Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattendirektivet Vattenförvaltning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattendirektivet Vattenförvaltning"— Presentationens avskrift:

1 Vattendirektivet Vattenförvaltning
Är implementerat i svensk lagstiftning genom: Miljöbalken 5 kap. (om miljökvalitetsnormer) I Förordningen (SFS 2004:660) om kvaliteten på vattenmiljön I föreskrifter från Naturvårdsverket och SGU I länsstyrelsernas författningssamlingar PBL, 2 kap… Vattenförvaltning

2 www.viss.lansstyrelsen.se VISS Vatteninformationssystem Sverige
I VISS finns kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. För dessa vatten kan du bland annat hitta information om: VISS, Vatteninformationssystem för Sverige är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna och länsstyrelserna.

3 VISS Statusklassning. Bedömning av hur vattnet mår.
Miljökvalitetsnormer. Bestämmelser om kraven på kvaliteten i vattnet. Miljökvalitetsnormer är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar. Miljöövervakning. För att ta reda på hur vattnet mår, tas olika prover vid utpekade platser, så kallade mätpunkter/stationer. Rapporteringen till EU VISS kan användas för att få reda på vilken statusklassning vattenförekomster har och vilka miljökvalitetsnormer som har beslutats för vattenförekomsterna. Det går också att få reda på vilka miljöprover som har tagits vid olika vattenförekomster. Informationen i VISS används även vid rapportering till EU:s rapporteringsportal, WISE (Water Information System for Europe.)

4 Det går att söka efter en vattenförekomst i sökfältet, här i exemplet är det Lilla Värtan (visas med blå pil), i Stockholms län. Det går också att söka vattenförekomster eller övrigt vatten via fliken karta till höger om startfliken som är gulmarkerad på denna bild och visas med röd pil.

5 Det exempel som visas är Lilla Värtan som är en vattenförekomst i övergångszon (där sötvatten och brackvatten möts). På första sidan om vattenförekomsten finns en rubrik som talar om vad det är för status i vald vattenförekomst. Status är ett förhållande mellan hur det borde vara och hur det ser ut idag. Det är alltså inte samma sak som tillståndet i vattenmiljön. Nedanför finns en rubrik som heter Riskbedömning. Inför varje sexårscykel ska en kartläggning och en s k riskanalys genomföras som säger hur prognosen är för vattenförekomsten inför målåret 2015 , 2021 eller Finns det risk för att status kan komma att försämras om inga åtgärder genomförs? Nästa rubrik är vilka Miljökvalitetsnormer som gäller för vattenförekomsten. När ska vattenförekomsten ha nått målet och vilket kvalitetskrav är det som gäller? I detta fall handlar det om ekologisk potential eftersom Lilla Värtan är en kraftigt modifierad vattenförekomst. En kraftigt modifierad vattenförekomst är en ytvattenförekomst som till följd av en mänsklig verksamhet på ett väsentligt sätt har ändrat sin fysiska karaktär och det skulle kosta mer för både samhället och naturen att återställa vattenförekomsten till ett förindustriellt, ursprungligt stadium än att fortsätta bedriva verksamheten som orsakat modifieringen, t.ex. en hamn eller en stor vattenkraftverksanläggning.

6 Under rubriken miljökvalitetsnorm följer rubriken Statusklassning och sedan Miljöproblem. Miljöproblemen är indelade i flera kategorier, nämligen försurning, övergödning, miljögifter, främmande arter, vattenuttag, flödesförändringar, kontinuitetsförändringar och morforlogiska förändringar. Gå längst ned på första sidan och klicka på Visa allt (blå pil). Det kommer att ge dig möjlighet att ta reda på exakt vilka provtagningar som gjorts och vad man har baserat klassningarna på. Du kommer även att finna länkar till rapporter med rådata. Skulle det t.ex. saknas uppgifter om miljögifter och du håller på att hantera ett tillstånd för miljöfarlig verksamhet med utsläpp till vatten, kan det finnas anledning att begära provtagning på åtminstone de prioriterade ämnena som är gränsvärdesnormer (kemisk status). Hör efter med beredningssekretariaten om senaste vägledning eller uppdatering när gäller de prioriterade ämnena, särskilt prioriterade ämnena (sådan ämnen som helt ska upphöra inom den europeiska gemenskapen och de så kallade särskild förorenande ämnena (SFÄ).

7 Här (se blå pil) finns information om att screening har genomförts (provtagning vid vissa källor utifrån misstänkt läckage) och en länk till underlagsrapporten som kan beskriva mer utförligt hur ämnet förekommer i vattenmiljön. Underlagsdata kan du ofta finna under rubriken Statusklassning, du klickar på förstoringsglaset under rubriken Visa bedömning (se röd pil).

8 Här har en rapport tagits fram om en screening som genomförta för organiska miljögifter inom Sverige.

9 Ett annat exempel är Kobbfjärden som är en kustvattenförekomst

10 Klicka på förstoringsglaset under rubriken Visa bedömning för att få fram länk till underlagsinformation. Om det saknas, finns oftast en hänvisning till ansvarig länsstyrelse och kontaktuppgifter. Eftersom det är sämst som styr när man gör statusbedömning, kan det vara intressant att läsa bedömningstexten för att få reda på vad som var utslagsgivande. Om det inte finns information om det, kontakta ansvarig handläggare på länsstyrelsen (förmodligen någon på beredningssekretariatet).

11 Här, under rubriken Referenser som stöd för motiveringen, kan man länka sig fram till filen som beskriver hur statusklassningen ser ut för Kobbfjärden, en rapport från Stockholms universitet. Blå pil till höger markerar själva filen.

12 Detta är en bild ur själva underlagsrapporten för statusklassning av näringsämnen för kustvattenförekomsten Kobbfjärden.

13 Det går även att söka sig fram till en vattenförekomst via karta
Det går även att söka sig fram till en vattenförekomst via karta. Då markerar du förstoringsglaset med ett plustecken, och markerar det område du vill förstora i kartbilden (se röd pil, ovan). När du har zoomat in så långt du vill kan du trycka på tankebubblan med ett ”i” som söker information vid just den punkt som du klickar på (röd pil, nedan). Du kan välja att aktivera eller avaktivera olika lager med information, t.ex. miljöproblem, vattenuttag och kontinuitetsförändringar som i bilden.

14 Här visar exemplet sökresultat för Inre Ålöfjärden, hamnverksamhet samt en länk till själva vattenförekomsten. VISS är kopplat till länsstyrelsens WebbGIS.

15 Det går även att göra uttag med information om vilka parametrar som har använts i statusklassificeringen exempelvis. Då markerar du fliken Uttag på startsidan, se röd pil.

16 Välj vilken typ av export du vill göra, t. ex
Välj vilken typ av export du vill göra, t.ex. information om miljökvalitetsnormer (se röd pil) och vilka miljöproblem som föreligger och ligger till grund för klassificering och beslut.

17 Sedan fyller du i ifall du vill ha en vattenförekomst eller övrigt vatten (eller både och) samt vilken lokal (distrikt, län, kommun, delområde eller huvudavrinningsområde…) Välj exportformat till excelfil och tryck på exportera!

18 Då får du fram som här ett exempel: alla vattenförekomster i Åkerströmmens avrinningsområde, grundvatten, kust, sjö, vattendrag och eventuellt övergångsvatten. Du kan här få en överskådlig bild av vilket eller vilka miljöproblem som är utslagsgivande vilket kan ge en indikation på t.ex. vilka typer av verksamheter som bör minska sina utsläpp eller bör undvikas i området.

19 Här är ytterligare exempel på en sjö, Yngern-

20 Kvalitetskravet är god ekologisk status till 2015
Kvalitetskravet är god ekologisk status till Du kan söka på referenser för beslutet.

21 Länken går till Vattenmyndigheternas hemsida och beslutet om miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2009.

22 Om du återigen klickar du på visa allt, blå pil och sedan under statusklassningen klickar du på förstoringsglaset under rubriken Visa bedömning så kan du får mer information om vilka parametrar som ingått i bedömningen.

23 All historik om nya statusbedömningar syns
All historik om nya statusbedömningar syns. Sedan beslut 2009, ändras inte den officiella statusklassificeringen som ligger till grund för miljökvalitetsnormen men uppdateringar vad gäller provtagning och statusbedömning genomförs ändå kontinuerligt. Under rubriken Referenser som stöd för motiveringen kan du för denna vattenförekomst (och för övriga vattenförekomster där det finns och inte är en expertbedömning) finna det senaste referensdokumentet som stödjer statusklassificeringen. Det senaste tillfället för klassificering visas under rubriken Tidigare motiveringar.

24 Nu går det att se alla ingående parametrar som statusbedömningen genomförts för (Yngern ingår här) och vilka biologiska kvalitetsfaktorer som saknas (i detta fall endast ett objekt med bedömning av fisk). Kom ihåg att status är förhållandet mellan tillståndet i miljön och hur det borde vara (som bygger på ett antal referensvatten i landet).


Ladda ner ppt "Vattendirektivet Vattenförvaltning"

Liknande presentationer


Google-annonser