Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattenförvaltning (“Vattendirektivet”) Åtgärdsprogram och MKN - arbetsläge och konsekvenser för kommuner Göran Andersson samordnare, beredningssekretariatet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattenförvaltning (“Vattendirektivet”) Åtgärdsprogram och MKN - arbetsläge och konsekvenser för kommuner Göran Andersson samordnare, beredningssekretariatet."— Presentationens avskrift:

1 Vattenförvaltning (“Vattendirektivet”) Åtgärdsprogram och MKN - arbetsläge och konsekvenser för kommuner Göran Andersson samordnare, beredningssekretariatet för vattenförvaltning Länsstyrelsens miljöanalysenhet Beredningssekretariatet@ab.lst.se www.ab.lst.se/vattenforvaltning

2 Bakgrundsinformation  Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG)  ”God status” år 2015 (i undantagsfall 2021 eller 2027) - sjöar, vattendrag, kustvatten, grundvatten  Följer avrinningsområden (ej administrativa gränser)  Några begrepp: - vattenförekomster - Kartläggning - Miljöövervakning - Åtgärdsprogram - Miljökvalitetsnormer (MKN)

3 Vattenförvaltningens ”nya” geografi EU-ropaSverige/grannländerNorra Östersjöns Vattendistrikt Tyresåns avrinningsområde Avrinningsområden är primärenheten

4 Tidschema  2000 Ramdirektivet för vatten antas (2000/60/EG)  2003 Vattenmyndigheter på plats, 5 vattendistrikt  2004 Vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660)  2005 Kartläggning och beskrivning, översiktlig  2006 Miljöövervakningsprogram  2007 Kartläggning, fördjupad. Samråd ”Arbetsprogram”  2008 Förslag till åtgärdsprogram och MKN, Samråd ”Översikt väsentliga frågor” (1 feb.- 1aug.)  2009 Samråd ”Åtgärdsprogram och MKN” (1 feb.- 1aug.) Senast 22/12 beslut av vattendelegationen.  2010 Prispolitik ska finnas  2015 Uppnått ”god ekologisk status”, (ev. respit till 2021 eller 2027)

5 Status i länets 421 vatten  Alla länets kommuner har minst ett vattenområde som fordrar åtgärder. AntalGod status 2015 Undantag God status 2021 Sjöar61 st52% (32 st)29 st Vattendrag88 st85 % (75 st)13 st Kustvatten123 st5% (6 st)115 st Grundvatten149 st (117 klassade f.n.) 68 % (79 st)* Riktlinjer saknas. *) Utgår från riskbedömning av klassade grundvatten 2008-08-25

6 Vad gäller för ÅP och MKN?  Beslut fattas av Vattendelegationen  Juridiskt bindande för myndigheter  Ej överklagningsbara  MKN - Undantag - Kraftigt modifierade vatten (särskilda fall)  ÅP anger vad som ska göras, av vem och när

7 Länsstyrelsens underlag till Vattenmyndigheten  God status? Ingen försämringsrisk? Inget åtgärdsbehov?  Ja. Inget åtgärdsprogram. ”Icke försämringskravet” gäller.  Nej. ”Hur många kg ska bort?” Åtgärdsprogram!  Underlag till åtgärdsprogrammet Vilka åtgärder är redan genomförda, pågående eller beslutade? Utgår från inventering hos kommuner och andra. Komplettering/förankring av underlag till 15 oktober.  Finns ytterligare behov av åtgärder? Länsstyrelsen lägger övergripande åtgärdsförslag (konkretiseras senare i samverkan med berörda.) Dialogen med berörda parter påbörjas genast!  Samråd 1 feb.-1 aug. 2009.

8 Motiv till åtgärder  Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/EG,Punkt 1)  Miljökvalitetsmålen  Ej uppfylld MKN  hinder vid nyetablering etc?  Dricksvattenförsörjning

9 Samverkans- och informationsinsatser  Möten för kommuner hösten 2008  Debattdag 6/11 ”Vatten är politik”  Särskilda arr.; t ex 9/10 i Norrtälje kommun  Samrådsmöten Våren 2009  Kommunala vattendragsgrupper, fortlöpande  E-postlista, Nyhetsbrev, Hemsidor, Trycksaker, etc Kommunikationsstrategi finns för 2008-2009

10 Ytterligare information? Kontaktpersoner  Kontakter med beredningssekretariatet (beredningssekretariatet@ab.lst.se)beredningssekretariatet@ab.lst.se  Vattendelegationen, kommunrepresentanter Sthlm Län - Roland Dehlin, Nynäshamn kommun - Elisabeth Björk, Norrtälje kommun  Vattenmyndigheten - Lennart Sorby, www.vattenmyndigheterna.sewww.vattenmyndigheterna.se  VattenInformationsSystem för Sverige (VISS) www.viss.lst.se www.viss.lst.se

11 Tidplan 20081/8Länsstyrelserna lämnar underlag till Vattenmyndigheterna 15/10Kompletteringar av åtgärdsförslag 1/8 –22/12 Vattenmyndigheterna sammanställer underlagen från Länsstyrelserna. 22/12 Vattendelegationen fattar beslut om ”Förslag till åtgärdsprogram” 2009 1/2 – 1/8Samråd om ”Förslag till åtgärdsprogram” 1/2 – 22/12Bearbetning av ”Förslag till åtgärdsprogram” 22/12Vattendelegationen antar åtgärdsprogrammen 2015”God status” i vattenförekomsten 2021”God status” i vattenförekomsten med undantag 2027”God status” i vattenförekomsten med undantag

12 Åtgärdsprogram för grundvatten Exempel på ÅP för riskklassade grundvattenförekomster: Åtgärd: Övervakning / verifiering av status - mer utredning. Kommentar: Risk för dålig status (tätortspåverkan inkl. vägar och förorenade områden m.m.). Ansvar: Ansvarsfrågan ska utredas -------------------------------------------- Åtgärd: Bevaka vattenskyddsintressen i samhällsplanering Kommentar: Bevaka vattenskyddsintressen i samhällsplanering i samråd med Botkyrka kommun. Vattenskyddsområdet täcker inte nordvästligaste hörnet av förekomsten. Ansvar: Ansvarsfrågan ska utredas

13 Åtgärdsprogram för sjöar och vattendrag Exempel på ÅP för riskklassade sjöar eller vattendrag: -------------------------------------------- Åtgärd: Minskad belastning av näringsämnen från jordbruksmark och enskilda avlopp – odefinierad Kommentar: Ansvarsfrågan måste utredas. Berör Norrtälje och Länsstyrelsen Ansvar: Ansvarsfrågan ska utredas -------------------------------------------- Åtgärd: Fria vandringsvägar Kommentar: Restaurering av befintlig fisktrappa vid Virabruk Källa: Miljökontoret, Österåker kommun Ansvar: Österåkers kommun --------------------------------------------

14 Skydd av dricksvatten Exempel på åtgärder för att skydda dricksvattenförekomster*: Åtgärd: Skyddsområde med föreskrifter bör fastställas. Kommentar: Utredning pågår och förslag finns på vattenskyddsområde (Bastmora inkl. Flotthamn och del av Mälaren). Ansvar: Ansvarsfrågan ska utredas -------------------------------------------- Åtgärd: Formerna för vattenskyddet bör utredas. Kommentar: Turingeåsen-Bommersvik behöver ett förbättrat skydd. Gemensam utredning bör göras för Vällingen, Yngern och Bommersvik. Ansvarsfrågan för skyddet bör utredas (Nykvarn, Södertälje, Stockholm Vatten m.fl.). Lokalt och regional intresse. Ansvar: Ansvarsfrågan ska utredas * Underlag för ÅP baseras på remissversionen av rapporten ”Dricksvattenförekomster i Stockholms län – Prioritering för långsiktigt skydd” (VAS, Länsstyrelsen, KSL, RTK) samt svar från bl.a. kommunerna. Legend Dricksvattenförekomster Grundvattenförekomst Vattenskyddsområden

15 Vattendelegationen (Norra egentliga Östersjön) Mats Svegfors (ordf.)Länsstyrelsen Västmanland Georgia DestouniStockholms Universitet Christer SegerströmLänsstyrelsen Uppsala län Lars ÖstringLänsstyrelsen Örebro län Anders JanssonLänsstyrelsen Södermanlands län Else-Marie MejersjöJordbruksverket Carina FärmMälarenergi Elisabeth BjörkNorrtälje kommun Inger Gauffin CarlssonEnköpings kommun Roland DehlinNynäshamns kommun

16 Typ av förekomstInriktning SyfteKommentar Ytvatten och sötvatten Försurning Klara MKN ekologiBegränsat problem i AB län Ytvatten, söt- och kustvatten Övergödning Klara MKN ekologiKlart viktigaste problemet i AB län Ytvatten, söt- och kustvattenFrämmade arterKlara MKN ekologiIngen vattenförekomst fälls av förekomst av främmande arter Ytvatten, söt- och kustvattenPrioriterade & särskilda ämnen Klara MKN kemi Ingen vattenförekomst fälls av dessa ämnen. Endast riskmodellering. Ytvatten, söt- (och kustvatten?)HydromorfologiKlara MKN ekologiEtt omfattande problem i AB-län Grundvatten Klara MKN kemi Underlag från SGU. Lite data. Riskmodellering. Dricksvattenförekomst Ytvatten sjö- och grundvatten Dricksvatten- försörjning Säkerställande av långsiktig vatten- försörjning I Sthlms län baseras detta på en remiss från VAS rådet, LST och RTK om dricksvattenförsörjning Vattenförekomster inom områden skyddade enligt EU-direktiv Olika inriktningarSäkerställa bra genomföring av EU direktiv Osäkert vad som ska/bör göras. Verkar som syftet är ”egenkontroll” av svensk genomförande av ett antal EU direktiv med ”skydd”.


Ladda ner ppt "Vattenförvaltning (“Vattendirektivet”) Åtgärdsprogram och MKN - arbetsläge och konsekvenser för kommuner Göran Andersson samordnare, beredningssekretariatet."

Liknande presentationer


Google-annonser