Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MILJÖSAMVERKAN VÄRMLAND 11/12 OKTOBER 2012. ROLLFÖRDELNING VEM GÖR VAD • TILLSYNSMYNDIGHETEN • ÅKLAGARE • POLIS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MILJÖSAMVERKAN VÄRMLAND 11/12 OKTOBER 2012. ROLLFÖRDELNING VEM GÖR VAD • TILLSYNSMYNDIGHETEN • ÅKLAGARE • POLIS."— Presentationens avskrift:

1 MILJÖSAMVERKAN VÄRMLAND 11/12 OKTOBER 2012

2 ROLLFÖRDELNING VEM GÖR VAD • TILLSYNSMYNDIGHETEN • ÅKLAGARE • POLIS

3 TILLSYNSMYNDIGHETEN LÄNSSTYRELSE / MILJÖFÖRVALTNING UPPGIFT: • GENOM TILLSYN SÄKERSTÄLLA SYFTET MED MILJÖBALKEN OCH DESS FÖRESKRIFTER • KONTROLLERA EFTERLEVNANDEN AV MILJÖBALKEN (MB 26:1) • VID MISSTANKE OM BROTT ANMÄLA ÖVERTRÄDELSER AV MILJÖBALKENS BESTÄMMELSER (MB 26:2)

4 ÅKLAGARMYNDIGHETEN UPPGIFT: • INLEDER OCH LEDER FÖRUNDERSÖKNINGEN GENOM FÖRUNDERSÖKNINGSDIREKTIV TILL POLISEN • BESLUTAR I ÅTALSFRÅGAN – - FÖRUNDERSÖKNING NEDLÄGGS/EJ ÅTAL - ÅTAL (STÄMNINGSANSÖKAN) - STRAFFÖRELÄGGANDE

5 POLISEN UPPGIFT: • INLEDER FÖRUNDERSÖKNING (I VISSA FALL) • UTREDER MISSTÄNKTA BROTT - FÖRHÖR - PLATSUNDERSÖKNING - PROVTAGNING - INSAMLANDE AV DOKUMENTATION

6 ÄRENDEGÅNG ÅKLAGARE/POLIS ÅTALSANMÄLAN FRÅN TSM ÅKL INLEDER FU + GER DIREKTIV POLIS UTREDER - FÖRHÖR M M UTREDNING TILL ÅKL FÖR BEDÖMNING NYA DIREKTIV EL DIALOG MED POLISEN OM UTREDNIINGEN POLISEN FORTSÄTTER UTREDNING ENL NYA DIREKTIV UTREDNINGEN T. ÅKL FÖR BESLUT SLUTFÖRA UTREDNINGEN ELLER LÄGGA NED FU POLISEN SLUTDELGER UTREDNINGEN ÅKL BESLUTAR OM ÅTAL/SF

7 PÅFÖLJDER • BÖTER - PENNINGBÖTER - DAGSBÖTER (DB 30 – 150) • VILLKORLIG DOM • SKYDDSTILLSYN • FÄNGELSE • (ÖVERLÄMNANDE TILL SÄRSKILD VÅRD)

8 STRAFFSKALAN 29 KAP MILJÖBALKEN • BÖTER ELLER FÄNGELSE I TVÅ ÅR I NORMALFALLEN PRESKRIPTIONSTID 5 ÅR FRÅN GÄRNINGEN • BÖTER - FÖRSEELSER (2 a § och 9 §)) PRESKRIPTIONSTID 2 ÅR FRÅN GÄRNINGEN • GROVT BROTT LÄGST 6 MÅN FÄNGELSE – FYRA EL. SEX ÅR FÄNGELSE PRESKRIPTIONSTID 10 ÅR FRÅN GÄRNINGEN

9 STRAFFÖRELÄGGANDE (SF) • FÅR UTFÄRDAS FÖR BROTT DÄR BÖTER FINNS MED I STRAFFSKALAN • KAN AVSE - SF MED PENNINGBÖTER - SF MED DAGSBÖTER (30 – 150 DB) - SF MED VILLKORLIG DOM - SF VILLKORLIG DOM + DAGSBÖTER - SF MED FÖRETAGSBOT

10 FÖRETAGSBOT • ÄR INGEN PÅFÖLJD UTAN EN SÄRSKILD TALAN • NYA BESTÄMMELSER FR 1 JULI 2006 • INNEBAR ETT UTVIDGAT ANSVAR FÖR NÄRINGSIDKARE • BROTTET SKA HA BEGÅTTS I UTÖVNING AV NÄRINGSVERKSAMHET OCH TALAN RIKTAS MOT JURIDISK PERSON • PRIMÄRA OCH ENDA SANKTIONEN VID NORMALBROTT

11 FÖRETAGSBOT forts. • ÅTALSPRÖVNINGSREGEL VID OAKTSAMMA BROTT MED FÖRVÄNTAD PÅFÖLJD BÖTER – ENDAST ÅTALA OM PÅKALLT UR ALLMÄN SYNPUNKT • BELOPPSGRÄNSEN 5 000 – 10 000 000 KR • ÅKLAGARE KAN UTFÄRDA STRAFFÖRELÄGGANDE UPP TILL 500 000 KR • ÅKLAGAREN MÅSTE KUNNA VISA ATT ETT BROTT HAR BEGÅTTS • GÄRNINGSMAN BEHÖVER INTE HA IDENTIFIERATS

12 FÖRETAGSBOT FORTS. FÖRUTSÄTTNINGAR • BROTT BEGÅNGET I NÄRINGSVERKSAMHET • NÄRINGSIDKAREN HAR INTE GJORT VAD SOM SKÄLIGEN KUNNAT KRÄVAS FÖR ATT FÖREBYGGA BROTTSLIGHETEN ELLER • BROTT HAR BEGÅTTS AV - PERSON I LEDANDE STÄLLNING SOM KAN FÖRETRÄDA NÄRINGSIDKAREN ELLER - PERSON SOM ANNARS HAFT ETT SÄRSKILT ANSVAR FÖR TILLSYN ELLER KONTROLL AV VERKSAMHETEN

13 HUR SER EN BRA ÅTALSANMÄLAN UT? • MISSTÄNKT GÄRNINGSMAN/ VERKSAMHETSUTÖVARE, ORG NR, FYSISK PERSON ANSVARIG FÖR VERKSAMHETEN, KONTAKTPERSON • FASTIGHETSBETECKING/BROTTSPLATS • FÖRETAGETS NORMALA VERKSAMHET • SNI-KOD • GÄLLANDE TILLSTÅND

14 ÅTALSANMÄLAN FORTS. • AVVIKELSE /ÅTGÄRD SOM FÖRANLEDER ANMÄLAN • FÖRSLAG TILL BROTTSRUBRICERING ENLIGT 29 KAP MILJÖBALKEN • ÖVERTRÄDELSE ENLIGT LAG, FÖRORDNING ELLER FÖRESKRIFT (HELST MED AKTUELLA LAGRUM)

15 ÅTALSANMÄLAN FORTS. • UTFÖRLIG BESKRIVNING AV GÄRNINGEN/ ÅTGÄRDEN UTIFRÅN BROTTSRUBRICERINGEN - DATUM EL.TIDSPERIOD FÖR GÄRNINGEN • HUR UPPMÄRKSAMMADES ÖVERTRÄDELSEN • RISK FÖR SKADA – KONSEKVENSER FÖR MÄNNISKORS HÄLSA ELLER MILJÖ

16 ÅTALSANMÄLAN FORTS • BEVISSÄKRING - PROVTAGNING - NÄR ÄR PROVET TAGET - VEM HAR TAGIT PROVET - HUR HAR PROVET TAGITS - FOTOGRAFIER - NÄR ÄR FOTOT TAGET - VEM HAR TAGIT FOTOT - VAD MAN VILL VISA MED FOTOT

17 ÅTALSANMÄLAN FORTS. • UPPGIFT OM MILJÖSANKTIONSAVGIFT • UPPGIFT OM VITESFÖRELÄGGANDE • HANDLINGAR AV BETYDELSE I ÄRENDET - BESLUT, TILLSTÅND, KOMMUNIKTATON MED VU • BEHOV AV SKYNDSAM HANDLÄGGNING

18 VEM BEVISSÄKRAR • BEVISSÄKRING AV BETYDELSE FÖR TSM VERKSAMHET UTFÖRS AV TSM • BEVISSÄKRING FÖR ATT KUNNA UTREDA OCH BEIVRA BROTT GÖRS AV POLISEN • HINDRAR EJ ATT TSM KAN HJÄLPA TILL MED ATT TA PROV SOM POLISEN SEDAN LÅTER ANALYSERA

19 REMA:S MILJÖÅKLAGARE I GÖTEBORG • Jörgen Lindberg 010-56 27145 • Magnus Clase 010-56 27146 • Kristina Pers son 010-56 27147 • Maria Johansson 010-56 27148 • Bo Lindgren 010-56 27149 • Administratör: Heléne Car lsson 010-56 27144


Ladda ner ppt "MILJÖSAMVERKAN VÄRMLAND 11/12 OKTOBER 2012. ROLLFÖRDELNING VEM GÖR VAD • TILLSYNSMYNDIGHETEN • ÅKLAGARE • POLIS."

Liknande presentationer


Google-annonser