Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åtgärder med anledning av brott av unga

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åtgärder med anledning av brott av unga"— Presentationens avskrift:

1 Åtgärder med anledning av brott av unga

2 Socialtjänstens förstahandsansvar

3 Brottsförebyggande verksamhet
Se bl a 3 kap 1,2 och 6 §§ samt 5 kap 1 a § SoL

4 Särskilt kvalificerad kontaktperson gäller ungdomar under 21 år
Enligt LVU 22 § Möjlighet till ingripande innan situationen blivit så allvarlig att tvångsvård utanför det egna hemmet måst tillämpas Åtgärden är förebyggande - ej krav på brott Kan ingå i vårdplan i samband med ungdomsvård Enligt 3 kap 6 § SoL Behov av särskilt stöd och vägledning Egen begäran eller samtycke från den unge Åtgärden är förebyggande – ej krav på brott Kan ingå i ett ungdomskontrakt i samband med ungdomstjänst

5 Polisens tvångsmedel med brottsförebyggande syfte
Omhändertagande vid riskfyllda förhållanden Omhändertagande vid störande av ordningen

6 Anmodan att avhjälpa skada
Polismans rätt att anmoda den som är år att avhjälpa vid brott uppkommen skada

7 Medling vid brott- en obligatorisk uppgift för kommunen
Fr o m den 1 januari 2008 skall kommunen sörja för medling när brott har begåtts av någon som inte fyllt 21 år

8 Medling - syftet Gärningsmannen skall få ökad insikt om brottets konsekvenser Brottsoffret skall få en möjlighet att bearbeta sina upplevelser

9 Medling - förutsättningar
Frivillighet från såväl gärningsmannens som brottsoffrets sida Gärningen skall vara erkänd Inget hinder vid återfall i brott Ingen åldersgräns – alltså inget hinder om gärningsmannen är under 15 år

10 Medlingens ställning i rättsprocessen
Skall särskilt beaktas vid åtalsunderlåtelse Kan ingå i ungdomskontrakt Skall i skälig omfattning beaktas av domstolen vid påföljdsbestämningen

11 Medling - skyndsamhetskrav
I lagen anges inte när medlingen skall äga rum Ungdomsmål skall handläggas skyndsamt Viktigt att medlingen kommer till stånd så snart som möjligt efter det att man kommit överens om ett medlingsförfarande Särskilt viktigt med skyndsamhet om medlingen sker före den rättsliga prövningen

12 Medlingsmötet Kan leda till ett avtal mellan gärningsman och offer t ex avtal om att lämna ersättning för en sönderslagen fönsterruta

13 Medlaren En kompetent och rättrådig person Skall vara opartisk
Oftast socialtjänsteman Har tystnadsplikt

14 Barn under 15 år Får ej dömas till straff eller annan påföljd för brottet

15 Brottsutredningar – barn under 15 år
Om en brottsutredning kan antas ha betydelse för att avgöra behovet av socialtjänstens insatser Om det behövs för att klarlägga om någon som fyllt 15 år tagit del av brottet Om det behövs för att efterforska gods som åtkommits genom brott Om det annars är av särskild vikt att en utredning äger rum

16 Bevistalan Under vissa förutsättningar kan en domstol pröva om ett barn under 15 år begått ett brott

17 Bevistalan Talan förs av åklagare på begäran av socialnämnd, länsstyrelse eller vårdnadshavare Förhandling inom stängda dörras Offentlig försvarare skall förordnas Domstolens avgörande sker genom dom Domen: endast uttalande om barnet begått gärningen eller inte

18 Unga lagöverträdare över 15 år

19 Förundersökning under 18 år
Vårdnadshavaren skall omedelbart underrättas och kallas till förhör med den unge, om det inte är till med för utredningen Socialnämnden skall genast underrättas vid misstanke om brott på vilket fängelse kan följa Av underrättelsen skall framgå om den unge tillfrågats om medling och den unges inställning Företrädare för socialtjänsten skall om möjligt vara med vid förhöret, om det inte är till men för utredningen Särskilda skyndsamhetskrav

20 Skyndsamhetskravet Förundersökningen skall vara avslutad och beslut i åtalsfrågan skall fattas senast inom sex veckor från dagen för delgivning av brottsmisstanke – gäller för brott varå fängelse kan följa Får överskridas 1/ om den misstänkte skall delta i medling 2/ om utredningens beskaffenhet eller andra omständigheter kräver det

21 Beslut om åtal Sedan förundersökningen avslutats skall åklagaren besluta om åtal Åklagaren är skyldig att väcka åtal om bevisningen är tillräcklig för fällande dom

22 Åtalsunderlåtelse enligt LUL
Vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen eller lagen om vård av unga (LVU) Annan åtgärd som innebär att den unge får hjälp och stöd Det är uppenbart att brottet begåtts av okynne eller förhastande

23 Yttrande från socialnämnden
Åklagaren skall inhämta yttrande från socialnämnden om det inte är uppenbart obehövligt

24 Yttrandets innehåll (11 § SoL)
Redogörelse för tidigare vidtagna åtgärder Bedömning av om den unge är i särskilt behov av åtgärder som syftar till att motverka en ogynnsam utveckling Vilka åtgärder (arten, omfattningen och varaktigheten) nämnden tänker vidta – skall redovisas i Ungdomskontrakt eller vårdplan Redogörelse för den unges personliga utveckling och levnadsomständigheter i övrigt Upplysningar i övrigt

25 Underrättelse av åtalsunderlåtelse
Meddelas vid ett personligt sammanträffande med den unge inom två veckor Vårdnadshavare och andra som har en fostrande roll kallas till sammanträdet Företrädare för socialtjänsten bör ges tillfälle att närvara

26 Återkallelse av åtalsunderlåtelse
Misskötsamhet Återfall i brott Av nämnden vidtagna åtgärder kommer inte till stånd

27 Tvångsmedel Gripande – även under 15 år om personen anträffas på bar gärning eller flyende fot Anhållande – endast om synnerliga skäl föreligger Häktning – endast om synnerliga skäl föreligger

28 Strafföreläggande i stället för åtal

29 Rättegången Mål mot den som är under 21 år skall handläggas skyndsamt
Under 18 år - huvudförhandling inom 2 veckor från det att åtal väcktes om svårare straff än fängelse sex månader är föreskrivet för brottet Under 18 år - vårdnadshavare skall underrättas. Kan fängelse följa skall vårdnadshavaren om möjligt höras i målet Socialnämnden skall underrättas om nämnden lämnat eller skall lämna yttrande i målet

30 Bestämmande av påföljd för brottet
Socialtjänsten har ett förstahandsansvar för den unge I första hand skall behövliga åtgärder vidtas inom socialtjänsten Särskilda strafflindringsregler för unga gör det möjligt att döma till lindrigare påföljd

31 Strafflindringsregler för unga
Utnyttjat någons ungdom eller oförstånd (BrB 23:5) Någons uppenbara bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga (BrB 29:3) Under 21 år – den tilltalades ungdom skall särskilt beaktas vid straffmätningen. Domstolen kan döma till lägre straff än vad som är stadgat för brottet s k ungdomsrabatt (BrB 29:7)

32 Särskilda påföljder för unga lagöverträdare
Ungdomsvård (under 21 år) Ungdomstjänst (under 21 år) Ungdomsvård i förening med böter eller ungdomstjänst Sluten ungdomsvård (under 18 år)

33 Ungdomsvård Den unge skall ha särskilt behov av insatser enligt SoL eller LVU - brottsaktiv, missbruksproblem - åtgärderna skall syfta till att motverka en ogynnsam utveckling Planerade åtgärder i proportion till brottet med beaktande av brottets art och ev tidigare brottslighet Ungdomsvård med ungdomskontrakt Ungdomsvård med åtgärder enligt LVU (vårdplan) Föreskrift att avhjälpa skada

34 Ungdomskontrakt Upprättas av socialtjänsten
Den unges och vårdnadshavarens samtycke – muntligen eller skriftligen Domstolen bör gå igenom kontraktet med den unge Föreskrift i domen om att den unge skall följa kontraktet Innehållet skall framgå i domen

35 Vårdplan Åtgärder tvångsvis med stöd av LVU
Redovisas i vårdplan upprättad av socialnämnden –bifogas domen

36 Ungdomstjänst Skyldighet att utföra oavlönat arbete och delta i annan särskilt anordnad verksamhet i lägst 20 och högst 150 timmar

37 Socialtjänsten har det administrativa ansvaret
Det åligger kommunen att sörja för att påföljden kan verkställas så snart ske kan Socialnämnden bestämmer det närmare innehållet i en arbetsplan Handledare för den unge skall utses Socialnämnden skall kontrollera att arbetsplanen följs

38 Ungdomstjänst tillämpningsområdets nedre och övre gräns
I valet mellan ungdomstjänst och böter – ungdomstjänst (om påföljden inte bedöms alltför ingripande). Ej i stället för penningböter eller bötesstraff under 60 db Inte för brottslighet med ett straffvärde som överstiger fängelse ett år –ungdomsrabatten beaktas

39 Ungdomstjänst över 18 år Endast om särskilda skäl föreligger
Brottet begånget före 18 år och påföljden kommer kort efter det att den unge fyllt 18 år

40 Ungdomsvård i förening med ungdomstjänst eller böter
Ungdomstjänst utformas som en tilläggspåföljd Samma regler gäller som för fristående påföljd

41 Omprövning av påföljd Vid misskötsamhet
När påföljden inte kan verkställas av andra skäl

42 Misskötsamhet Varning om detta bedöms tillräckligt -meddelas av åklagare vid personligt sammanträffande Undanröjande av domen och bestämmande av annan påföljd

43 Av andra skäl Den unge p g a skada eller andra skäl ( tex långvarigt frihetsberövande) inte inom rimlig tid kan uppfylla de åtaganden ungdomstjänsten innebär Ny påföljd ska bestämmas Har del av ungdomstjänsten fullgjorts skall detta beaktas vi ådömande av ny påföljd

44 Socialnämndens rapporteringsskyldighet 12 kap 8 § SoL

45 Sluten ungdomsvård Om den unge har begått ett så allvarligt brott att en frihetsberövande påföljd är nödvändig, skall påföljden i första hand bestämmas till sluten ungdomsvård Lägst 14 dagar och högst 4 år

46 Sluten ungdomsvård - verkställigheten
SiS svarar för verkställigheten som ¨sker i § 12-hemmen Socialtjänsten skall medverka vid intagning, utslussning, frigivning och eftervård

47 Sluten ungdomsvård och LVU-vård
Sluten ungdomsvård innebär inte att pågående LVU-vård automatiskt upphör


Ladda ner ppt "Åtgärder med anledning av brott av unga"

Liknande presentationer


Google-annonser