Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till kvartersdialog Detaljplan för Dalvägen-Gustavsviksvägen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till kvartersdialog Detaljplan för Dalvägen-Gustavsviksvägen."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till kvartersdialog Detaljplan för Dalvägen-Gustavsviksvägen

2 Syfte med kvarterdialogen • Informera om vad planprocessen innebär • Få in information/kunskap om kvarteret och enskilda tomter

3

4 • Presentation • Nyttan med omvandlingen • Förnyelseplanering i Boo • Planprocessen • Tidplan • Vad reglerar en detaljplan? • Kostnader • Fastighetsägarnas kunskaper och tankar • Övriga frågor Dagordning Information ca 45 min Laget runt ca 45 min

5 Vilka är vi? Här presenteras alla tjänstemän från kommunen som deltagit på någon av kvartersdialogerna Kristina Källqvist, planering Sofia Thuresson Rudenschöld, planering Johan Berggren, projektledare och exploatering Per Johansson, sakkunnig väg, vatten och avlopp Jan-Åke Axelsson, sakkunnig vatten och avlopp Lars Hedrén, sakkunnig väg Anna Ek, sakkunnig park och natur Birgitta Held-Paulie, sakkunnig miljö (bl a buller) Leena Sabsay, mötesanteckningar Jerk Alvar, mötesanteckningar

6 Nytta med omvandlingen • Mindre utsläpp • Rent dricksvatten • Större byggrätter • Fler byggrätter genom förtätning, avstyckning • Större variation av bebyggelse • Förbättrad kollektivtrafik

7 Nytta med omvandlingen (forts) • Trafiksäkra vägar, nya gångbanor, cykelvägar • Ny strandpromenad, • Ordnade parker och rekreationsmöjligheter • Skola, förskola och idrott i närmiljön • Värdeökning

8 Arbetsmodell för förnyelseplaneringen i Boo Den innebär att samtliga områden indelas i två kategorier: • Långsiktig planering med kommunalt huvudmannaskap för vägar och parkmark i mer centrala lägen, planeringshorisont 50-100 år • Planering på kortare sikt med enskilt huvudmannaskap för vägar och parkmark i mer perifera lägen, planeringshorisont 10-20 år

9 Kategori, huvudmannaskap

10 Stadsbyggnadsprocessen och planprocessen Här befinner vi oss nu PlanförslagSamrådGranskningAntagande ProgramfasStartfas (Start-PM och förstudie) PlanfasGenomförande- fas Avslutningsfas Möjlighet att lämna synpunkter

11 Program för Sydöstra Boo Vi har i programmet tagit ställning till övergripande frågor rörande: • VA och dagvatten • trafiknät • bebyggelse • skola/förskola • natur, rekreation och landskapsbild

12 Stadsbyggnadsprocessen och planprocessen Här befinner vi oss nu PlanförslagSamrådGranskningAntagande ProgramfasStartfas (Start-PM och förstudie) PlanfasGenomförande- fas Avslutningsfas Möjlighet att lämna synpunkter

13 Start-PM för Dalvägen - Gustavsviksvägen • Förbättra miljön i området genom utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt omhändertagande av dagvatten. • Förbättring av gator inom området. • Förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik till och från området. • Möjliggöra utbyggnad av permanent bostadsbebyggelse inom området. • Området avses bli ett långsiktigt hållbart område som kan få förtätas i den takt fastighetsägare vill och med reserverade ytor för kommunal service.

14 Förstudie • Utreder utformningen av gator • Utreder dagvattenförhållanden • Undersöker geotekniska förutsättningar

15 Stadsbyggnadsprocessen och planprocessen Här befinner vi oss nu PlanförslagSamrådGranskningAntagande ProgramfasStartfas (Start-PM och förstudie) PlanfasGenomförande- fas Avslutningsfas Möjlighet att lämna synpunkter

16 Stadsbyggnadsprocessen och planprocessen Här befinner vi oss nu PlanförslagSamrådGranskningAntagande ProgramfasStartfas (Start-PM och förstudie) PlanfasGenomförande- fas Avslutningsfas Möjlighet att lämna synpunkter

17 Hur kan jag/vi lämna synpunkter? • Synpunkter bör framföras så tidigt som möjligt i processen • Samråd och granskning • Kommunen efterfrågar synpunkter som gäller den egna fastigheten

18 • Planering är en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen för boende och framtida generationer. • Utgångspunkten är en långsiktigt hållbar utveckling.

19 Tidplan • Kvartersdialogervintern 2012/2013 • Samråd vintern 2013/2014 • Granskningsommaren 2014 • Antagande vintern 2014/2015 • Laga kraft vintern 2016/2017 • Projekteringvintern 2014/2015 • Utbyggnadvintern 2016/2017 och klar vintern 2018/2019

20 • Vad man får bygga En detaljplan reglerar bl a

21 • Vad man får bygga • Om fastigheten kan delas En detaljplan reglerar bl a

22 • Vad man får bygga • Om fastigheten kan delas • Hur stort man får bygga En detaljplan reglerar bl a

23 • Vad man får bygga • Om fastigheten kan delas • Hur stort man får bygga • Var man får bygga En detaljplan reglerar bl a

24 • Vad man får bygga • Om fastigheten kan delas • Hur stort man får bygga • Var man får bygga • Hur högt man får bygga En detaljplan reglerar bl a

25 • Vad man får bygga • Om fastigheten kan delas • Hur stort man får bygga • Var man får bygga • Hur högt man får bygga • Kulturhistorisk bebyggelse En detaljplan reglerar bl a

26 • Vad man får bygga • Om fastigheten kan delas • Hur stort man får bygga • Var man får bygga • Hur högt man får bygga • Kulturhistorisk bebyggelse • Vegetation En detaljplan reglerar bl a

27 • Vad man får bygga • Om fastigheten kan delas • Hur stort man får bygga • Var man får bygga • Hur högt man får bygga • Kulturhistorisk bebyggelse • Vegetation • Vägar och VA/dagvatten En detaljplan reglerar bl a

28 Kostnader för fastighetsägare • Projektet leder till förändringar som blir till nytta främst för dem som bor och kommer att bo i området. Därför får också fastighetsägarna betala stora delar av kostnaderna.

29 Kostnader för fastighetsägare Efter utbyggnaden: • Anläggningsavgift VA • Gatukostnader Vid ansökan: • Plan- och bygglovavgift • Kostnad för lantmäteriförrättning vid avstyckning, fastighetsreglering mm.

30 Anläggningsavgift för vatten och spillvatten för LTA-system • Avgift för anslutning till vatten- och spillvattennätet tas ut enligt gällande taxa vid tidpunkten för när förbindelsepunkt finns vid tomtgräns. • Avgift 2013 för anslutning till en villatomt på 1500 kvm är 132 811 kr.

31 Gatukostnad • Hur mycket fastighetsägarna ska betala bestäms av kommunens gatukostnadsutredning. • Nacka kommuns gatukostnadspolicy anger principerna för hur gatukostnaderna ska fördelas på enskilda fastigheter.

32 Gatukostnadspolicy • Fastighetsägare bär kostnader för de investeringar som behövs för lägsta godtagbara krav • Kommunen bär kostnader för anläggningar som är till nytta för fler än de boende i området • Takpris • Anstånd med betalning • Dialog med berörda fastighetsägare

33 Era kunskaper och tankar avseende fastigheten / ert närområde… • Befintliga förutsättningar, problem, störningar? ex dagvatten, utfart, ledningar • Tankar kring framtida byggrätt / fastighetsindelning / avstyckning • Träd / växtlighet

34 Kontaktuppgifter • Följ information på hemsidan: www.nacka.se/planprojekt_boo Välj: ”Dalvägen – Gustavsviksvägen" • Frågor om planering: Kristina Källqvist tfn. 08-718 96 24 eller e-post kristina.kallqvist@nacka.se kristina.kallqvist@nacka.se Sofia Thuresson Rudenschöld tfn.08-718 80 12 eller e-post sofia.rudenschold@nacka.se sofia.rudenschold@nacka.se • Frågor om genomförandet: Johan berggren tfn. 08-718 78 71 eller e-post johan.berggren@nacka.se johan.berggren@nacka.se


Ladda ner ppt "Välkomna till kvartersdialog Detaljplan för Dalvägen-Gustavsviksvägen."

Liknande presentationer


Google-annonser