Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattenkraft inom vattenförvaltningen Johan Kling Vattenmyndigheten, Västerhavets vattendistrikt Länsstyrelsen I Västra Götaland 2011-02-12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattenkraft inom vattenförvaltningen Johan Kling Vattenmyndigheten, Västerhavets vattendistrikt Länsstyrelsen I Västra Götaland 2011-02-12."— Presentationens avskrift:

1 Vattenkraft inom vattenförvaltningen Johan Kling Vattenmyndigheten, Västerhavets vattendistrikt Länsstyrelsen I Västra Götaland 2011-02-12

2 Varför behövs åtgärder inom vattenkraften? “hindra ytterligare försämringar och skydda och förbättra statusen hos akvatiska ekosystem och, såvitt avser deras vattenbehov, även terrestra ekosystem och våtmarker som är direkt beroende av akvatiska ekosystem” Ramdirektivet för vatten 2009-10-06

3 Hydromorfologi Kontinuitet Möjlighet till spridning och fria passager för djur, växter, sediment och näringsämnen Hydrologin Kvantitet och dynamik i vattenflöden i vattendrag och vattenstånden i sjöar Morfologin Vattenförekomstens form, bottenstruktur och bottensubstrat, marktyp i närmiljön och övrig struktur på strandzon.

4

5

6 Påverkanstryck inom EU

7  2 060 vattenkraftverk  1670 regleringsdammar  Ytterligare ca 5 000 dammar för andra ändamål  50 000 legala markavvattningsföretag  ca 3 000 tillståndsgivna rensningar och sjösänkningsföretag  Omfattande flottledsrensningar i hela Sverige  Omfattande rätningar, kanaliseringar och kulverteringar I jordsbruksåar  Stor mängd vattenuttagspunkter Dammar i Sverige Fysisk påverkan

8 2009-10-26 Över 1200 vattenförekomster med flödesförändringar Över 4 000 vattenförekomster med morfologiska förändringar Över 4000 vattenförekomster med kontinuitetsproblem Trots detta saknar vi information om fysisk påverkan i många vattenförekomster Fysisk påverkan i VISS

9

10

11 Vad är vattenkraftens påverkan?

12

13 Exempel Röjdanl

14

15

16

17 Vattenkraft – reglering av sjöar Källa: Länsstyrelsen i Värmlands län

18 Vattenkraft - Bottenfauna Källa: Markus Lundberg, Johanna Hansson

19 Vattenkraft - Bottenfauna Källa: Markus Lundberg, Johanna Hansson

20 •Gäller alla vattenförekomster där en påverkad hydromorfologi leder till en försämrad ekologisk status eller risk till försämring. •Sammanställs till förvaltningsplanen på avrinningsområdesnivå. Åtgärdsprogram för varje vattenförekomst •Planer för biologisk återställning kommer bidra men inte säkert leda till God ekologisk status i alla påverkade vattenförekomster Åtgärdsprogram för fysisk påverkan

21 Rätt åtgärd på rätt plats – inte så enkelt •Vi saknar information om många vattenkraftverk •Var finns kraftverken? •Hur regler man och reglerbarhet? •Nytta för lokala effektsituationen? •Tillför kraftverket reglerkraft ? •Hur påverkar kraftverket vattenförekomstens status? •Vad medger tillstånden ? •Vilka åtgärder är kostnadseffektiva? •Hur prioriterar vi åtgärder?

22 Behov för åtgärdsprogrammet • Bättre indikatorer för att fastställa samband mellan vattenkraft och ekologisk status (statusklassning, egenkontroll) • Bedömningsmall för åtgärders påverkan på verksamheten  Påverkan på elproduktionen  Påverkan på reglerkraften  Påverkan på lokal effektsituation  Bedömningsmall för påverkan på miljö i stort  Miljövärdering av vattenkraft  Metod för ekonomisk analys av åtgärder vs. Vattenkraft  Värdering av förluster av ekosystemtjänster i samband med vattenkraftsproduktion

23 Prioritering • Prioritering av avrinningsområden, delavrinningsområden och vattenförekomster utifrån restaureringspotential, kostnadseffektivitet för att nå god ekologisk status, andra miljödirektiv m.m. • Prioritering av kraftproduktion med tanke på åtgärder för bättre miljö. • Prioritering av var ny produktion bör tillkomma eller där produktion bör avvecklas • Verktyg för samhällsekonomisk analys. • Metod för att prioritera åtgärder i ett avrinningsområde. • Definiera systemgränser (Sverige, Norden, EU ?). • Styrmedel

24

25

26

27 LandImport frånExport till Danmark1 8416 684 Norge8 9462426 Finland4 2043 891 Andra länder såsom Polen och Tyskland6634611 Summa:15 65417 612

28 Systemgränser är viktiga!

29 Kraftigt modifierade vatten KMV – vad är det ?

30 Kraftigt modifierade vatten •En ytvattenförekomst som till följd av fysiska förändringar genom mänsklig verksamhet på ett väsentligt sätt ändrat karaktär. De fysiska förändringarna har påverkat vattenförekomstens ekologiska status. •De fysiska förändringarna ska ej vara reversibla. Enbart hydrologisk påverkan räcker inte, morfologin måste vara påverkad •Kraftigt modifierade vatten är en möjlighet men inte en skyldighet inom Ramdirektivet •Kraftigt modifierade vatten innebär att man sätter en lägre miljökvalitétsnorm, god ekologisk potential, eftersom man bedömer verksamhetens samhällsnytta som mycket stor och eventuella åtgärder för att nå god status skulle ge betydande hinder för den aktuella verksamheten.

31 Nationella kriterier för Kraftigt modifierade vatten •80 % utbyggd fallhöjd (ingen nybildning) •20 % regleringsgrad (hur mycket av årsavrinningen som kan hållas i ett magasin) •20 % avvikelse från medellågvattenföring eller medelhögvattenföring •70 % av vattenförekomstens längd är: • permanent torrlagd (längre än 500 m) • har strandskoning eller erosionsskydd • invallad för t ex översvämningar • rensad (sediment) av vattendrag • omdragen, kanaliserad eller uträtad •Reglerade sjöar, regleringsamplitud > 3 m

32 •Vattenförekomsten uppnår inte god ekologisk status. •Alla åtgärder som bedöms som rimliga, med andra ord inte på ett signifikant sätt inverkar på existerande verksamhet, ska genomföras •Utpekande av KMV får inte hindra genomförandet av andra direktiv till exempel habitatdirektivet, ålskyddsförordningen. •Utpekande av KMV ska vara en flexibel lösning. KMV kan läggas till och tas bort när så behövs. •Innebär att man bedömer att verksamheten inte kan genomföras på ett ur miljösynpunkt bättre sätt. Vad innebär Kraftigt modifierade vatten, KMV ?

33 Tack! ”Vatten skall man ej vända ur dess forna fåra, en annan man till märke, på annat sätt än det har runnit förr” Eskil Magnusson, 1220 Äldre Västgötalagen


Ladda ner ppt "Vattenkraft inom vattenförvaltningen Johan Kling Vattenmyndigheten, Västerhavets vattendistrikt Länsstyrelsen I Västra Götaland 2011-02-12."

Liknande presentationer


Google-annonser