Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG"— Presentationens avskrift:

1 LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG
Delmål 1 & 2: Skydd & restaurering Anders Karlsson Vattensektionen

2 REMISS Regional strategi för skydd och restaurering av vattenmiljöer i Skåne län
Anders Karlsson Vattensektionen

3 Synpunkter på strategiförslaget ”Top 10”
”Kan fungera som inriktningsdokument och planunderlag”…! Skydd och restaurering bör ske i nära samverkan med berörda intressen! Tydligare samordning med vattenförvaltningen (Vattendirektivet) Bättre samordning av vattenmiljöfrågorna (fiske-, bevarande-, kulturmiljö-, frilufts- och turismintressen) Tydligare samordning med anknytande styrdokument, t ex : strategier för våtmarker, grön struktur, god bebyggd miljö o s v Dikning, rensning och markavvattning engagerande problem! ”För hårda och onyanserade skrivningar om rensningar av vattendrag! Mer om sjörestaurering! Konsekvensbedömning (miljömässigt, ekonomiskt & socialt)! Vad krävs/återstår att göra för att uppnå delmålen? Anders Karlsson Vattensektionen

4 Strategin - fortsättning
Korrigering & komplettering Beslut av länsledning Styrdokument f o m 2009! Regional åtgärdsplan Samordning skydd, restaurering, fiskevård & biologisk återställning

5 Aktuella projekt Klingstorpabäcken (-07) Saxån (-07) Vramsån (-07)
Hovdalaån (-08) Klingavälsån (-08) Pinnån (-08) Anders Karlsson Vattensektionen

6 Nya projekt (-09) Bråån – Örtofta Fyleån (ö bild) Klingavälsån (forts)
Ansökan/redovisning NV = NOV Bråån – Örtofta Fyleån (ö bild) Klingavälsån (forts) Pinnån (forts) Tullstorpsån (n bild) Vollsjöån Biotopkartering (Almaån, Björkaån, Bråån, Nybroån, Tommarpsån)

7 Nationellt särskilt värdefulla och nationellt värdefulla vatten i Skåne
I Skåne finns omkring 100 vattenmiljöer som bedöms vara nationellt särskilt värdefulla eller nationellt värdefulla. De utpekade sjöarna och vattendragen har höga värden för naturvård, fisk/fiske eller kulturmiljöer i och i anslutning till vatten. Dessa vattenmiljöer skall på sikt få ett långsiktigt skydd och även restaureras där behov finns. Mer information finns på länsstyrelsens hemsida: Anders Karlsson Vattensektionen


Ladda ner ppt "LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG"

Liknande presentationer


Google-annonser