Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mörrumsån – från början

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mörrumsån – från början"— Presentationens avskrift:

1 Mörrumsån – från början
Monica Andersson (Lst Kronoberg) & Anna-Karin Weichelt (Lst Jönköping)

2 Källsjön Vrången Det är en ganska egendomlig sjö, som förefaller både sänkt och höjd, omgiven av partier av dränkt björk- och alskog men också med grunda dybankar alldeles under ytan i den, delvis igenvuxna västra delen.

3 Källsjön Vrången Gädda och abborre pH pH SO4 SO4

4 Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Vattendirektivet 2000/60/EG Foto: Smålandsbilder.se

5 Vattenförvaltningens cykel
Tillståndsbedömning/ statusklassning Samverkan/ information Uppföljning/Övervakning Mål Åtgärder

6 Arbetsprocess mot God status
1 nov 2014 till 30 apr 2015: Formellt samråd Dec 2015: VM fastställer förvaltningsplan, MKN och åtgärdsprogram År 2016: Nytt långsiktigt övervakningsprogram Samverka och förbättra

7 Grundvatten Kemisk status
SGU: s föreskrifter SGU-FS 2013:2, bl a nitrat, bekämpningsmedel, klorid, sulfat, PAH, kadmium och bly. Klassning: god status eller otillfredsställande status Kvantitativ status I SGU: s föreskrifter SGU-FS 2013:2 finns en lista över ämnen som ingår i klassningen av kemisk status i bilaga 2. Det rör sig om en icke uttömmande lista och fler ämnen kan läggas till allt efter vad som hittas i vattnet. Sedan klassningen av ytvatten gjordes har listan utökats med ytterligare ämnen, bl a PFOS. De nya ämnen kommer först med vid nästa klassning.

8 Kemisk status - ytvatten
33 prioriterade förorenande ämnen Tungmetaller och olika typer av organiska miljögifter. T ex kvicksilver, nickel, tributyltenn och fluoranten Klassning: god status eller ej god status I SGU: s föreskrifter SGU-FS 2013:2 finns en lista över ämnen som ingår i klassningen av kemisk status i bilaga 2. Det rör sig om en icke uttömmande lista och fler ämnen kan läggas till allt efter vad som hittas i vattnet. Sedan klassningen av ytvatten gjordes har listan utökats med ytterligare ämnen, bl a PFOS. De nya ämnen kommer först med vid nästa klassning.

9 Ekologisk statusbedömning av ytvatten
Biologi Kemi Hydromorfologi Näring Försurning Vissa metaller Konektivitet Rätning och rensning Flöde Förslag till status baserat på det underlag Lst har tillgång till idag. Vid statusbedömningen börjar man alltid med biologin. Den sämsta biologiska parametern styr, om den är måttlig eller sämre så är det den status vattnet får. Då stannar man där. Om biologin är god eller hög går man vidare till kemin. Om den sämsta kemiska parametern är god eller måttlig så sätter man den statusen på vattnet och om kemi är hög går man vidare till hydromorfologin. Om den sämsta parametern i hydromorf är god eller sämre så blir statusen god, och om den är hög blir statusen hög. För att få hög status måste alltså alla parametrar ha hög status. Ofta så vet vi inte tillräckligt för att använda bedömningsgrunderna och då får vi använda vår samlade kunskap om vattendraget.

10 Miljökvalitetsnormer – vilket mål ska vi nå?
Ytvatten God status 2015 Undantag till år 2021 eller 2027 Kemi (både för yt- och grundvatten) Undantag till år 2021 eller 2027 per ämne Kvantitativ status

11 Vattenförekomster 51 st 73 st 28 st Större avrinnings-
område än 10 km2 Uttagskapacitet större än 5 l/s och större vattentäkter Större än 1 km2 Åsnen delad i 3 51 st 73 st 28 st

12 Mörrumsåns avrinningsområde, ekologisk status - sjöar och vattendrag 2013
Klassning Antal Hög - God 42 Måttlig 71 Otillfredsställande 6 Dålig 5 Ej klassad

13 Grundvatten Åtgärder: Inrätta vattenskyddsområden (2019)
Ja Nej Oklassad Preliminär klassning 2013 Risk att god grundvatten- status ej uppnås 2021 Grundvatten Åtgärder: Inrätta vattenskyddsområden (2019) Tillstånd/Vattendom Efterbehandla förorenade områden Minska konsekvens vid ev. olyckor Saltning av vägar Effektivt utnyttjande av växtnäringsämnen och bekämpningsmedel

14 Försurning Åtgärder: Kalkning Försurningsklassning
Preliminär klassning 2013 Försurningsklassning Hög God Måttlig Otillfredsställande Dålig Oklassad Åtgärder: Kalkning

15 Fiskstatus Åtgärder: Preliminär klassning 2013
Hög God Måttlig Otillfredsställande Dålig Oklassad Vandringshinder Åtgärder: Utredning vandringshinder Utrivning vandringshinder Fiskväg

16 Ekologisk status Preliminär klassning 2013 Hög God Måttlig
Otillfredsställande Dålig Oklassad

17 Åtgärder – Norra Mörrumsån
Inventering av enskilda avlopp i Ramkvillatrakten. Vattenskyddsområde kommunal vattenförsörjning Tillsyn enligt miljöbalken Vattengrupp Vetlanda kommun Fiskevårdsplan för Örken Inventering och åtgärder av förorenad mark Fisktrappa vid Möllekulls damm.

18 www.viss.lansstyrelsen.se Kurser via webben:
4 och 11 nov - Hitta i VISS 6 och 13 nov - Använda kartan i VISS

19 Era synpunkter är viktiga!
För ett så korrekt underlag som möjligt! För att få rätt åtgärd på rätt plats! Era synpunkter är viktiga! Vad används det till? - Grund för MKN uppfylls eller ej, undantag - Används av miljödomstolar Används i handläggning av kommuner, Lst mfl. Planering Miljöskydd Bidrag: landsbygd, LOVA m.m. Miljömål och miljömålsuppföljning Allmänheten hämtar information Samrådsmöten Samrådsperiod: 1 november april 2015. Digitalt material på Vatten-myndigheternas webplats Tryckt material i början av december Samrådsmöte Blekinge-kusten 2 mars 2015

20 Vrången TACK ! foto Birgitta Sundholm


Ladda ner ppt "Mörrumsån – från början"

Liknande presentationer


Google-annonser