Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mörrumsån – från början Monica Andersson (Lst Kronoberg) & Anna-Karin Weichelt (Lst Jönköping)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mörrumsån – från början Monica Andersson (Lst Kronoberg) & Anna-Karin Weichelt (Lst Jönköping)"— Presentationens avskrift:

1 Mörrumsån – från början Monica Andersson (Lst Kronoberg) & Anna-Karin Weichelt (Lst Jönköping)

2 Källsjön Vrången Det är en ganska egendomlig sjö, som förefaller både sänkt och höjd, omgiven av partier av dränkt björk- och alskog men också med grunda dybankar alldeles under ytan i den, delvis igenvuxna västra delen.

3 Källsjön Vrången Gädda och abborre pHSO 4 pH SO 4

4 Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Vattendirektivet 2000/60/EG Foto: Smålandsbilder.se

5 Vattenförvaltningens cykel Tillståndsbedömning/ statusklassning Mål Åtgärder Uppföljning/Öv ervakning Samverkan/ information

6 1 nov 2014 till 30 apr 2015: Formellt samråd Dec 2015: VM fastställer förvaltningsplan, MKN och åtgärdsprogram År 2016: Nytt långsiktigt övervakningsprogram Samverka och förbättra Arbetsprocess mot God status

7 Grundvatten Kemisk status SGU: s föreskrifter SGU-FS 2013:2, bl a nitrat, bekämpningsmedel, klorid, sulfat, PAH, kadmium och bly. Klassning: god status eller otillfredsställande status Kvantitativ status Klassning: god status eller otillfredsställande status

8 Kemisk status - ytvatten Ytvatten 33 prioriterade förorenande ämnen Tungmetaller och olika typer av organiska miljögifter. T ex kvicksilver, nickel, tributyltenn och fluoranten Klassning: god status eller ej god status

9 Ekologisk statusbedömning av ytvatten BiologiKemiHydromorfologi Näring Försurning Vissa metaller Konektivitet Rätning och rensning Flöde

10 Miljökvalitetsnormer – vilket mål ska vi nå? Ytvatten God status 2015 Undantag till år 2021 eller 2027 Kemi (både för yt- och grundvatten) God status 2015 Undantag till år 2021 eller 2027 per ämne Kvantitativ status God status 2015 Undantag till år 2021 eller 2027

11 Större än 1 km 2 Större avrinnings- område än 10 km 2 Uttagskapacitet större än 5 l/s och större vattentäkter 51 st73 st 28 st Vattenförekomster

12 Mörrumsåns avrinningsområde, ekologisk status - sjöar och vattendrag 2013 KlassningAntal Hög- God42 Måttlig71 Otillfredsställande6 Dålig5 Ej klassad-

13 Grundvatten Åtgärder: Inrätta vattenskyddsområden (2019) Tillstånd/Vattendom Efterbehandla förorenade områden Minska konsekvens vid ev. olyckor Saltning av vägar Effektivt utnyttjande av växtnäringsämnen och bekämpningsmedel Ja Nej Oklassad Preliminär klassning 2013 Risk att god grundvatten- status ej uppnås 2021

14 Försurning Preliminär klassning 2013 Försurningsklassning Åtgärder: Kalkning God Hög Måttlig Otillfredsställande Dålig Oklassad

15 Fiskstatus God Hög Måttlig Otillfredsställande Dålig Oklassad Preliminär klassning 2013 Vandringshinder Åtgärder: Utredning vandringshinder Utrivning vandringshinder Fiskväg

16 Ekologisk status God Hög Måttlig Otillfredsställande Dålig Oklassad Preliminär klassning 2013

17 Åtgärder – Norra Mörrumsån Inventering av enskilda avlopp i Ramkvillatrakten. Vattenskyddsområde kommunal vattenförsörjning Tillsyn enligt miljöbalken Vattengrupp Vetlanda kommun Fiskevårdsplan för Örken Inventering och åtgärder av förorenad mark Fisktrappa vid Möllekulls damm.

18 www.viss.lansstyrelsen.se Kurser via webben: 4 och 11 nov - Hitta i VISS 6 och 13 nov - Använda kartan i VISS

19 För ett så korrekt underlag som möjligt! För att få rätt åtgärd på rätt plats! För ett så korrekt underlag som möjligt! För att få rätt åtgärd på rätt plats! Vad används det till? - Grund för MKN uppfylls eller ej, undantag - Används av miljödomstolar -Används i handläggning av kommuner, Lst mfl. Planering Miljöskydd Bidrag: landsbygd, LOVA m.m. Miljömål och miljömålsuppföljning - Allmänheten hämtar information Vad används det till? - Grund för MKN uppfylls eller ej, undantag - Används av miljödomstolar -Används i handläggning av kommuner, Lst mfl. Planering Miljöskydd Bidrag: landsbygd, LOVA m.m. Miljömål och miljömålsuppföljning - Allmänheten hämtar information Era synpunkter är viktiga! Samrådsmöten Samrådsperiod: 1 november 2014 - 30 april 2015. Digitalt material på Vatten- myndigheternas webplats Tryckt material i början av december Samrådsmöte Blekinge- kusten 2 mars 2015 Samrådsmöten Samrådsperiod: 1 november 2014 - 30 april 2015. Digitalt material på Vatten- myndigheternas webplats Tryckt material i början av december Samrådsmöte Blekinge- kusten 2 mars 2015

20 TACK ! foto Birgitta Sundholm Vrången


Ladda ner ppt "Mörrumsån – från början Monica Andersson (Lst Kronoberg) & Anna-Karin Weichelt (Lst Jönköping)"

Liknande presentationer


Google-annonser