Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidiga erfarenheter av öppen psykiatrisk tvångsvård i Sverige Stefan Sjöström, docent Institutionen för socialt arbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidiga erfarenheter av öppen psykiatrisk tvångsvård i Sverige Stefan Sjöström, docent Institutionen för socialt arbete."— Presentationens avskrift:

1 Tidiga erfarenheter av öppen psykiatrisk tvångsvård i Sverige Stefan Sjöström, docent Institutionen för socialt arbete

2 Preliminär kunskap •1,5 år av tillämpning •Socialstyrelsens uppföljning –Alla domar första 7,5 månaderna –Inventering innan ÖPT trädde i kraft –Enkäter och intervjuer •Genomgång av domar 2

3 Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1992) •Minska på omfattningen av tvång •Stärka rättssäkerhet •Permission till (tvångs-) vårdperiodens slut –(tidigare försöksutskrivning överutnyttjades)

4 Intagningskriterier •Allvarlig psykisk störning •Oungängligt behov av heldygnsvård –eller: behöver iaktta särskilda villkor •Motsätter sig vård –eller: pga. psykiskt tillstånd vården inte kan ges med samtycke •Farlighet för annan ska beaktas vid bedömning av vårdbehov

5 Intagningsprocedur •Tvåläkarprövning •Vårdintyg •Tvångsbehandling tillåten efter prövning av vårdintyg •Omedelbar domstolsprövning vid s.k. konvertering

6 Rättslig prövning •Vissa tvångsåtgärder måste rapporteras till Socialstyrelsen •Domstolsprövning inom 4 veckor •Förnyad domstolsprövning efter 4 månader, därefter 6- månadersperioder •Dessutom: närhelst patienten överklagar

7 Domstolsförhandlingar •Förvaltningsdomstol •På sjukhuset •Ca 30 minuter •Domare + 3 nämndemän •Offentligt biträde (advokat) •Sakkunnig psykiater avger yttrande •Behandlande läkare har en åklagarliknande roll •Rätten bifaller nästan alltid chefsöverläkarens ansökan

8 ÖPT: Särskilda villkor •Medicinering eller annan vård/behandling •Hålla kontakt med en viss person •Bo i ett föreskrivet hem eller institution eller besöka primärvård eller socialtjänst •Vistelseort, bostad, utbildning, arbete •Förbud mot droger och alkohol •Förbud att vistas på vissa platser eller kontakta vissa personer •Andra villkor som är nödvändiga utifrån vårdplanen

9 Övergång till ÖPT •Endast efter tvångsvård på sjukhus (sluten tvångsvård) •Avslag -> sluten tvångsvård upphör •Endast efter domstolsbeslut –Först 4, därefter 6 månader –Samordnad vårdplan –Särskilda villkor •Permission finns kvar

10 Återintagning till slutenvård •Förbud mot tvångsåtgärder under ÖPT •Frivillig slutenvård möjlig under ÖPT •Samma intagningskriterier som för vanlig tvångsintagning –Ej som straff för dålig följsamhet •Skyndsam domstolsprövning

11 Allmänt om tvångsvård •Svårt att veta omfattning •Nästan hälften av sängar upptas av tvångsvårdade •Stora regionala skillnader •Antalet LRV-patienter konstant •LRV-patienter vårdas längre •Grövre våldsbrott ovanligt bland LRV-patienter 11

12 Inventering 6 maj 2008 (före ÖPT) •LPT –1548 patienter –42% på permis –51% kvinnor –50% < 3 mån •LRV –1518 patienter –40% på permis –14% kvinnor –Snitt 5,6 år 12

13 Nu till vad vi vet om dagens praktik… 13

14 Omfattning av TiÖ •LPT  1046 domar  { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/8/2016332/slides/slide_14.jpg", "name": "Omfattning av TiÖ •LPT  1046 domar 

15 Var vistas personer under TiÖ? (%) •LPT –Eget boende 29 –Närstående 2 –Gruppboende 28 –HVB-hem 21 –Behandlings- hem 19 •LRV –Behandlings- hem motsv: 40 –Eget boende eller gruppboende 60 15

16 Särskilda villkor •Vistas på boendet och följa regler och/eller släppa in boendestödjare •Medicin •Regelbunden kontakt med vård/omsorg •Förbud mot berusningsmedel •Inte begå brott eller uppträda hotfullt/våldsamt (LRV) •Delegation till överläkaren 16

17 Rättstillämpning - problem •Ej enhetlig terminologi •Permission från ÖPT •Länsrätten lägger till villkor •Betalningsansvar •Ökade kostnader för brukaren •Mer pappersarbete 17

18 Analys •Vetenskap •Ideologi •Kontroll •Autonomi •Äkta delaktighet eller förklädd kontroll? 18

19 Vetenskap •Dåliga underlag •Viss uppmärksamhet på evidensbaserade metoder 19

20 Ideologi •Medicinering grundbulten 20

21 Kontroll •Inte net-widening •Farlighet inte framträdande för LPT- permissioner •Farlighetsdebatten har inte påverkat omfattningen av LRV •De särskilda villkor som används är av kontrollerande karaktär (medicin, droger, hålla kontakt) 21

22 Autonomi •Institutionsliknande öppenvård •Svag rättssäkerhet –Regional variation –Domstolarna ändrar nästan aldrig •Få särskilda villkor siktar mot delaktighet och positiva rättigheter 22

23 Frågor för framtiden •Effekter –Kontrollgrupper? –Utnyttja regionala skillnader –Följ upp fall där ansökan avslås –Systemeffekter? •Könsskillnader –Farlighet, utsatthet, förmåga att klara eget boende •Vad betyder det att nästan inga patienter återintas? 23


Ladda ner ppt "Tidiga erfarenheter av öppen psykiatrisk tvångsvård i Sverige Stefan Sjöström, docent Institutionen för socialt arbete."

Liknande presentationer


Google-annonser