Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur stor betydelse har kretslopp av näringsämnen från avlopp?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur stor betydelse har kretslopp av näringsämnen från avlopp?"— Presentationens avskrift:

1 Hur stor betydelse har kretslopp av näringsämnen från avlopp?
Kretslopp av RENT toalettavlopp är MYCKET VIKTIGT men slam (även Revaqcertifierat) från toalettavlopp blandat med BDT-vatten från hushåll, dagvatten och avlopp från verksamheter som biltvättar, sjukhus, industrier, soptippar mm är värdelöst och riskabelt Slamspridning är inte kretslopp utan KRETSLOPPSFÖRGIFTNING Lena Jarlöv Naturskyddsföreningen och

2 Naturskyddsföreningen och www.renakerrenmat.se
Fosfor tar inte slut! Oljan tar slut när den bränns upp men fosfor är ett grundämne som inte tar slut utan flyttas till fel plats av dagens lantbruk och av vattenklosetten, två gigantiska systemfel. Systemfel 1. Lantbrukets uppdelning i separata djurgårdar och spannmålsgårdar ger övergödning och läckage på djurgårdar och underskott, som fylls med konstgödsel (eller slam), på spannmålsgårdar. Systemfel 2. WC anslutet till reningsverk omvandlar växtnäring till miljöfarligt avfall, dvs avloppsslam och vattenföroreningar. Lena Jarlöv Naturskyddsföreningen och

3 Vilka lösningar är rimliga på kort sikt?
Arbeta för minskning av kemikalieanvändningen! Bränn avloppsslammet från de kommunala reningsverken och starta skyndsamt tillämpningen av teknik som finns att återvinna fosfor ur askan! Samma med slakteriavfall. ( Uppmuntra småskaliga lokala lösningar men blanda inte kiss och bajs med BDT-vatten. Beakta mediciner och p-piller – påskynda forskning, ställ krav på läkemedelsföretagen. Utveckla alternativ till p-piller! Tillämpa utfällning av fosfor ur urin och stallgödsel – teknik finns! ( Lena Jarlöv Naturskyddsföreningen och

4 Vilka lösningar är rimliga på längre sikt?
Integrerad djurhållning och växtodling i jordbruket. VA-systemet ombyggt. Toalettavlopp blandas inte med andra avlopp. Teknik tillämpas för att destruera medicinrester och hormoner. (Enklare när avloppsvolymen är mindre). Ev utfällning av näringsämnen ur toalettavfall och stallgödsel. Läkemedelsföretagen har producentansvar, även för djurmediciner. Finansierar teknik för att destruera medicinrester och hormoner De kommunala reningsverken fångar upp ännu mer av föroreningarna. Slammet från reningsverken bränns. Lena Jarlöv Naturskyddsföreningen och

5 Naturskyddsföreningen och www.renakerrenmat.se
Risker Slam från kommunala reningsverk förstör matjorden (metallupplagring mm) Stora risker för hälsa och ekosystem om slamspridningen fortsätter! Många risker är kända, andra kan vi bara ana. Negativa hälsoeffekter av kadmium. Kvinnor och små barn är värst utsatta. Hormonstörande ämnen orsakar cancer, fosterskador mm Guld, silver, PFOS, bisfenol-A, nanopartiklar……Ännu ej identifierade ämnen. REVAQCERTIFIERINGEN är en STOR RISK för den legitimerar slamspridning. Ett missbruk av miljömärkningsinstrumentet! Lena Jarlöv Naturskyddsföreningen och

6 Kemikaliecocktailen i vårt blod
De olika bidragen i cocktailen ligger ofta långt under gränsvärden och detektionsgränser! Accepterade gränsvärden är överspelade och farliga. Naturskyddsföreningen måste gå före och ingripa när miljögifter sprids helt i onödan, t ex med avloppsslam! Se filmen Underkastelsen! Lena Jarlöv Naturskyddsföreningen och


Ladda ner ppt "Hur stor betydelse har kretslopp av näringsämnen från avlopp?"

Liknande presentationer


Google-annonser