Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksantikvarieämbetets arbete med kunskapsunderlag Krister Olsson Kristin Lindgren Samhällsbyggnad Samhällsavdelningen Riksantikvarieämbetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksantikvarieämbetets arbete med kunskapsunderlag Krister Olsson Kristin Lindgren Samhällsbyggnad Samhällsavdelningen Riksantikvarieämbetet."— Presentationens avskrift:

1 Riksantikvarieämbetets arbete med kunskapsunderlag Krister Olsson Kristin Lindgren Samhällsbyggnad Samhällsavdelningen Riksantikvarieämbetet

2 Miljöbalken 20 § Länsstyrelsen skall ställa samman utredningar, program och annat planeringsunderlag som har betydelse för hushållningen med mark och vatten i länet och som finns hos statliga myndigheter. Länsstyrelsen är skyldig att på begäran tillhandahålla sådant planeringsunderlag åt kommuner och myndigheter som skall tillämpa denna balk samt åt den som är skyldig att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning.

3 Plan- och bygglagen 9 § När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan eller ändring i planen ska kommunen samråda med länsstyrelsen samt med de berörda kommuner, regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, de andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet.    Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.    Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skälen för förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har betydelse från nationell, regional, mellankommunal eller annan synpunkt.

4 Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer
9 § Bidrag får lämnas till att ta fram sådana generella eller riktade regionala och kommunala kunskapsunderlag som syftar till att ta till vara kulturhistoriska värden i samhällsplaneringen. Vid bidragsgivningen ska möjligheterna till medfinansiering beaktas.

5 Riksintressearbetet vid RAÄ
Avgränsningar – beskrivningar Påtaglig skada Arbetsgång (ändringar, nya områden, hävanden) Roller – Ansvar Projekt: Kulturmiljövårdens riksintressen Tvåårigt projekt, Dialog med länsstyrelser och kommuner Handbok/vägledning Utbildningsinsatser

6 Värdering och urval Klargöra förutsättningarna för en praktisk arbetsordning för kulturhistorisk värdering och urval. Inte en avgränsad företeelse, utan en del i samhällets processer och skeenden som direkt eller indirekt påverkas av sammanhang, anspråk och värderingar, förändringsprocesser… Vägledning som redovisar hur en tydlig och transparent process för värdering och urval kan gå till.

7 Bidrag till kulturmiljövård §9 kunskapsunderlag [<25 000 kkr]
Anspråk: kkr Fördelning: kkr Skog och historia Vattenanknutna kulturmiljöer Riksintresseöversyn Kommunala kulturmiljöunderlag Fornminnesinventering Biologiskt kulturarv

8 Kunskap om kulturmiljöns historiska egenskaper
…underlag… Kunskap om kulturmiljöns historiska egenskaper

9 Nya förutsättningar för planering
”Government > Governance” Attraktivitet och konkurrenskraft Strategisk planering

10 Föreställningar om planering och beslutsfattande
”Government > Governance” PBL MB kap. 3 och 4 PBL kap. 2 och 3 Översiktsplan Detaljplan Områdes-bestäm-melser Lov Väglagen m.fl. lagar Bindande Underlag Verkar genom Föreställningar om planering och beslutsfattande

11 Attraktivitet och konkurrenskraft
Marknader (behov och efterfrågan) Produkt (Platsen) Försäljning Marknadsföring 11

12 Attraktivitet och konkurrenskraft
Icke bruksvärde Direkt bruks-värde Options- värde Framtida bruks- Bruksvärde Totalt värde Existens-värde Indirekt-bruks-värde Altruis- tiskt

13 Strategisk planering Åstadkomma förändring …reglera (undvika),
…möjliggöra, …trigga/sätta igång… utvecklingsprocesser Ständigt pågående Hantera osäkerhet (flexibilitet, anpassning, mottaglighet) Genomförandeinriktad Det som har betydelse

14 …underlag… Kunskap om kulturmiljöns historiska egenskaper Kunskapsunderlag Kunskap om värderingar och nytta Planeringsunderlag

15 Krister Olsson. Kristin Lindgren krister. olsson@raa. se. kristin
Krister Olsson Kristin Lindgren Samhällsbyggnad Samhällsavdelningen Riksantikvarieämbetet


Ladda ner ppt "Riksantikvarieämbetets arbete med kunskapsunderlag Krister Olsson Kristin Lindgren Samhällsbyggnad Samhällsavdelningen Riksantikvarieämbetet."

Liknande presentationer


Google-annonser