Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattenmyndigheten för Södra Österjöns vattendistrikt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattenmyndigheten för Södra Österjöns vattendistrikt"— Presentationens avskrift:

1 Vattenmyndigheten för Södra Österjöns vattendistrikt
Dea Carlsson vattenvårdsdirektör

2 Ramdirektiv för ytvatten (2000/60/EG)
Ramverk för all vattenplanering och vattenvård inom EU med avrinningsområden som gräns. Omfattar grundvatten och ytvatten (sjöar, vattendrag, kustvatten upp till 1 nautisk mil utanför kustlinjen) Avser vattenkvalitet, vattenkvantitet och biologi

3 Huvudsyfte med vattendirektivet
Att skapa en enhetlig lagstiftning för arbetet med vattenfrågor Att skydda och förbättra statusen av vatten både m a p kvalitet och kvantitet Att lindra effekter av t ex torka och översvämningar Säkerställa tillräcklig tillgång på vatten av god kvalitet för en långsiktigt hållbar och rättvis användning Uppnå God vattenstatus Miljö-och samhällsintressena skall vägas samman

4 Ursprunglig tidplan Införliva direktivet i svensk lagstiftning; utse vattenmyndigheter Beskrivning och klassning (analys); ekonomisk analys; skapa register Ta fram övervakningsprogram Besluta om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram System för vattenavgifter Genomföra eller påbörja åtgärder Uppnå God ekologisk och kemisk status

5 Aktiviteter 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Uppstart av VM
Uppstart av VM Karaktär, analys,rapport, Mkn Förvaltningsplan: - upprätta tidplan/arbprg översikt/väsentliga frågor - förslag till plan samråd - beslut av förvaltningsplan Åtgärdsprogram Övervakning

6 Planeringscykel 6 år Förvaltningsplan Analys o karaktärisering
Rapportering 6 år Miljömål; kvalitetsnormer Uppföljning o övervakning Genomförande Åtgärdsprogram

7 5 vattenmyndigheter placerade på följande länsstyrelser:
Norrbottens län; Luleå Västerbottens län; Härnösand Västmanlands län; Västerås Västra Götalands län; Göteborg Kalmar län; Kalmar

8 Omfattning av Södra Östersjöns vattendistrikt:
7 + 3 län ca 95 kommuner 30 huvudavrinnings- områden

9 Delegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt: 11(7 +2+2)
Sven Lindgren landshövding vid lst i Kalmar län (ordf) Lars Bengtsson miljöövervakning vid lst i Blekinge län Järda Blix bitr länsarkitekt vid lst i Kronobergs län Ola Broberg miljöövervakning vid lst i Jönköpings län Jan Hällgren miljövårdsdirektör vid lst i Östergötlands län

10 Delegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt: (forts)
Lena Kulander miljöskyddsdirektör vid lst i Gotlands län Lise-Lotte Reiter länsöverdirektör vid lst i Skåne län Reinhold Castensson professor vid Linköpings univ Eva Tejle Ekbjörn lantbrukare ?? kommun repr

11 Vattenmyndighetsarbetets ekonomi 2005
Totalt i Sverige: ,0 miljoner Vattenmyndigheten i Kalmar; ,5 miljoner ( ca 3 tjänster + köp av tjänster + kostnad för delegationen) Beredningssekretariaten (7 län); 6,8 miljoner (att ta fram underlag och samordna) Totalt Södra Östersjöns vattendistrikt: ,3 miljoner

12 Vattenmyndighet och förvaltning (enl länsstyrelseinstruktionen)
En särskild vattendelegation med uppgift att fatta beslut inom VM´s område VM skall på lämpligt sätt dela in distriktet i delområden i samverkan med berörda lst. VM får överlåta på övriga lst att utarbeta förslag till och genomföra åtgärdsprogram inom länet och/eller delområde VM skall på lämpligt sätt samverka med företrädare för myndigheter, organisationer, verksamhetsutövare, och enskilda. Inom länsstyrelserna skall det finnas ett berednings-sekretariat för att biträda vattenmyndigheten i samordningen

13 Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660)
2 kap 4§: Vattenmyndigheten skall planera sitt arbete enligt denna förordning så att det möjliggör och uppmuntrar till deltagande av alla som berörs av förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. Innan vattenmyndigheten fattar beslut om kvalitetskrav, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram………skall myndigheten samråda med de myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare och enskilda som berörs av beslutet.

14 Förslag till samordningsområden

15 Andra aktörer Vattenförbund eller motsvarande LRF
Hushållningssällskapet Skogsstyrelsen Kommuner i egenskap av verksamhetsutövare Verksamhetsutövare; branchorganisationer ??

16 Vattenförbund eller motsvarande organisationer 24 st varav:
- fastlandsvatten 19 st - kustvatten: st

17 Södra Östersjöns vattendistrikt samverkansskiss
H E K G M Lst I Vattenmyndigheten FF Beredningssekretariat Kommuner Andra aktörer


Ladda ner ppt "Vattenmyndigheten för Södra Österjöns vattendistrikt"

Liknande presentationer


Google-annonser