Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mellan land och hav – vattenförvaltning i kustzonen Mona Petersson, Södertörns högskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mellan land och hav – vattenförvaltning i kustzonen Mona Petersson, Södertörns högskola."— Presentationens avskrift:

1 Mellan land och hav – vattenförvaltning i kustzonen Mona Petersson, Södertörns högskola

2 Studien görs inom ramen för projektet: Ecosystems as common pool resources - Implications for building sustainable water management institutions in the Baltic Sea Region (ECOPOOL) Berit Balfors Ulla Mörtberg Andrew Quin Monica Hammer Mona Petersson Ingela Andersson Dan Warghagen samt Jerker Jarsjö, Stockholms universitet Tore Söderqvist Frida Franzén

3 ECOPOOL – projektet Studerar ekosystembaserad vattenförvaltning och pågående implementeringen av EU:s vattendirektiv. Tillämpning av skalor och skalanpassningar till landskapet Aktörers roll, deltagande och ekologisk kunskap Anpassnings- och utvecklingsförmåga vid förändring

4 Metoder inom projektet Dokumentanalys Intervjuer och enkäter Hydrologisk modellering GIS- analys, modeller, visualisering Workshops med aktörer Data: Allmänna kartor från Lantmäteriet Vattendistriktdata (Åtgärdsplaner, Förvaltingsplaner…) Avrinningsområdesdata från SMHI, VISS HELCOM rapportering (PLC5-rapportering) Vattenrådsrapporter, samrådshandlingar Tidigare kartläggning (våtmarksinventering…) …

5 EU:s vattendirektiv (2000) Syfte: Säkerställa “god status” för alla vattenförekomster i EU år 2015 (möjlig förlängning till 2021). Omfattar: ytvatten (sjöar och vattendrag), grundvatten, skärgård och kustnära vatten (1nautisk mil) Nytt: Vattnets naturliga gränser styr förvaltningen Avrinningsområden som institutionellt ramverk och rumslig förvaltningsenhet. Varje EU-land ansvarar för implementering och etablering av vattenmyndigheter, men med krav på lokal vattensamverkan

6 Vattendirektivet i Sverige Kartunderlag: UNEP, Grid Arendal och SVAR, SMHI 5 Vattendistrikt 5 nya regionala vattenmyndigheter, 1/distrikt (berörda län samverkar) Ny lokal vattensamverkan 1 vattenråd/huvudavr.område när direktivet är helt implementerat (länsstyrelser, kommuner och andra lokala aktörer)

7 Lokal samverkan nämns särskilt i direktivet. Samverkan inkluderar: -Information -Konsultation -Deltagande Samverkanskravet medför: - krav på mer tillgängliga data för allmänheten t ex webbaserade kartor bl a via VISS - Lokala vattenråd etableras - Inbjudan till samråd i dagspress … -… http://www.viss.lanstyrelsen.se

8 Östersjön Internationell Delavr.omr. Lokal Olika förvaltningsnivåer: Östersjön (HELCOM agreement/ EU BSAP/state) Norra Östersjöns avr.omr(EU WFD/RBD/län) Vattenförekomst (EU WFD/ län/kommun vattenorganisationer/markägare) Behov att förstå ekosystemprocesser och förändring i tid! Norra Östersjöns avr.omr (RBD) Nationell Avrinningsomr. Regional/Lokal

9 Lokal vattensamverkan 119 Huvudavrinningsomr. Samt Kustnära landområden Havsområden Gränsälvar Kartunderlag från SVAR, SMHI

10 Fallstudie: Norra Östersjöns vattendistrikt Area: 36 700 km 2 landyta +7 000 km 2 kustvatten 3 miljoner invånare 76 kommuner 7 län Kartunderlag från SVAR, SMHI

11 Distriktets ansvarsområden Kartunderlag från SVAR, SMHI

12 Huvudavrinningsområden (13 st) Kustmynnande vattendrag Kartunderlag från SVAR, SMHI

13 Huvudavrinningsområde Norrström med delavrinningsområden Kartunderlag från SVAR, SMHI

14 Uppströmsområden till Mälaren (17st) Kartunderlag från SVAR, SMHI

15 Landområden vid kusten mellan huvudavrinningsområden

16 Kartunderlag från SVAR, SMHI Inre skärgård

17 Kartunderlag från SVAR, SMHI Kustvatten – Omfattas av EUs Vattendirektiv

18 Kartunderlag från SVAR, SMHI Yttre kustvatten – Förvaltning enligt Marina direktivet

19 Vattenorganisationer med lokal samverkan VF-Vattenvårdsförbund, VS- Vattensamverkan, VR-Vattenråd Kartunderlag från SVAR, SMHI VF VS VF VR VS KVF VR VF VF?

20 Summering Lokal vattensamverkan saknas i delar av distriktet Länsstyrelser och kommuner måste samverka i flera Samförvaltning med andra huvudavrinningsområden sker i a) kustvatten b) samma kommun Samverkan på flera nivåer sker i större huvud- avrinningsområden (Mälaren) Endast ett kustvattenområde har ett eget vattenråd (Himmerfjärden och Kaggfjärden) Landområden vid kusten riskerar att bli underrepresenterade lokalt när hela kusten samordnas Kust- och skärgårdsvatten har 2 olika direktiv att hantera (Vattendirektivet och Marina direktivet)

21 Geografiskt läge påverkar samverkan och prioritering – Kartor kan vara till hjälp att synliggöra skillnader mellan områden och behov av olika prioriteringar i vattenförvaltningen.

22 Exempel Övergödning – huvudproblem regionalt Övergödning i 48% av ytvattnet främst pga näringsläckage från jordbruket Föreslagna åtgärder är - nya våtmarker, dammar, fosforfällor och skyddszoner. Källa: ÅP, Norra Östersjöns vattendistrikt 2009

23 Andersson, Jarsjö, Petersson. Accepted Ambio 2014 Olika fokus ger skilda prioriteringar

24 Tack! Photographer: Mona Petersson


Ladda ner ppt "Mellan land och hav – vattenförvaltning i kustzonen Mona Petersson, Södertörns högskola."

Liknande presentationer


Google-annonser