Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VATTENMYNDIGHETEN SÖDRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Vattenmyndigheten för Södra Österjöns vattendistrikt Dea Carlsson vattenvårdsdirektör

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VATTENMYNDIGHETEN SÖDRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Vattenmyndigheten för Södra Österjöns vattendistrikt Dea Carlsson vattenvårdsdirektör"— Presentationens avskrift:

1 VATTENMYNDIGHETEN SÖDRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Vattenmyndigheten för Södra Österjöns vattendistrikt Dea Carlsson vattenvårdsdirektör dea.carlsson@h.lst.se 0480-82329 0702-591582

2 VATTENMYNDIGHETEN SÖDRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Ramdirektiv för ytvatten (2000/60/EG) Ramverk för all vattenplanering och vattenvård inom EU med avrinningsområden som gräns. Omfattar grundvatten och ytvatten (sjöar, vattendrag, kustvatten upp till 1 nautisk mil utanför kustlinjen) Avser vattenkvalitet, vattenkvantitet och biologi

3 VATTENMYNDIGHETEN SÖDRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Huvudsyfte med vattendirektivet Att skapa en enhetlig lagstiftning för arbetet med vattenfrågor Att skydda och förbättra statusen av vatten både m a p kvalitet och kvantitet Att lindra effekter av t ex torka och översvämningar Säkerställa tillräcklig tillgång på vatten av god kvalitet för en långsiktigt hållbar och rättvis användning Uppnå God vattenstatus Miljö-och samhällsintressena skall vägas samman

4 VATTENMYNDIGHETEN SÖDRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Ursprunglig tidplan 2003 Införliva direktivet i svensk lagstiftning; utse vattenmyndigheter 2004 Beskrivning och klassning (analys); ekonomisk analys; skapa register 2006 Ta fram övervakningsprogram 2009 Besluta om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram 2010 System för vattenavgifter 2012 Genomföra eller påbörja åtgärder 2015 Uppnå God ekologisk och kemisk status

5 VATTENMYNDIGHETEN SÖDRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Aktiviteter 20042005200620072008 2009 Uppstart av VM Karaktär, analys,rapport, Mkn Förvaltningsplan: - upprätta tidplan/arbprg - översikt/väsentliga frågor - förslag till plan - samråd - beslut av förvaltningsplan Åtgärdsprogram Övervakning

6 VATTENMYNDIGHETEN SÖDRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Planeringscykel Analys o karaktärisering Miljömål; kvalitetsnormer Åtgärdsprogram Uppföljning o övervakning Rapportering Förvaltningsplan Genomförande 6 år

7 VATTENMYNDIGHETEN SÖDRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT 5 vattenmyndigheter placerade på följande länsstyrelser: Norrbottens län; Luleå Västerbottens län; Härnösand Västmanlands län; Västerås Västra Götalands län; Göteborg Kalmar län; Kalmar

8 VATTENMYNDIGHETEN SÖDRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Omfattning av Södra Östersjöns vattendistrikt: 7 + 3 län ca 95 kommuner 30 huvudavrinnings- områden

9 VATTENMYNDIGHETEN SÖDRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Delegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt: 11(7 +2+2) Sven Lindgren landshövding vid lst i Kalmar län (ordf) Lars Bengtsson miljöövervakning vid lst i Blekinge län Järda Blix bitr länsarkitekt vid lst i Kronobergs län Ola Broberg miljöövervakning vid lst i Jönköpings län Jan Hällgren miljövårdsdirektör vid lst i Östergötlands län

10 VATTENMYNDIGHETEN SÖDRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Delegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt: (forts) Lena Kulander miljöskyddsdirektör vid lst i Gotlands län Lise-Lotte Reiter länsöverdirektör vid lst i Skåne län Reinhold Castensson professor vid Linköpings univ Eva Tejle Ekbjörn lantbrukare ?? kommun repr

11 VATTENMYNDIGHETEN SÖDRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Vattenmyndighetsarbetets ekonomi 2005 Totalt i Sverige: 50,0 miljoner Vattenmyndigheten i Kalmar; 3,5 miljoner ( ca 3 tjänster + köp av tjänster + kostnad för delegationen) Beredningssekretariaten (7 län); 6,8 miljoner (att ta fram underlag och samordna) Totalt Södra Östersjöns vattendistrikt: 10,3 miljoner

12 VATTENMYNDIGHETEN SÖDRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Vattenmyndighet och förvaltning (enl länsstyrelseinstruktionen) En särskild vattendelegation med uppgift att fatta beslut inom VM´s område VM skall på lämpligt sätt dela in distriktet i delområden i samverkan med berörda lst. VM får överlåta på övriga lst att utarbeta förslag till och genomföra åtgärdsprogram inom länet och/eller delområde VM skall på lämpligt sätt samverka med företrädare för myndigheter, organisationer, verksamhetsutövare, och enskilda. Inom länsstyrelserna skall det finnas ett berednings- sekretariat för att biträda vattenmyndigheten i samordningen

13 VATTENMYNDIGHETEN SÖDRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) 2 kap 4§: Vattenmyndigheten skall planera sitt arbete enligt denna förordning så att det möjliggör och uppmuntrar till deltagande av alla som berörs av förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. Innan vattenmyndigheten fattar beslut om kvalitetskrav, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram………skall myndigheten samråda med de myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare och enskilda som berörs av beslutet.

14 VATTENMYNDIGHETEN SÖDRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Förslag till samordningsområden

15 VATTENMYNDIGHETEN SÖDRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Andra aktörer Vattenförbund eller motsvarande LRF Hushållningssällskapet Skogsstyrelsen Kommuner i egenskap av verksamhetsutövare Verksamhetsutövare; branchorganisationer ??

16 VATTENMYNDIGHETEN SÖDRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Vattenförbund eller motsvarande organisationer 24 st varav: - fastlandsvatten 19 st - kustvatten: 5 st

17 VATTENMYNDIGHETEN SÖDRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Södra Östersjöns vattendistrikt samverkansskiss E H K G I F M Lst Vattenmyndigheten Beredningssekretariat Kommuner Andra aktörer


Ladda ner ppt "VATTENMYNDIGHETEN SÖDRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Vattenmyndigheten för Södra Österjöns vattendistrikt Dea Carlsson vattenvårdsdirektör"

Liknande presentationer


Google-annonser