Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lag om psykiatrisk tvångsvård LPT

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lag om psykiatrisk tvångsvård LPT"— Presentationens avskrift:

1 Lag om psykiatrisk tvångsvård LPT

2 Syfte Att få personen att medverka till frivillig vård och att ta emot stöd som personen behöver. Tvånget ska utövas så skonsamt som möjligt och med största möjliga hänsyn till personen. Tvång ska inte användas om mindre ingripande åtgärder är tillräckliga.

3 Kriterier för tvångsvård
Om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och Har ett oundgängligt behov av psykiatriskt vård på sjukhus. Patienten motsätter sig vård eller det finns grundad anledning att tro att vården inte kan komma till stånd.

4 Intagning för tvångsvård
En allmänläkare utför en läkarundersökning och utfärdar ett vårdintyg om grund finns för tvångsvård. Om personen inte medverkar kan personen omhändertas av polisen för att utföra läkarundersökningen. Om ett vårdinytg utfärdats kan personen omhändertas för intagning på psykiatrisk klinik.

5 Intagning för tvångsvård
Beslut om tvångsvård ska fattas skyndsamt inom 24 timmar efter ankomst till vårdavdelning. Chefsöverläkare vid enhet för psykiatrisk slutenvård fattar beslut om tvångsvård.

6 Fortsatt tvångsvård Om personen behöver längre tvångsvård än fyra veckor från intagningsdatum ska chefsöverläkaren ansöka om medgivande hos förvaltningsrätt. I ansökan ska framgå vilka överväganden som gjorts,vilka omständigheter som råder. Individuell vårdplan ska ingå. Vårdplan om möjligt I samråd med patienten. Om inte olämpligt I samråd med närstående.

7 Fortsatt tvångsvård Fortsatt tvångsvård med högst 4 månader från intagningsdatum Innan 4 månader har gått ut måste chefsöverläkaren ansöka om nytt medgivande hos förvaltningsrätten. Därefter sex månaders förlängning.

8 Konvertering från frivillig vård till tvångsvård
Om patienten vårdas för frivillig psykiatrisk vård får chefsöverläkaren fatta beslut om tvångsvård om kriterier för tvångsvård föreligger(allvarlig psykisk störning samt oundgängligt behov av sjukhusvård) och patienten kan befaras allvarligt skada sig själv eller någon annan Ett vårdintyg ska ha utfärdats av annan läkare än chefsöverläkaren. Chefsöverläkarens beslut ska underställas förvaltningsrätten senast dagen efter.

9 Konvertering från frivillig vård till tvångsvård
Inom fyra dagar efter beslutet ska chefsöverläkaren ansöka om medgivande för tvångsvård hos Förvaltningsrätten.

10 Rättpsykiatrisk tvångsvård till Tvångsvård
Rättspsykiatrisk vård kan övergå till tvångsvård om kriterierna för tvångsvård föreligger.

11 Öppen psykiatrisk tvångsvård
Patienten får vistas utanför sjukvårdsinrättningen men kan vara skyldig att underkasta sig medicinering eller annan vård. Patienten kan t ex vara skyldig att hålla kontakt med vårdpersonal, vistas på HVB-hem, förbjuden att berusa sig, förbjuden att kontakta vissa personer.

12 Vilket tvång får utövas?
Vårdtagaren kan tvingas att medverka till nödvändig vård t ex tvingas till att medicinera. Vårdtagaren kan hindras att ta emot besök. Vid intagning för psykiatrisk tvångsvård och om patienten avviker från psykiatrisk tvångsvård kan patienten bli omhändertagen av polisen.

13 Vilket tvång får utövas?
Patient får hindras att lämna vårdinrättning eller del av vårdinrättning Patient får hållas avskild från andra patienter om nödvändigt(ett beslut gäller högst 8 timmar, vid synnerliga skäl längre, då ska Inspektionen för vård och omsorg underrättas) Patientens rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster får inskränkas. Utrustning får omhändertas tillfälligt.

14 Vilket tvång får utövas?
Berusningsmedel och verktyg för berusning får omhändertas. Postförsändelser får granskas för att upptäcka berusningsmedel(ej granskning av text). Beslut kan fattas för att granska försändelser från en patient om det är nödvändigt(dock ej post till myndigheter och juridiska ombud). Patienten får kroppsvisiteras eller ytlig kroppsbesiktning(ej kroppsöppningar).

15 Bältesläggning Om omedelbar fara för att patienten skadar sig själv eller någon annan… Patienten får kortvarigt spännas fast med bälte. Personal ska vara närvarande. Vid synnerliga skäl får fastspänning ske längre. Chefsöverläkaren beslut. Inspektionen för vård och omsorg ska underrättas vid längre tid.

16 Stödperson Patienten har rätt att få en stödperson
Stödpersonen ska bistå patienten i personliga frågor. Stödpersonen får hälsa på patienten på vårdavdelningen.

17 Överklagning Patienten kan överklaga beslut om tvångsvård enligt LPT till förvaltningsrätten. Förhandlingarna är muntliga. Patienten tilldelas ett Offentligt biträde.


Ladda ner ppt "Lag om psykiatrisk tvångsvård LPT"

Liknande presentationer


Google-annonser