Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

God man för ensamkommande barn Sebastian Olofsson Handläggande jurist Överförmyndarenheten Telefon nr: 033-35 82 37

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "God man för ensamkommande barn Sebastian Olofsson Handläggande jurist Överförmyndarenheten Telefon nr: 033-35 82 37"— Presentationens avskrift:

1 God man för ensamkommande barn Sebastian Olofsson Handläggande jurist Överförmyndarenheten Telefon nr: 033-35 82 37 sebastian.olofsson@boras.se

2 Frågeställningar När skall en god man för ensamkommande barn förordnas?  Om barnet vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe.  Barnet skall vara under 18 år, utländsk medborgare eller statslös. Vem kan ansöka om god man för ensamkommande barn?  Migrationsverket och socialnämnden i den kommun där barnet vistas.  Överförmyndaren får också självmant ta upp frågan (ex officio).

3 Behörig överförmyndare?  Överförmyndaren i den kommun där den enskilde har sin hemvist.  Om den enskilde inte har hemvist i Sverige, är överförmyndaren för den kommun där den enskilde vistas behörig överförmyndare. Vem kan utses till god man?  en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna.  kännedom om det svenska systemet.  förståelse för de behov som barn och ungdomar har. Frågeställningar

4 Huvudsyftet med uppdraget som god man för ensamkommande barn Tillförsäkra;  Barnet en trygg tillvaro  Omvårdnaden  Skolgång  Försörjning  Barnets rättigheter

5 Vad skall man göra som god man efter förordnandet?  Kontakta migrationsverkets kontaktperson (få information om barnet).  Kontakta socialnämnden i den kommun där barnet är placerat eller skall placeras i.  Träffa barnet.  Etablera ett förtroende.  Samråda med barnet vid beslut som fattas (om detta är möjligt, hänsyn till ålder).

6 Vad gör gode mannen sen?  Den gode mannen skall företräda barnet i såväl personliga som ekonomiska angelägenheter.  Den gode mannen har inte i uppgift att sörja för den dagliga omvårdnaden och tillsynen över barnet.  Den gode mannen skall inte handla/laga mat, tvätta kläder, skjutsa barnet till skolan, fritidsaktiviteter etc. Den gode mannen har heller ingen försörjningsplikt gentemot barnet.

7 Vad gör gode mannen sen?  Den gode mannen skall ha regelbunden kontakt med:  Barnet  Det hem barnet vistas i (t.ex. familjehem eller anläggningsboenden)  Socialtjänsten  Det offentliga biträdet  Migrationsverket  Gode mannen har rätt att ta del av information rörande barnet och närvara vid till exempelvis förhör.  Gode mannen skall hålla Överförmyndarnämnden informerad om vad som händer i ärendet, t.ex. om barnet beviljas uppehållstillstånd, flyttar etc.

8 Exempel på uppgifter vilka ankommer på gode mannen:  Ansöka om uppehållstillstånd  Biträda barnet vid Migrationsverkets utredning  Biträda barnet vid polisförhör  Besluta i frågor om skolgång, skolresor etc.  Delta vid utvecklingssamtal i skolan  Besluta i frågor rörande barnets boende  Företräda barnet inom hälso- och sjukvård (d.v.s. se behov och se till att åtgärder vidtas, inte själv utföra)  Ansöka om stöd och insatser enligt SoL  Representera barnet om det blir utsatt för brott eller begår brott  Medverka till kontakt med föräldrar och släktingar samt eventuell återförening  Förvalta eventuella tillgångar  Företräda barnet vid köp av varor och tjänster (det är inte gode mannens sak att själv genomföra inköp, gode mannen skall dock se till att de blir gjorda)  Ansöka om ekonomiska bidrag, exempelvis studiebidrag  Teckna hyreskontrakt

9 Överförmyndarens kontroll av gode mannen  Gode mannen skall avge förteckning, års- och sluträkning.  Redogörelse  Upplysningar

10 När ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare  Godmanskapet ska vara en temporär lösning i avvaktan på ett eventuellt uppehållstillstånd  Vid beviljat uppehållstillstånd skall socialnämnden väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap.8a § föräldrabalken. (Se även 5 kap.2 § socialtjänstförordningen). (Bestämmelsen i föräldrabalken, 6 kap.8a § omfattar även svenska barn om föräldrarna är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden av barnet.)

11 När godmanskapet upphör  Om barnets föräldrar eller någon annan ställföreträdare som kan företräda barnet anländer till Sverige.  Om barnet varaktigt lämnar Sverige.  Om en särskilt förordnad vårdnadshavare utses för barnet.  Barnet fyller 18 år.


Ladda ner ppt "God man för ensamkommande barn Sebastian Olofsson Handläggande jurist Överförmyndarenheten Telefon nr: 033-35 82 37"

Liknande presentationer


Google-annonser