Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Våtmarksstrategi och fortsatt arbete HUT Skåne i Sjöbo 2007-09-18 Gösta Regnéll Miljöavdelningen, Vattensektionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Våtmarksstrategi och fortsatt arbete HUT Skåne i Sjöbo 2007-09-18 Gösta Regnéll Miljöavdelningen, Vattensektionen."— Presentationens avskrift:

1 Våtmarksstrategi och fortsatt arbete HUT Skåne i Sjöbo 2007-09-18 Gösta Regnéll Miljöavdelningen, Vattensektionen

2 De sju våtmarksfunktionerna – uppskattat bred approach •Vattenrening •Retention av växthusgaser •Vattenhushållning (för fungerande hydrologi) •Biotoper •Rekreation (inklusive skönhetsupplevelse) och undervisning •Produktion av gröda, fisk, jaktbart vilt •Landsbygdsutveckling och tätortsutveckling

3 Foto: Gösta Regnéll (Bjärekusten) och Kristina Nolin (dagvattendamm i Lund)

4 Tätortsutveckling: Svalövssjön från SV Foto: Matz Jörgensen 2004

5 Strategin i det stora sammanhanget Historien Målet hållbar utveckling: miljömässigt, socialt & ekonomiskt – t ex LBU (Ag 21) •Miljökvalitetsmålen •Folkhälsomålen •Vatten- och översvämningsdirektiven

6 Målgrupperna Markägare VV-org Kommuner VerkDepartementRiksdagRegering Region SkåneVägverket m fl Konsulter MiljöorganisationerVåtmarksprojekt Länsstyrelsen

7 Våtmarksstrategi för Skåne Lokalt: •Reservera - översiktsplaneringen •Knyta samman - se möjligheterna i grönstrukturplanering, i LBU och tätortsutveckling •Samarbeta – vattenråd •Skydds- & kompensationsåtgärder

8 Copyright: Strövelstorps byalag Exemplet Örjabäcksleden

9 Våtmarksstrategi för Skåne Regionalt: •Planeringsunderlag – inspiration •Planeringsunderlag – restriktioner •Söka upp – samverkan, information •Medelsfördelning - och utnyttja ägandet

10 Våtmarksstrategi för Skåne Nationellt: •Förenkla lagen. Tillståndsprocessen till lst •Se över lagstiftningen om dikningsföretag •Förnya stödet – planering & tillstånd •Tydliggör ansvarsfördelningen •Stimulera kommunerna: Kommunal o lokal naturvård (NIP), ”VIP”?!

11 Framgångsfaktorerna •Förankring •Rätt väg framåt •Etappindelning (Våtmarkskedjan) •Resurser etappvis

12 Resurs för implementering •2,4 Mkr 12 april 2007 från Naturvårdsverket (komplement till Utvald miljö) blev 3,4 Mkr i augusti •Länsstyrelsen behåller 1,6 Mkr •Länsstyrelsen fördelar 1,8 Mkr

13 Implementering I Länsstyrelsen –upprättar endast länsövergripande planeringsunderlag i samråd m kommuner, LRF m fl (även för restaurering av våta slåtterängar & betesmarker): start skanning, våtmarksregister, webarbete m m. –ansvarar för uppsökande och samordnande arbete endast i särsk. betydelsefulla och lämpliga områden för anläggning och restaurering

14 Implementering II Kommuner, (VV)-organisationer, konsulter, enskilda: •Planeringsunderlag: –(underlag för att söka) lämpliga lägen, ÖP-relation –underlag för konkret större projekt; tillståndsansökan •Uppsökande (i utvalt större eller halvstort område) •Samordnande (minst två markägare)

15 Beviljade bidrag 6 sept 2007 •18 ansökningar (3,25 Mkr); •15 fick dela 1,8 Mkr: –9 kommuner (6 ans) + Vattenriket –6 vattenvårdsorganisationer/vattenråd –1 privat –1 organisation (HUT Skåne)

16 Beviljade bidrag 6 sept 2007 •Dominans (>50%) för att söka planeringsunderlag för nya lägen inom avr.områden. ÖP-koppling •D:o ”Kilar” (10%) •Konkreta projektunderlag (20%) •Uppsökande: Broschyrer etc (<10%)

17 Framtida bidrag? •2007: Ev. kommer (litet) mera i oktober. •2008: Osäkert, men vi uppfattar signalerna som positiva. Hur mycket vill ni ha? Tipsa oss före slutet av nov. då vi skall rapportera till NV!

18 Våtmarksstrategi för Skåne Inspirationsinformation - Invallningsföretag med pumpar

19 Inspiration ”Storklandskap” Våtmarksstrategi för Skåne

20 Prio hotade arter: Grönfläckig padda och strand- (stink)padda Prioriteringsgrunder

21 Prio hotade arter: Långbensgroda och lökgroda Prioriteringsgrunder

22 Prio hotade arter: Lövgroda (t v) och klockgroda Prioriteringsgrunder

23 Rekreation och friluftsliv Zonering och prioriterade områden Närmare till Naturen i Skåne – Skåne i utveckling. 2003:60

24 Våtmarksstrategi för Skåne Inspirationsinfo: - ”Kilarna” vid västkustens bukter och vikar; läge för lokal kraftsamling?

25 Restriktionsinfo MIFO-objekt (Miljöfarliga områden)

26

27 Hur kan våtmarker bli en del av den fysiska planeringen? •Översiktsplaner: mål, visioner och ställningstaganden •Fördjupade översiktsplaner: Tematiska, t.ex. våtmarksplaner •Program: Grönstruktur- och naturvårds- program •Policyfrågor: Dagvattenpolicy m m

28 Ur miljömålsenkäten 2006 till Skånes 33 kommuner •1/3 har täckande grönstrukturprogram e.dyl. •1/3 har påbörjat arbete med liknande program •12 dokument hanterar både grön- och vattenområden (8 hanterar endast grönområden, inget hanterar enbart vattenområden) •Ingen kommun har dokument som hanterar hur andelen hårdgjord yta i tätorter och tätortsnära områden ska begränsas. Översvämningsrisker?

29 Våtmarksstrategi för Skåne Fyra styrmedel •Lagstiftning •Ersättningar •Information •Ägande

30 Våtmarkstyper och –funktioner

31 Finansieringsmöjligheter 1 Länsstyrelsen •Miljöersättning •Investeringsstöd •Skyddszonsstöd (& betes- o slåtterstöd) •Kommunal o lokal naturvård (fortsättning?) •Åtgärdsprogram för hotade arter •Vårdmedel för NR & N2000 •Fiskevårdsbidraget & Fiskeavgiftsmedel •Bygdeavgiftsmedel •Kompensationsåtgärder? •Skydd & restaurering av sjöar och vattendrag

32 Finansieringsmöjligheter 2 Övriga finansiärer •Kommunerna •Markägarna •Vägverket m fl exploatörer •Region Skånes miljövårdsfond •WWF •Svensk våtmarksfond (jägarnas) •NOKÅS (i skogen) •Kompensationsåtgärder

33 Många aktörer i Skåne Aktörer i Skåne •Markägare, rättighetsinnehavare •Konsulter •Näringsidkare på landet •NGO – fiske, byalag, SNF, WWF, jägarna, … •Forskare •Region Skåne •Vägverket •Kommuner, kommunförbund, vattenråd •Skogsstyrelsen •Länsstyrelsen

34

35 Underlagsrapporterna • Förslag till formuleringar i Våtmarkspolicy • Underlag för en våtmarksstrategi • Planeringsunderlag för våtmarksarbete • Våtmarksarbete i den kommunala planeringen • Önskvärda ändringar av styrmedel för våtmarker • Förhållandena i Danmark som inspirationskälla för arbetet med en våtmarksstrategi för Skåne • Beträdor i England - ett nytt sätt att skapa rekreationsmark i ett jordbrukslandskap • Våtmarkerna och Länsstyrelsens eget arbete

36 Dea Carlsson, Vattenvårdsdir. Södra Östersjöns distrikt: - Ser man enbart vårt arbete som en uppgift att rapportera till EU missar man själva poängen. Vi vattenmyndigheter har mötts av önskemål och förväntningar om ett nytt arbetssätt – anpassat till svenska förhållanden och behov.


Ladda ner ppt "Våtmarksstrategi och fortsatt arbete HUT Skåne i Sjöbo 2007-09-18 Gösta Regnéll Miljöavdelningen, Vattensektionen."

Liknande presentationer


Google-annonser