Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den framtida vattenförvaltningen och Nya Greppa Näringen Falkenberg 2006-09-07 Björn Sjöberg Västerhavets vattendistrikt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den framtida vattenförvaltningen och Nya Greppa Näringen Falkenberg 2006-09-07 Björn Sjöberg Västerhavets vattendistrikt."— Presentationens avskrift:

1 Den framtida vattenförvaltningen och Nya Greppa Näringen Falkenberg 2006-09-07 Björn Sjöberg Västerhavets vattendistrikt

2 Antagandet av Förordningen om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön år 2004 skapade förutsättningar för en ny vattenförvaltning i Sverige. Förutom förordningen styrs vattenförvaltningen av EU:s ramdirektiv för vatten, miljöbalken och länsstyrelseinstruktionen. Ny svensk vattenförvaltning En ny svensk vattenförvaltning

3 Säkra skydd av vattendrag, sjöar, kustvatten och grundvatten genom att Förebygga försämring Främja uthålligt användande Skydda och förbättra vattenmiljön Reducera påverkan Bidra till att uppfylla internationella avtal och nationella miljömål Vattenförvaltning - syfte Vattenförvaltning - Syfte

4 Övergripande mål är att tillförsäkra oss alla en god tillgång på vatten av hög kvalité. Alla vatten skall ha definierade mål vilka skall nås senast år 2015 om inte särskilda skäl finns Vattenförvaltning - Mål

5 Lagstiftning – miljöbalken, förordning, instruktion, direktiv Ekonomiska styrmedel – skatter och avgifter Samverkan och samråd – engagemang och förankring Forskning och utveckling – ” bästa möjliga råd”, kunskapsöverföring och utbildning Vattenförvaltning - Verktyg

6 KartläggningPåverkanEkonomi Analys Underkända Operativ MÖ Åtgärdsprogram Undantag Fortsatt förbättring Godkända Kontrollerad MÖ Arbetsmoment Vattenförvaltningens olika arbetsmoment

7 Status Delavrinningsområden Status Delavrinnings- områden Hög status God status Måttlig status Otillfredsstäl- lande status Dålig status

8 God ekologisk och kemisk vattenstatus2015 Påbörja och genomföra åtgärder Prispolitik med kostnadstäckning 2010 Förslag till Förvaltningsplan med kvalitetskrav och åtgärdsprogram 2008 Fördjupad kartläggning Översikt av väsentliga frågor 2007 Övervakningsprogram Arbetsprogram 2006 Beslut om Förvaltningsplan med kvalitetskrav och Åtgärdsprogram 2009 Tidplan

9 SAMVERKAN Kartläggning Åtgärder Rapportering Analys Miljömål Övervakning Åtgärdsprogram Förvaltningsplan ”Vattencykeln”

10 Miljödepartementet Centrala myndigheter Vattenmyndigheterna Länsstyrelserna Kommunerna Beredningssekretariat Delområdesansvarig Vattendelegationen Vattenvårdsdirektör Kansli Roller och ansvar

11 Intresseorganisationer Vattenmyndighet Länsstyrelse Vattenråd Referens grupp Referens grupp Arbetsgrupp Distrikt Delområde Lokalt Nationellt forum Vattenmyndigheter Samverkan, vattenråd …samverkan, samverkansstrategi, vattenråd…

12 Greppa Näringen – ett vattenförvaltningsprojekt! Utbildning/samverkan – kunskap – attitydförändringar Mål - Åtgärder - belastningsreduktioner Vattenförvaltning och Greppa Vattenförvaltning och Greppa Näringen

13 Differentierad rådgivning – maximera miljönyttan Rådgivning på avrinningsområdesnivå - samordning med andra åtgärder Nya moduler – markavvattning och fysisk påverkan Vattenförvaltning och Nya Greppa Vattenförvaltning och Nya Greppa Näringen

14 www.vattenmyndigheterna.se Mer info… Mer information……………………….

15 ”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka” Albert Einstein Tack! Einstein… TACK!


Ladda ner ppt "Den framtida vattenförvaltningen och Nya Greppa Näringen Falkenberg 2006-09-07 Björn Sjöberg Västerhavets vattendistrikt."

Liknande presentationer


Google-annonser