Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Program 14:00 Inledning (Malin Lund, Eva Wallander, Henrick Blank)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Program 14:00 Inledning (Malin Lund, Eva Wallander, Henrick Blank)"— Presentationens avskrift:

1 Länsnaturkonferensen 2012 samverkansforum för naturvård tema landskapsstrategi

2 Program 14:00 Inledning (Malin Lund, Eva Wallander, Henrick Blank)
14:45 Landskapsstrategin, introduktion till gruppdiskussioner (Linda Hassel) 15:00 Gruppdiskussioner kring landskapsstrategin inkl fika 16:30 Värna vårda visa (Eva Wallander) 17:00 Redovisning från grupperna och sammanfattning av diskussionen Övriga frågor 18:00 Avslut och utvärdering

3 Områdesskydd Tillämpning av ordningsföreskrifter
Handbok för bildande och förvaltning av naturreservat Pågående skydd av områden

4

5 Beslutade älgförvaltningsområden i Jönköpings län

6 Planerad spillningsinventering 2012

7 Preliminärt resultat lodjursinventering
2-3 5 2

8

9 Landskapsstrategi för Jönköping län – ett samarbetsprojekt
Landskapsstrategi inget nytt Återkommer i en mängd dokument så som landskapskonventionen, mångfaldskonventionen, miljömål, landsbygdsprogram, grön infrastruktur med mera. Lst fick uppdrag i regleringsbrevet 2010, där fokus ligger på samverkan

10 Syfte – tar sin utgångspunkt i naturvärden
Syftet har varit att ta fram en strategi för hur biologisk mångfald och de ekosystemtjänster som mångfalden bidrar med, på landskapsnivå ska bevaras och utvecklas. Fokus i strategin skyddsvärda arter, men frågan ska inte hanteras isolerat från sociala och ekonomiska frågor. Arbetet ska ske i samverkan med andra regionala aktörer så som representanter från markägarorganisationer, politiker, skogsnäring, jordbrukssidan, kommuner, intresseföreningar, kraftbolag, Trafikverket, turistnäring och näringsliv.

11 Vision Bevara och utveckla den naturligt förekommande biologiska mångfalden så att naturtyper och arter har en gynnsam bevarandestatus och de ekosystemtjänster de ger kan fortsätta att levereras på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

12 Vad har vi för nytta av en strategi?
Resursbesparande Åtgärder kan sättas in där de gör mest nytta Åtgärder kan ”växlas upp” genom samfinansiering från olika håll Konfliktslösande Olika intressen kan upptäckas på ett tidigt skede i planeingsprocesser Scenriobaserad Energipluslän 2050 – vad får det för konsekvenser? Kompensationsåtgärder Visar på möjliga åtgärder och förslag på lokalisering Klimatanpassning Underlag för att identifiera behovsområden

13 Samverkansråd för biologisk mångfald Åtgärdsprogram för miljömål
Strategins roll Samverkansråd för biologisk mångfald Myndighetsövergripande Beslutanderätt Landskapsstrategi Ger riktlinjer för underlag och prioriteringar i arbetet att nå miljömålen Syfte att bevara och utveckla biologisk mångfald Kunskapsuppbyggnad och identifiering av åtgärdsbehov Utvärderas och revideras i samband med fördjupad utvärdering av miljömålssystemet. Tas fram i samverkan Markägar- initiativ Underliggande planer och strategier T.ex. miljöövervakning, åtgärdsprogram för hotade arter, Värna Vårdsa Visa, med flera Åtgärdsprogram för miljömål Åtgärdslista Framtagande och genomförande av åtgärder Delprojekt, t.ex. Östra Vätterbranterna Östra Småland Kraftledningsgator Uppföljning

14 Nulägesbeskrivning/bakgrundsanalys
Övergripande prioriteringar, t.ex. Miljömål, ”långsamma strukturer” Biologisk mångfald Prioritering (fokus skyddsvärda naturtyper och arter) Nyckel-faktorer Åtgärdslista Framtagande och genomförande Värdetrakts- analys Arbetet påbörjat Arbetet inte inlett ännu Kunskapssammanställning Nulägesbesrkivning/bakgrundsanalys Temaområden Historisk? Geologisk? Visuell? Värdetraktsanalys

15 Bulleranalys

16 Nästa steg (som vi ser det)
Värdetraktsanalys (alt. landskapskarakterisering?) Var finns de största/flesta biologiska mångfaldsvärdena? Vilken utveckling ser vi kommer ske i området? Exploateringstryck? Förändringar, ex. utflyttning? Vad vill vi med området? Östra Vätterbranterna Östra Smålandsprojektet

17 Hur når vi en gemensam målbild?
Allmänhet Länsstyrelse Intresseföreningar Landskapsstrategi Bevara och utveckla den naturligt förekommande biologiska mångfalden så att naturtyper och arter har en gynnsam bevarandestatus och de ekosystemtjänster de ger kan fortsätta att levereras på ett ekologiskt, ekonomiskt och social hållbart sätt. Trafikverk Landsting Skogsstyrelse Markägare Kommun

18 Hur når vi målet – diskussion i smågrupper
Frågeställningar att fundera kring: Strategin i sin nuvarande utformning: Hur ser ni på de grundläggande prioriteringarna? (Miljömålens preciseringar, värdetrakter, strukturer med lång leveranstid, naturtyper eller arter, ekologisk kompensation) Hur ser ni på arbetsgången att utgå från skyddsvärda naturtyper och arter och fokusera arbetet till nyckelfaktorer i värdetrakter? Strategin och din organisation Hur berör landskapsstrategin er organisation? Vem – om inte du själv – bör vi kontakta gällande landskapsstrategin framöver? Samverkan Vilka samverkansmöjligheter ser ni? Hur tycker ni att samverkan ska ske i praktiken? Vad ser ni som nästa steg i arbetet med strategin?


Ladda ner ppt "Program 14:00 Inledning (Malin Lund, Eva Wallander, Henrick Blank)"

Liknande presentationer


Google-annonser