Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Römningen Fördjupad beskrivning av ett riksintresse för kulturmiljön.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Römningen Fördjupad beskrivning av ett riksintresse för kulturmiljön."— Presentationens avskrift:

1 Römningen Fördjupad beskrivning av ett riksintresse för kulturmiljön

2

3

4

5 Problematik Otydligt värde Oklar avgränsning Vissa enstaka nybyggnationer Tidigare diskussion med Länsstyrelsen Målsättning Tydlig och gemensam bild av värde En väl avvägd gränsdragning God framförhållning inför framtida förändringar Produkt Muntlig presentation och diskussion Skriftlig rapport Illustration med riktlinjer för hantering Dynamisk karta

6 Motivering: Fornlämningsmiljöer kring sjön Römningen med ett av landets tätaste bestånd av hällkistor från yngsta stenålder och övergångstiden mot äldre bronsålder med strandanknutna boplatser Fornlämningsmiljö: vars kulturhistoriska betydelse främst konstitueras av fasta fornlämningar, deras relation sinsemellan och till naturmiljön

7 Uttryck för riksintresset: Något indraget från strandzonen finns ett 40-tal hällkistor, flertalet i rösen och några i stensättningar. Dessutom finns rösen utan synlig hällkista, några stensättningar samt, anslutande till strandzonen, flintförande boplatser. I området ingår även: Ett odlingslandskap med stenröjda åkrar, steniga ängs- och hagmarker och stenmurar. Den högt belägna radbyn Sjuhult har sedan laga skiftet utspridd bebyggelse ned mangårdsbyggnader från sekelskiftet 1900.

8

9

10

11

12 ? Varför just Römningen? För vem? Miljöbalk eller kulturminneslag? Naturgeografi? Kultur? Vad skyddas? Sjuhult? Kontinuitet? Relation?

13 Illustration: Stefan Höglin

14

15 Yngre stenålderÄldre bronsålder 4000 f. Kr.1800 f. Kr.500 f. Kr. Medeltid 1300-tal

16 2300-1700 f. kr. Begravs obränd Flera individer/Släktgrav Väl synlig på höjd, sluttning eller invid vattendrag Ofta i NO/SV riktning Täckt av takhällar och röse 3-6m 0,8-1,5m

17

18

19 Yngre stenålderÄldre bronsålder 4000 f. Kr.1800 f. Kr.500 f. Kr. Medeltid 1300-tal

20 Klimatförändringar? Goda kommunikationer?...fortsatt forskning... ?

21 ... var går gränsen?

22

23 Miljöbalken eller KML: vilka konsekvenser för planhanteringen? Relation sinsemellan Relation till boplatser Relation till naturgeografin Den samlade landskapsbilden

24

25

26

27 ... Och upplevelsevärdet då?

28

29

30 Svårt att: Uppleva det stora antalet Uppleva den inbördes relationen Uppleva relationen till landskapet

31 Riksintresse för kulturmiljövård Römningen [G4] Motivering: Fornlämningsmiljöer kring sjön Römningen med ett av landets tätaste bestånd av hällkistor från yngsta stenålder och övergångstiden mot äldre bronsålder med anslutande strandanknutna boplatser. Uttryck: Något indraget från strandzonen finns ett 40-tal hällkistor, flertalet i rösen och några i stensättningar. Dessutom finns rösen utan synlig hällkista, några stensättningar samt, anslutande till strandzonen, flintförande boplatser. I området ingår även: Ett odlingslandskap med stenröjda åkrar, steniga ängs- och hagmarker och stenmurar. Den högt belägna radbyn Sjuhult har sedan laga skiftet utspridd bebyggelse med mangårdsbyggnader från sekelskiftet 1900. Riktlinjer:  En god fornvård och skyltning förbättrar avsevärt områdets läsbarhet och upplevelsevärde  Vårda och framhäv hällkistornas monumentala och väl synliga läge i landskapet  Ta hänsyn till landskapsbilden och fornlämningarnas relation till sjön och odlingslandskapet  Ett öppet och hävdat landskap är viktigt för upplevelsen av området Yngre stenålderÄldre bronsålder 4000 f. Kr.1800 f. Kr.500 f. Kr. S tormen Gudrun och en omfattande igenväxning har förändrat upplevelsen av det förr mycket öppna landskapet. H ällkistorna är placerade i högt belägna lägen. Väl synliga blickar de ut över landskapet. D e många hällkistorna kring Römningen skvallrar om en ovanlig blomstringsperiod i Göteryds socken under yngre stenålder och äldre bronsålder. P erioden sammanfaller med en ökad bofasthet och en ekonomi baserad på jordbruk och boskapsskötsel. Hällkistorna kan därför tolkas som territoriella markeringar, där synlighet och monumentalitet spelar stor roll. E n hällkista kan vara upp till 6x1,5m och rymde ofta flera individer. 3-6m 0,8-1,5m


Ladda ner ppt "Römningen Fördjupad beskrivning av ett riksintresse för kulturmiljön."

Liknande presentationer


Google-annonser