Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.sollentuna.se Douglas Lithborn Oxunda vattensamverkan och Edsviken vattensamverkan Kommunal samverkan för vattenvård i en storstadsregion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.sollentuna.se Douglas Lithborn Oxunda vattensamverkan och Edsviken vattensamverkan Kommunal samverkan för vattenvård i en storstadsregion."— Presentationens avskrift:

1 www.sollentuna.se Douglas Lithborn Oxunda vattensamverkan och Edsviken vattensamverkan Kommunal samverkan för vattenvård i en storstadsregion

2 www.sollentuna.se Douglas Lithborn Samverkan mellan kommuner Vatten känner inga kommungränser –Gemensamt problem Samverkan behövs –Gemensam expertis –Nå målen snabbare Hur samverkar man? –Vattenvårdsförbund –Vattensamverkan genom avtal

3 www.sollentuna.se Douglas Lithborn Oxundaåns avrinningsområde - 5 kommuner Startade 1999 Fem kommuner Sollentuna Upplands Väsby Sigtuna Vallentuna Täby Syfte Förbättra vattenkvaliteten Bevara och förbättra förutsättningarna för växt- och djurliv Ramdirektiv för vatten Bevara och utveckla kulturmiljön

4 www.sollentuna.se Douglas Lithborn Oxundaåns avrinningsområde - beskrivning Drygt 200 000 invånare 30-40% jordbruksmark Näringsläckage från jordbruk och förorenat dagvatten Påverkar ekosystemet, den biologiska mångfalden Mälaren vattentäkt - dricksvatten Ökad belastning av föroreningar => försämrad vattenkvalitet

5 www.sollentuna.se Douglas Lithborn Edsvikens avrinningsområde - 6 kommuner Startade 2005 Kommuner Länsstyrelsen Naturhistoriska riksmuséet Politisk ledningsgrupp 2009 Sex kommuner Sollentuna Danderyd Solna Sundbyberg Stockholm Järfälla

6 www.sollentuna.se Douglas Lithborn Vattensamverkan – vad innefattar samarbetet? Miljöövervakning Länsstyrelsen Samordnad recipientkontroll Gemensamma åtgärdsplaner Mål Prioriteringar Nyttja kompetensen

7 www.sollentuna.se Douglas Lithborn Samarbetsavtal Syfte och innehåll Ekonomi –Oxunda, 150 kkr/kommun –Edsviken, belopp efter belastning Administration Kommunikation

8 www.sollentuna.se Douglas Lithborn Oxunda vattensamverkan - så fungerar det Samarbetsavtal –Tillsvidare –Beslutas av behörigt organ (KF, KS eller nämnd) –Uppföljning vartannat (udda) år Politisk ledningsgrupp –1 ledamot/kommun med personlig ersättare –Träffas 4 ggr/år –Förankrar beslut Styrgrupp –Samordningsteam –Verksamhetsplan –Expertis delprojekt –Möte 6-8 ggr/år

9 www.sollentuna.se Douglas Lithborn Oxunda vattensamverkan - verksamhetsplan Syfte Övergripande mål –Sjöar och vattendrag skall ha en god ekologisk och kemisk status –Halter av kväve och fosfor – minska med 25% till 2015 jämfört med 1998 –… Verksamheter och budget –Vallentunasjön, 50 kkr –Dagvatten, policy, 50 kkr –…

10 www.sollentuna.se Douglas Lithborn Åtgärdsplaner Underlag – kommungemensamt Kommunerna genomför och bekostar åtgärder –Tillsammans med markägare –Bidrag Främst anläggningar för dagvatten, vattenrening Pilotprojekt – Kvarnsjön –Kommungemensamt bekostande av restaurering

11 www.sollentuna.se Douglas Lithborn Åtgärdsplan - innehåll Sjöar, vattendrag Dagvatten Jordbruk Miljöövervakning Biologisk mångfald Information

12 www.sollentuna.se Douglas Lithborn Exempel - Biologisk mångfald Inriktingsmål Ingen art som har sin naturliga hemvist i avrinningsområdet skall tillåtas försvinna. Effektmål Inventering av utbredning och förekomst av stormusslor i vattendragen samt kvantitativa undersökningar av fiskförekomst i anslutning till musselbiotoper 2009. Åtgärder Underhåll och förbättring av aspens lekplatser Fortsatta studier av förekomsten och livsmiljöerna för asp och nissöga enligt särskilt övervakningsprogram för Natura 2000-arter.

13 www.sollentuna.se Douglas Lithborn Projektet Edsån inom Oxunda vattensamverkan Två kommuner direkt berörda - Sollentuna och Upplands Väsby –Återställa ån tillsammans med markägare Naturvetenskapliga värden –Landskap med kulturhistoriska värden –Tillgängliggöra vattenstråk Vattenvård –Minska belastningen på näringsämnen med 25% –5 st dagvattenutsläpp, åtgärder –Riktlinjer för handelsgödsel och bekämpningsmedel Landskapsbild –Förbättra landskapets estetiska och ekologiska kvaliteter

14 www.sollentuna.se Douglas Lithborn 2 800 nya bostäder i Väsjön

15 www.sollentuna.se Douglas Lithborn Erfarenheter Bra politisk förankring Insikt om samverkan Flexibel organisation Styrmedel - operativt arbete Nyttja spetskunskap effektivt Anpassning till det som sker i anslutning till vattendirektivets genomförande

16 www.sollentuna.se Douglas Lithborn Kontaktuppgfter: www.oxunda.com www.edsviken.nu douglas.lithborn@sollentuna.se Tel: 08-579 217 07 070-746 65 18


Ladda ner ppt "Www.sollentuna.se Douglas Lithborn Oxunda vattensamverkan och Edsviken vattensamverkan Kommunal samverkan för vattenvård i en storstadsregion."

Liknande presentationer


Google-annonser