Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

God man för ensamkommande barn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "God man för ensamkommande barn"— Presentationens avskrift:

1 God man för ensamkommande barn
Sebastian Olofsson Handläggande jurist Överförmyndarenheten Telefon nr:

2 Frågeställningar När skall en god man för ensamkommande barn förordnas? Om barnet vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Barnet skall vara under 18 år, utländsk medborgare eller statslös. Vem kan ansöka om god man för ensamkommande barn? Migrationsverket och socialnämnden i den kommun där barnet vistas. Överförmyndaren får också självmant ta upp frågan (ex officio).

3 Frågeställningar Behörig överförmyndare?
Överförmyndaren i den kommun där den enskilde har sin hemvist. Om den enskilde inte har hemvist i Sverige, är överförmyndaren för den kommun där den enskilde vistas behörig överförmyndare. Vem kan utses till god man? en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. kännedom om det svenska systemet. förståelse för de behov som barn och ungdomar har.

4 Huvudsyftet med uppdraget som god man för ensamkommande barn
Tillförsäkra; Barnet en trygg tillvaro Omvårdnaden Skolgång Försörjning Barnets rättigheter

5 Vad skall man göra som god man efter förordnandet?
Kontakta migrationsverkets kontaktperson (få information om barnet). Kontakta socialnämnden i den kommun där barnet är placerat eller skall placeras i. Träffa barnet. Etablera ett förtroende. Samråda med barnet vid beslut som fattas (om detta är möjligt, hänsyn till ålder).

6 Vad gör gode mannen sen? Den gode mannen skall företräda barnet i såväl personliga som ekonomiska angelägenheter. Den gode mannen har inte i uppgift att sörja för den dagliga omvårdnaden och tillsynen över barnet. Den gode mannen skall inte handla/laga mat, tvätta kläder, skjutsa barnet till skolan, fritidsaktiviteter etc. Den gode mannen har heller ingen försörjningsplikt gentemot barnet.

7 Vad gör gode mannen sen? Den gode mannen skall ha regelbunden kontakt med: Barnet Det hem barnet vistas i (t.ex. familjehem eller anläggningsboenden) Socialtjänsten Det offentliga biträdet Migrationsverket Gode mannen har rätt att ta del av information rörande barnet och närvara vid till exempelvis förhör. Gode mannen skall hålla Överförmyndarnämnden informerad om vad som händer i ärendet, t.ex. om barnet beviljas uppehållstillstånd, flyttar etc.

8 Exempel på uppgifter vilka ankommer på gode mannen:
Ansöka om uppehållstillstånd Biträda barnet vid Migrationsverkets utredning Biträda barnet vid polisförhör Besluta i frågor om skolgång, skolresor etc. Delta vid utvecklingssamtal i skolan Besluta i frågor rörande barnets boende Företräda barnet inom hälso- och sjukvård (d.v.s. se behov och se till att åtgärder vidtas, inte själv utföra) Ansöka om stöd och insatser enligt SoL Representera barnet om det blir utsatt för brott eller begår brott Medverka till kontakt med föräldrar och släktingar samt eventuell återförening Förvalta eventuella tillgångar Företräda barnet vid köp av varor och tjänster (det är inte gode mannens sak att själv genomföra inköp, gode mannen skall dock se till att de blir gjorda) Ansöka om ekonomiska bidrag, exempelvis studiebidrag Teckna hyreskontrakt

9 Överförmyndarens kontroll av gode mannen
Gode mannen skall avge förteckning, års- och sluträkning. Redogörelse Upplysningar

10 När ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare
Godmanskapet ska vara en temporär lösning i avvaktan på ett eventuellt uppehållstillstånd Vid beviljat uppehållstillstånd skall socialnämnden väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap.8a § föräldrabalken. (Se även 5 kap.2 § socialtjänstförordningen). (Bestämmelsen i föräldrabalken, 6 kap.8a § omfattar även svenska barn om föräldrarna är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden av barnet.)

11 När godmanskapet upphör
Om barnets föräldrar eller någon annan ställföreträdare som kan företräda barnet anländer till Sverige. Om barnet varaktigt lämnar Sverige. Om en särskilt förordnad vårdnadshavare utses för barnet. Barnet fyller 18 år.


Ladda ner ppt "God man för ensamkommande barn"

Liknande presentationer


Google-annonser