Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inventering och värdering av kulturmiljöer i sjöar och vattendrag inom Norra Östersjöns vattendistrikt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inventering och värdering av kulturmiljöer i sjöar och vattendrag inom Norra Östersjöns vattendistrikt."— Presentationens avskrift:

1 Inventering och värdering av kulturmiljöer i sjöar och vattendrag inom Norra Östersjöns vattendistrikt

2 Mål  Översiktligt kunskapsunderlag över Norra Östersjöns vattendistrikts kulturmiljöer i och i anslutning till sjöar och vattendrag.  Öka förståelsen för dessa miljöer och dess värden hos handläggare på Lst som arbetar med frågor som rör vatten och kulturmiljö.  Förenkla planering, samråd och öka möjligheterna till goda avvägningar mellan olika intressen.

3 Kulturgeografisk karaktärisering av Norra Östersjöns vattendistrikt Kulturgeografiska delområden:  Bergslagen  Mälardalen  Sörmländska sjöplatån  Stockholm med omgivande tätortsbygd  Kust och skärgård

4 De kulturgeografiska delområdena och länen LänBergslagenMälardalenSörmländska sjöplatån Stockholm m omgivande tätortsbygd Kust och skärgård DalarnaX StockholmXXX SödermanlandXXXX UppsalaXXX VästmanlandXX ÖrebroXX ÖstergötlandX

5 Kriterier för urval av inventeringsområden  Var får vi bäst ett helhetsperspektiv? Vattendrag bör inventeras i sin helhet då man måste se vattendraget i sitt sammanhang, ofta mkt komplexa sammanhang.  Var finns det potentiella hot och intressekonflikter? Var överlappar de olika intressena/värdena varandra, t.ex. vandringshinder och fasta fornlämningar?  Projektet är länsövergripande - hur får vi med de olika länen, för bästa spridning och representativitet?

6 Inventeringsområden  Dalarna: Kolbäcksån (Bergslagen)  Stockholm: Oxundaån (Stockholm)  Södermanland: Svärtaån (Sörmländska sjöplatån, kust och skärgård)  Västmanland: Kolbäcksån (Mälardalen, Bergslagen)  Uppsala: Knivstaån (Mälardalen)  Örebro: Kolbäcksån (Bergslagen)  Östergötland: Den mindre del av länet som ingår i distriktet är en del av Bergslagen. Därför hoppas vi kunna visa på olika typer av kulturmiljövärden och lämningar som finns inom delområdet med Kolbäcksån som referens.

7 Upplägg för framtida rapport  Översiktligt kunskapsunderlag för hela distriktet.  Översiktligt kunskapsunderlag för avrinningsområdena.  Beskrivning av utvalda inventeringsområden.  Beskrivning och värdering av kulturmiljöer och lämningar inom avrinningsområdena.  (Hur kan framtida fiske- och naturvårdsåtgärder genomföras med hänsyn till och beaktande av kulturmiljövärdena som resurs.)

8 Exempel på hur en inventeringskarta kan se ut: Svärtaåns södra avrinningsområde med urval av inventeringsområden

9 Ett urval av de vattenanknutna kulturmiljöer av inventerade områden. Denna bild från Kolbäcksåns avrinningsområde i Dalarna, vid Saxe by i Smedjebackens kommun.

10 Svärtaåns avrinningsområde, Hyttan, Nyköpings kommun, kvarnbyggnad med tillhörande damm. Till vänster syns samma damm med den gamla landsvägssträckningen ovan dämmet.

11 Svärtaåns avrinningsområde, Svärta gård, Nyköpings kommun

12 Oxundaåns avrinningsområde, Stockholms län, en av naturvården återställd sjö med konstgjorda öar och en fisktrappa.

13 Kolbäcksåns avrinningsområde, Flatenbergs hytta, nära Grängesberg i Ludvika kommun. För att undvika ras har man lett om bäckfåran, observera det nylagda stenpartiet till höger.

14 Kolbäcksåns avrinningsområde, Karlsänget i Ludvika kommun. En sågverksmiljö med damm, gammal vägsträckning och en mossbevuxen dansbana. En kulturmiljö med höga kunskaps- och upplevelsevärden men med otillräckligt skydd då bebyggelsen som står för en stor del av upplevelsen helt saknar skydd.


Ladda ner ppt "Inventering och värdering av kulturmiljöer i sjöar och vattendrag inom Norra Östersjöns vattendistrikt."

Liknande presentationer


Google-annonser