Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värna Vårda Visa Eva Wallander, Områdesskötsel, 2012-04-11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värna Vårda Visa Eva Wallander, Områdesskötsel, 2012-04-11."— Presentationens avskrift:

1 Värna Vårda Visa Eva Wallander, Områdesskötsel,

2 Värna Vårda Visa - Ett program för att bättre förvalta och använda naturskyddade områden 2005-2015
Nationellt program 30 åtgärder kopplade till mål Halvtidsöversyn 2009/10 Reviderat program 2011 40 åtgärdspunkter, varav 25 NV Regeringsuppdrag till alla län 2010 att ta fram ett regionalt program 2011

3 Värna Vårda Visa – Ett program för förvaltning av skyddad natur i Jönköpings län 2012-2015
Inledning med bakgrund, syfte, målgrupp Översikt skyddad natur i Jönköpings län, friluftsliv och skötsel Resurser, övergripande inriktning och prioriteringar Styrdokument och riktlinjer Kunskapsuppbyggnad och kvalitetssäkring 6 delområden med nationell inriktning, kompletterande regional inriktning, mål och totalt 60 åtgärder Planer och förutsättningar Lokal delaktighet Friluftsliv och turism Information Skötsel av naturtyper och arter Uppföljning och utvärdering

4 Syfte med det regionala programmet
Ange inriktning och mål för naturvårdsförvaltningen i länet Ett av de styrande dokumenten för förvaltningen av skyddad natur på länsstyrelsen, berörda kommuner och andra förvaltare Grund för årlig planering och genomförande av de åtgärder som bedöms nödvändiga och rimliga att genomföra inom perioden Målet är bland annat att syftet med de skyddade områdena ska uppnås, att bevara den biologiska mångfalden, att tillgängligheten förbättras inom ramen för bevarandet av naturvärdena och att lokal delaktighet ökar Såväl internationella åtaganden, såsom EU-direktiv och konventionen om biologisk mångfald, som nationellt beslutade miljökvalitetsmål och intentioner i Regeringens skrivelser och propositioner, ska få genomslag i verksamheten

5 Målgrupp Områdesskötsel på Länsstyrelsen
Andra funktioner på Länsstyrelsen (Områdesskydd, Land, Vatten, Fiske, Kulturmiljö) Andra förvaltare av statliga reservat (Jönköping, Vetlanda och Tranås kommuner) Förvaltare av kommunala reservat (frivilligt) Andra organisationer och ideella föreningar som bedriver verksamhet i skyddade områden

6 Skyddad natur i Jönköpings län
1 nationalpark (Store Mosse) 117 statliga naturreservat och naturvårdsområden 9 kommunala reservat 2 kulturreservat 196 Natura 2000-områden (varav 81 helt eller delvis är formellt skyddat) 26 fågelskyddsområden 65 naturminnen 2 biotopskyddsområden (ej skogliga) ha skyddat som nationalpark och reservat = 2,6 % av länets yta 51 % skog, 39 % våtmark, 7 % vatten, 2 % odlingslandskap, 1 % övrigt Över 1000 anordningar för friluftslivet (t ex informationsskyltar, väg-visningsskyltar, markerade leder, spänger, broar, grillplatser med eller utan tillhandahållen ved, parkeringsplatser, soptunnor, utedass, utsikts-platser, fågeltorn, vindskydd, stängselgenomgångar, bord, bänkar)

7 Övergripande inriktning
Bevara biologisk mångfald och biologiskt kulturarv Integrera ett långsiktigt landskaps-perspektiv och grön infrastruktur Utveckla information och upplevelse-värden för både natur, kultur och geologi Lokal delaktighet

8 Övergripande mål för Områdesskötsel
Bevara och utveckla den biologiska mångfalden i skyddade områden Ge möjlighet till positiva naturupplevelser och tillhandahålla välskötta och säkra anordningar Informera och kommunicera för att öka förståelsen för skyddade områden och biologisk mångfald Företräda fastighetsägaren Naturvårdsverket och långsiktigt förvalta deras fastigheter och anläggningar Arbetet ska ske resurseffektivt och kunskapsbaserat

9 Övergripande prioriteringar
Skötselåtgärder i Natura och Ramsar-områden Prioriterade naturtyper och arter i art- och habitat-direktivet samt fågeldirektivet Åtgärder i Store Mosse nationalpark Åtgärder i tätortsnära reservat och inom biosfär-området Östra Vätterbranterna Friluftsanordningar * Nyanläggning av anordningar till miniminivå (infoskylt och gränsmarkering) och löpande underhåll av befintliga anläggningar prioriteras över annan nyanläggning * Skötsel av friluftsanordningar prioriteras efter besöksklassning och speciellt de reservat som är med i naturguiden över länet * Om säkerheten inte kan garanteras och medel inte finns för underhåll eller reparation ska anordningen tas bort

10 Planer och förutsättningar
Inriktning Ändamålsenliga skötselplaner och bevarandeplaner, principer för revidering, skötselplaner ”står över” miljöersättningsregler, miljöpolicy, LOU, tillräckliga resurser, samverkan Några viktiga mål och åtgärder Aktuella skötselplaner  revideringsplan 2012 Restaureringsplan 2012 SkötselDOS kvalitetssäkras och används för planering och uppföljning, kommuner rapporterar till Länsstyrelsen Översyn av miljöersättningars nyttjande och teckna skötselavtal med brukare Lokalt ramavtal för skötseltjänster Samverkan och medfinansiering (LONA, LOVA) av åtgärder

11 Lokal delaktighet Inriktning
Lokal förankring och delaktighet bör genomsyra allt arbete, kommunicera mera Skötselråd Ta tillvara ideellt engagemang Gynna natur- och kulturturism Några viktiga mål och åtgärder Starta fler skötselråd Avtal med markägare, byalag, sockenråd och lokala föreningar om tillsyn och skötsel Junior Ranger – lockar ungdomar till naturvård

12 Friluftsliv och turism
Inriktning Alla grupper ska kunna besöka skyddade områden (MR) Hållbart nyttjande av skyddade områden Föreskrifter för allmänheten är inte onödigt inskränkande Gynna natur- och kulturturism Några viktiga mål och åtgärder Tillgänglighetsplanen revideras senast 2013 och fler reservat anpassas till funktionshindrade, särskilt i odlingslandskapet Reservat klassas ur ett besöks- och tillgänglighetsperspektiv Besökarundersökningar genomförs Säkerhetsbrister på anläggningar åtgärdas Anordningar underhålls kontinuerligt

13 Information Inriktning
Information i skyddade områden är lättillgänglig och utformad så att den tillgodoser besökares behov, ökar deras utbyte av besöket och medverkar till att höja deras kunskaper och engagemang för natur och naturvård Naturavdelningens informationsplan följs Det ska vara lätt att nå ansvarig förvaltare Några viktiga mål och åtgärder Basinformation (gräns och skylt) inom 1 år Webben ständigt uppdaterad Tillgängligheten marknadsförs bättre Naturguide 2012 och fler andra foldrar Naturvägledningsstrategi tas fram Informationsutbyte med turistbyråer Varumärket för Sveriges nationalparker implementeras

14 Skötsel av naturtyper och arter
Inriktning Alla skyddade områden sköts på det sätt som är mest lämpligt för att nå bevarande-målen (utgående från gällande skyddsbeslut och skötselplaner) Naturtyper och arter prioriteras enligt EU-direktiv och landskapsstrategin (t ex högmossar, rikkärr, slåtter- och lövängar, sumpskogar, västlig taiga, brantskogar, nationellt eller regionalt värdefulla vattenmiljöer) Några viktiga mål och åtgärder Restaureringsplan 2012 Naturvårdsbränning enligt särskild strategi Policy för vård av naturminnen 2012

15 Uppföljning och utvärdering
Inriktning Uppföljning ska bidra till att bevarandemålen nås Effektuppföljning av skötselåtgärder viktigt Kvalitetssäkring av entreprenörer mfl Några viktiga mål och åtgärder Uppföljning av naturtyper och arter enligt översiktlig uppföljningsplan Alla åtgärder i skyddade områden ska dokumenteras i SkötselDOS Tillsynsmän och uppdragstagare utbildas Uppföljning av och återkoppling till uppdragstagare


Ladda ner ppt "Värna Vårda Visa Eva Wallander, Områdesskötsel, 2012-04-11."

Liknande presentationer


Google-annonser