Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattenprojekt Härjedalens kommun Pär Olofsson Janne Gabrielsson Cilla Gauffin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattenprojekt Härjedalens kommun Pär Olofsson Janne Gabrielsson Cilla Gauffin."— Presentationens avskrift:

1 Vattenprojekt Härjedalens kommun Pär Olofsson Janne Gabrielsson Cilla Gauffin

2 Härjedalens kommun Ca 10 000 innevånare Nyårsafton, v 9, påskveckan Ca 80 000. 25-30 antagna detaljplaner per år Expansivt – VA, Miljö, Bygg och Plan.

3 Vattendirektivet Målet med vattendirektivet är att alla vatten ska uppnå god eller hög status ekologiskt, kemiskt och kvantitativ status

4 Vattendirektivet 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och föroreningsskadade områden som kan ha negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. 33. Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status. 34. Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så att dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en god kemisk status och god kvantitativ status.

5 Vattendirektivet 35. Kommunerna behöver tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m 3 /dag, har god kemisk status och god kvantitativ status och ett långsiktigt skydd. 36. Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds. 37. Kommunerna behöver, i samverkan med Länsstyrelserna, utveckla vatten- och avloppsplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ status

6 Syftet med gruppen är att samordna alla vattenintressen och utreda hur kommunen ska leva upp till Vattendirektivets mål, att alla vatten ska uppnå - ”god eller hög status ekologiskt och kemiskt” Samhällsbyggnadsförvaltningen Näringslivskontoret Länsstyrelsen LVVF Vattengrupp Hösten 2010

7 Tidsaxel Steg 1. Beslut Internt möte Möte med ”Vattengruppen” Myndighetsnämnden (Miljö och byggnämnden) Samhällsbyggnads nämnden Kommunstyrelsen VA Dialog

8 Förslag på prioriterade åtgärder 2011 kopplat till Vattendirektivet AktivitetAnsvarig nämnd Tidplan 1. Inventering och vägvalsutredning för avloppslösning av området uppströms Lofssjön. Myn, SbnInv o utred 2012 2. Inventera bottenfauna, kiselalger och vandringshinder samt åtgärder för att säkerställa fisketurismen i vissa prioriterade områden i kommunen. KSStart 2011 3. Vattenskyddsområden ska införas för våra kommunala vattentäkter. SbnKlart 2014 4. Utreda behovet av hög skyddsnivå för enskilda avlopp. Myn2011 5. Vatten och avloppsplan – samordna de olika intressen för vattnet i kommunen. Revidera tidigare Vattenplan och även införliva fiskplanen i den. Sbn samordnings ansvarig 2011-2013

9 VA Dialogen Info om: •Fiskeplan •LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) •VA planer info •Bekräftelse statusklassning •Åtgärdsbehov

10 Ytterhogdal Hede Vemdalen Glöte Lillhärdal Sveg Funäsdalen

11 Ytterhogdal Hede Vemdalen Glöte Lillhärdal Sveg Funäsdalen Särvsjö Lofsdalen

12 Fiskeplanen LIS (Landsbygdutveckling i strandnära områden) Hög skyddsnivå (små avlopp) Vatten och avloppsplan Vattenskyddsområden Vattenprojektet

13 Vatten- och avloppsplan Arbetsgång Steg 1: VA-översikt Steg 2: VA-policy Steg 3: VA-plan Steg 4: Implementering och uppföljning

14 Vatten och avloppsplan Mål: Övergripande strategiskt dokument •Hållbar utveckling för hela kommunen •Både vatten- och avloppsförsörjning •Dokumentet används i kommunens översiktsplan Arbetsverktyg •För att kunna lyfta fram problem och utmaningar •Långsiktig planering •Underlag för prioritering •Underlag för budgetarbete

15 Nyttan med VA plan • Gemensamt planeringsunderlag för Miljö, Bygg, Plan, VA och Näringsliv • Sportsliga chans att hinna med – främst VA • Undvika kollisioner • Förebygga § 6 Vattentjänstlagen Frigöra resurser!!! Investering för framtiden som alla har nytta av!

16 Problemområden Messlingen Nysätern Skärsjövålen Kåvan Slagavallen Fjällnäs

17 VA dag för politiker och tjänstemän • Kommunala spelplanen • Grupparbeten - Specialare - Vad ska vi prioritera att åtgärda först och varför (vilka kriterier styr oss)? (5 exempel) Översiktsplan för Härjedalens kommun antagen 2004-09-20. • God planberedskap och investera i VA-system för att underlätta fortsatt utveckling • Brist på kapacitet i de kommunala VA-anläggningarna får inte utgöra hinder för fortsatt tillväxt av turismen

18 Politikernas sammanfattning av VA dagen •Översyn behöver göras av VA-taxan. •Särtaxa ska tillämpas där det krävs. •Nej till tillfälliga lösningar i väntan på utbyggnad av allmän VA-anläggning. •Om GA ska vara ett alternativ bör detta vara som hel VA-anläggning (nät och anläggningar). •Investeringsplaner med öronmärkta projekt måste upprättas för den befintliga allmänna VA-anläggningen. •Intensifiera tillsynen av enskilda avloppsanläggningar och analysera resursbehov för detta. •Ta fram förslag till ersättningsmodell för onyttigblivna anläggningar.

19 Fiskeplanen LIS (Landsbygdutveckling i strandnära områden) Hög skyddsnivå (små avlopp) Vatten och avloppsplan Vattenskyddsområden Vattenprojektet


Ladda ner ppt "Vattenprojekt Härjedalens kommun Pär Olofsson Janne Gabrielsson Cilla Gauffin."

Liknande presentationer


Google-annonser