelsverket
Inför krav på regelbunden extern granskning Förslag II till Livsmedelsverket

13 Förslag III till Livsmedelsverket
Skapa samsyn om hela processen Förslag III till Livsmedelsverket

14 Pågående utredningar - Kluster Nord - Framtida klimat - Genomlysning Minnesgärdet - Noll-bräddningar - Hållbar förnyelsetakt (- Kommunal dagvattenstrategi) Vi har som sagt inte gjort allting varken bra eller rätt. Men vi har hela tiden haft en ödmjuk inställning, varit lyhörda, följsamma och anpassat oss allt eftersom. Det var en ständig lärprocess. Händelsen pågick ju ett tag, så vi fick flera chanser att ändra och förbättra arbetet. Därför var händelsen trots allt väldigt lärorik. Kommunens information utvecklades pga händelsen. Och för mig som yrkesperson har det trots allt varit intressant. Även om det var väldigt jobbigt när det pågick. TACK för mig!


Ladda ner ppt "Vatten Östersund -Info om va-verksamheten -Info om gällande lagstiftning och regelverk -Info om analys av processen (genomlysning) -Info om pågående."

Liknande presentationer


Google-annonser