Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsnaturkonferensen 2012 samverkansforum för naturvård tema landskapsstrategi Länsnaturkonferensen 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsnaturkonferensen 2012 samverkansforum för naturvård tema landskapsstrategi Länsnaturkonferensen 2012."— Presentationens avskrift:

1 Länsnaturkonferensen 2012 samverkansforum för naturvård tema landskapsstrategi Länsnaturkonferensen 2012

2 Program 14:00 Inledning (Malin Lund, Eva Wallander, Henrick Blank) 14:45 Landskapsstrategin, introduktion till gruppdiskussioner (Linda Hassel) 15:00Gruppdiskussioner kring landskapsstrategin inkl fika 16:30Värna vårda visa (Eva Wallander) 17:00Redovisning från grupperna och sammanfattning av diskussionen Övriga frågor 18:00Avslut och utvärdering

3 Områdesskydd  Tillämpning av ordningsföreskrifter  Handbok för bildande och förvaltning av naturreservat  Pågående skydd av områden

4

5 Beslutade älgförvaltningsområden i Jönköpings län

6 Planerad spillningsinventering 2012

7 Preliminärt resultat lodjursinventering 2-3 5 2

8

9 Landskapsstrategi för Jönköping län – ett samarbetsprojekt

10 Syfte – tar sin utgångspunkt i naturvärden • Syftet har varit att ta fram en strategi för hur biologisk mångfald och de ekosystemtjänster som mångfalden bidrar med, på landskapsnivå ska bevaras och utvecklas. • Fokus i strategin skyddsvärda arter, men frågan ska inte hanteras isolerat från sociala och ekonomiska frågor. • Arbetet ska ske i samverkan med andra regionala aktörer så som representanter från markägarorganisationer, politiker, skogsnäring, jordbrukssidan, kommuner, intresseföreningar, kraftbolag, Trafikverket, turistnäring och näringsliv.

11 Vision  Bevara och utveckla den naturligt förekommande biologiska mångfalden så att naturtyper och arter har en gynnsam bevarandestatus och de ekosystemtjänster de ger kan fortsätta att levereras på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

12 Vad har vi för nytta av en strategi? • Resursbesparande – Åtgärder kan sättas in där de gör mest nytta – Åtgärder kan ”växlas upp” genom samfinansiering från olika håll • Konfliktslösande – Olika intressen kan upptäckas på ett tidigt skede i planeingsprocesser • Scenriobaserad – Energipluslän 2050 – vad får det för konsekvenser? • Kompensationsåtgärder – Visar på möjliga åtgärder och förslag på lokalisering • Klimatanpassning – Underlag för att identifiera behovsområden

13 Strategins roll Landskapsstrategi  Ger riktlinjer för underlag och prioriteringar i arbetet att nå miljömålen •Syfte att bevara och utveckla biologisk mångfald  Kunskapsuppbyggnad och identifiering av åtgärdsbehov  Utvärderas och revideras i samband med fördjupad utvärdering av miljömålssystemet.  Tas fram i samverkan Underliggande planer och strategier T.ex. miljöövervakning, åtgärdsprogram för hotade arter, Värna Vårdsa Visa, med flera Åtgärdslista Framtagande och genomförande av åtgärder Delprojekt, t.ex. •Östra Vätterbranterna  Östra Småland  Kraftledningsgator Markägar- initiativ Uppföljning Åtgärdsprogram för miljömål Samverkansråd för biologisk mångfald •Myndighetsövergripande •Beslutanderätt

14 Nulägesbeskrivning/bakgrundsanalys Biologisk mångfald Prioritering (fokus skyddsvärda naturtyper och arter) Nyckel- faktorer Åtgärdslista Framtagande och genomförande Värdetrakts- analys Arbetet påbörjatArbetet inte inlett ännu Kunskapssammanställning Nulägesbesrkivning/bakgrundsanalys Temaområden Värdetraktsanalys Historisk? Geologisk? Visuell? Övergripande prioriteringar, t.ex. Miljömål, ”långsamma strukturer”

15 Bulleranalys

16 Nästa steg (som vi ser det) • Värdetraktsanalys (alt. landskapskarakterisering?) – Var finns de största/flesta biologiska mångfaldsvärdena? – Vilken utveckling ser vi kommer ske i området? – Exploateringstryck? Förändringar, ex. utflyttning? – Vad vill vi med området? Östra Vätterbranterna Östra Smålandsprojektet

17 Hur når vi en gemensam målbild? Landskapsstrategi Bevara och utveckla den naturligt förekommande biologiska mångfalden så att naturtyper och arter har en gynnsam bevarandestatus och de ekosystemtjänster de ger kan fortsätta att levereras på ett ekologiskt, ekonomiskt och social hållbart sätt. Länsstyrelse Trafikverk Skogsstyrelse Kommun Markägare Allmänhet Intresseföreningar Landsting

18 Hur når vi målet – diskussion i smågrupper Frågeställningar att fundera kring: • Strategin i sin nuvarande utformning: – Hur ser ni på de grundläggande prioriteringarna? (Miljömålens preciseringar, värdetrakter, strukturer med lång leveranstid, naturtyper eller arter, ekologisk kompensation) – Hur ser ni på arbetsgången att utgå från skyddsvärda naturtyper och arter och fokusera arbetet till nyckelfaktorer i värdetrakter? • Strategin och din organisation – Hur berör landskapsstrategin er organisation? – Vem – om inte du själv – bör vi kontakta gällande landskapsstrategin framöver? • Samverkan – Vilka samverkansmöjligheter ser ni? – Hur tycker ni att samverkan ska ske i praktiken? • Vad ser ni som nästa steg i arbetet med strategin?


Ladda ner ppt "Länsnaturkonferensen 2012 samverkansforum för naturvård tema landskapsstrategi Länsnaturkonferensen 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser