Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATJURIDIK  Brott och straff  (kap 16). Kunskaper och förmågor:  1. Kunskaper om centrala rättsområden  2. Kunskaper om juridiska begrepp samt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATJURIDIK  Brott och straff  (kap 16). Kunskaper och förmågor:  1. Kunskaper om centrala rättsområden  2. Kunskaper om juridiska begrepp samt."— Presentationens avskrift:

1 PRIVATJURIDIK  Brott och straff  (kap 16)

2 Kunskaper och förmågor:  1. Kunskaper om centrala rättsområden  2. Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att använda dessa.  3. Kunskaper om enkla och vanligt förekommande juridiska dokument samt förmåga att upprätta sådana.  4. Förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivningar samt att tolka och använda relevanta rättsregler.  5. Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

3 Centralt innehåll  Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet.  Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

4  BROTT  Alla handlingar som enligt lag är belagda med straff  Lagreglerna om brott är alltid tvingande, dvs. de går inte att förhandla bort  Brottet preskriberas om ingen misstänkt (eller oupptäckt brott)  Preskriptionstiden är mellan 2 och 25 år (ej på grova brott)

5 Domstolsstatistik, Domar 2007  Brott mot Brottsbalken : (därav kvinnor %)  Misshandel8 610 st.(11%)  Stöld6 844(24%)  Bedrägeri2 319(27%)  Sexualbrott 845(2%)  Varusmuggling 584(13%)  Mord och dråp 153(6%)  Källa: Brottsförebyggande rådet

6 Brottmål  I brottmål kallas parterna för gärningsman och samhället i stort. Om en tredje part kommit till skada kallas denna för målsägande.  Den som misstänks för brottet kallas den tilltalade eller den misstänkte

7 Brottmål  Åklagaren har bevisbördan  Kraven på bevisning är högre i brottmål än i tvistemål  Brottet ska ha begåtts med uppsåt (avsikt)  Lagregler ställer upp vissa villkor för att en lagparagraf ska vara tillämplig – dessa villkor kallas rekvisit

8 Rekvisit  Brottsbalken 8 kap. 1 §:  ”den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.”  Olovligen tager  Med uppsåt att tillägna sig det  Med skada menas här ekonomisk skada

9 Vardagsbrott, exempel  Anna är 17 år. Hon gillar att gå ut på ett ställe där man måste vara 18 år. Hon lånar sin storasysters körkort för att komma in. Systrarna är ganska lika, så vakten märker ingen skillnad.  Ana gör sig skyldig till brottet ”brukande av osann urkund” (BrB 15:11). Kan följa böter eller fängelse i högst sex månader.

10 Vardagsbrott, exempel  Malin har fått i uppdrag av en naturvårdsförening att göra en hemsida åt dem. Hon har på internet hittat en bra bild på en ko med ljud och lagt in på sin egen dator för eget bruk. Nu lägger hon ut den med bild och ljud på nya hemsidan.  Brott mot Upphovsrättslagen eftersom visar för andra på nya hemsidan. Fotograf har rätt till ersättning och Malin kan straffas med böter eller fängelse.

11 Påföljder vid brott  Ändamålet med straffet är att förebygga brott:  INDIVIDUALPREVENTION  Ska avskräcka den dömde från att begå nya brott (t ex drogavvänjning)  ALLMÄNPREVENTION  Ska avskräcka andra från att begå brott

12 Straffpåföljder  Fängelse  Böter  Särskild vård  Rättspsykiatrisk vård  Skyddstillsyn (med övervakare)(tre år)  Villkorlig dom (två år)  Samhällstjänst  Elektronisk fotboja

13  Ann Wetterström  Nacka Enskilda gymnasium  2013 ht


Ladda ner ppt "PRIVATJURIDIK  Brott och straff  (kap 16). Kunskaper och förmågor:  1. Kunskaper om centrala rättsområden  2. Kunskaper om juridiska begrepp samt."

Liknande presentationer


Google-annonser