Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om ensamkommande barn Januari 2014. Vem bestämmer? •Riksdagen •Regeringen •Migrationsdomstolarna •Migrationsöverdomstolen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om ensamkommande barn Januari 2014. Vem bestämmer? •Riksdagen •Regeringen •Migrationsdomstolarna •Migrationsöverdomstolen."— Presentationens avskrift:

1 Information om ensamkommande barn Januari 2014

2 Vem bestämmer? •Riksdagen •Regeringen •Migrationsdomstolarna •Migrationsöverdomstolen

3 ,, SVERIGE ÖPPENHET Ett SVERIGE som med ÖPPENHET tar tillvara MÖJLIGHETER den globala migrationens MÖJLIGHETER Migrationsverkets vision

4 Vem är ensamkommande? •Under 18 år. •Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsten till Sverige. •Övergivet barn.

5 Uppdrag Teckna överenskommelser Anvisa kommuner Pröva asylansökan och ersättning till kommuner Förhandla med kommunerna om mottagande Ansvar för boende och omsorg Kommunen

6

7 2013 Ålder

8 Ensamkommande barn De fem vanligaste nationaliteterna – inkomna ansökningar 2013 Afghanistan Somalia Statslös Syrien Marocko Totalt 3 111 barn

9 Medborgarskap och kön för de 10 största nationaliteterna under 2013

10 Asylärendet

11 Vem är flykting? Flykting, enligt FN:s flyktingkonvention, är den som har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av • ras • nationalitet • religiös eller politisk uppfattning • kön • sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.

12 2013 Beslut

13 Olika myndigheters ansvarsområden Landsting Kommunen

14 Överenskommelser med kommuner Kommunerna Ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Migrationsverket tecknar sedan överenskommelser om mottagande med Kommunerna Länsstyrelserna förhandlar med kommunerna om mottagningsplatser.

15 Migrationsverket anvisar kommun Asyl ”Anvisnings- kommun” PUT Asyl ”Ankomst- kommun”

16 Förarbetet till lagändringen: SOU 2011:64 Prop. 2012/13:162 Utvidgade möjligheter att anvisa kommuner

17 •Normaliseringsprincipen •Alla kommuner kan •Jämn fördelning •Anvisning så snart som möjligt •Anvisningen kan inte överklagas •Barnets bästa Utgångspunkter för lagändringen

18 •Huvudprincipen bygger på mottagande i form av överenskomna platser •Länsstyrelserna förhandlar med kommunerna •Kommunerna och Migrationsverket tecknar överenskommelser om platser Mottagande

19 •Migrationsverkets prognos •Beräkning av hur många platser som behövs •Fördelning av platser över landet Folkmängd Flyktingmottagande Vuxna och barn i familj Ensamkommande barn Inskrivna i mottagningssystemet Behov och fördelning av platser

20 Beslut om anvisning fattas enligt följande ordning: 1.Till en kommun till vilken barnet anses ha anknytning Principer för anvisning

21 Beslut om anvisning fattas enligt följande ordning: 1.Till en kommun till vilken barnet anses ha anknytning 2.Till en kommun med överenskommelse om platser Principer för anvisning

22 Beslut om anvisning fattas enligt följande ordning: 1.Till en kommun till vilken barnet anses ha anknytning 2.Till en kommun med överenskommelse om platser 3.Till en kommun med eller utan överenskommelse Principer för anvisning

23 Beslut om anvisning fattas enligt följande ordning: 1.Till en kommun till vilken barnet anses ha anknytning 2.Till en kommun med överenskommelse om platser 3.Till en kommun med eller utan överenskommelse Kommuner som uppnått sitt fördelningstal är undantagna i steg 3 För att eftersträva en jämn fördelning sorteras övriga kommunerna enligt följande: Principer för anvisning

24 Beslut om anvisning enligt steg 3 3.Till en kommun med eller utan överenskommelse a)Kommuner utan överenskommelse om platser får i detta steg upp till 10 anvisningar per år. Kommunerna rangordnas utifrån folkmängd Principer för anvisning

25 Beslut om anvisning enligt steg 3 3.Till en kommun med eller utan överenskommelse a)Kommuner utan överenskommelse om platser får i detta steg upp till 10 anvisningar per år. Kommunerna rangordnas utifrån folkmängd b)Kommuner med överenskommelse som inte har startat sina platser får i detta steg upp till 10 anvisningar per år. Kommunerna rangordnas utifrån folkmängd Principer för anvisning

26 Beslut om anvisning enligt steg 3 3.Till en kommun med eller utan överenskommelse a)Kommuner utan överenskommelse om platser får i detta steg upp till 10 anvisningar per år. Kommunerna rangordnas utifrån folkmängd b)Kommuner med överenskommelse som inte har startat sina platser får i detta steg upp till 10 anvisningar per år. Kommunerna rangordnas utifrån folkmängd c)Kommuner med för få överenskomna platser Principer för anvisning

27 Beslut om anvisning fattas enligt något av följande steg: 1.Till en kommun till vilken barnet anses ha anknytning 2.Till en kommun med överenskommelse 3.Till en kommun med eller utan överenskommelse 4.Till samtliga landets kommuner Principer för anvisning

28 Hemsida: www.migrationsverket.se/ensamkommandebarn

29 www.migrationsverket.se

30 Ålder Global medianålder Källa: CIA World Factbook 2009

31 Dagersättning för asylsökande barn •Samma belopp som för vuxna i ABT = 61 eller 71 kr/dag •Gruppboende = 24 kr/dag •Särskilt bidrag för angelägna behov

32 Asylsökande barn och ungdomar •Särskild hänsyn till barnets bästa. •Barns asylskäl prövas särskilt. •God man tillsammans med barnet.

33 Ersättning för ensamkommande barn från 2014, för vård och boende Ankomstkommun Anvisningskommun Mottagen i kommun AsylsökandeAsylsökande Nyanländ med PUT- 1 600+300 för plats enligt överenskommelse - 1 900 för HVB enligt SoL - Faktiskt vårdkostnad- Faktisk vårdkostnad - Faktisk vårdkostnad familjehem eller LVU

34 Ersättningar för asylsökande •Mottagande

35 •Vård/Platser Ersättningar för asylsökande

36 •Mottagande •Vård/Platser •Utredning Ersättningar för asylsökande

37 •Mottagande •Vård/Platser •Utredning •Transport Ersättningar för asylsökande

38 •Mottagande •Vård/Platser •Utredning •Transport •God man Ersättningar för asylsökande

39 •Mottagande •Vård/Platser •Utredning •Transport •God man •Skola Ersättningar för asylsökande

40 •Mottagande •Vård/Platser •Utredning •Transport •God man •Skola •Sjukvård Ersättningar för asylsökande

41 •Mottagande •Vård/Platser •Utredning •Transport •God man •Skola •Sjukvård •Stödinsatser

42 •Mottagande •Vård/Platser •Utredning •Transport •God man •Skola •Sjukvård •Stödinsatser Ersättningar för asylsökande

43 Om barnet får avslag på sin ansökan •Möten med Migrationsverket •Överklagande •Nöjdförklaring •Självmant återvändande

44 Dublinärende •Dublinförordningen reglerar vilket land som ska ansvara för asylärendet •asylansökan prövas endast i ett av EU-länderna

45 Nya händelser efter avslag Exempel på händelser som gör det omöjligt för barnet att återvända: •politiska förhållanden i barnets hemland har ändrats •barnet har en livshotande sjukdom •barnet kommer att tvingas leva skilt från sina anhöriga •hemlandet tillåter inte att barnet återvänder dit

46 Självmant återvändande •Migrationsverket kan ge stöd och hjälp till barn som ska återvända •möten med Migrationsverket

47 Återvändande – polisen Migrationsverket arbetar bara med självmant återvändande. Överlämnande till polis sker om: •barnet och god man uteblir vid möten om återvändande •om barnet inte medverkar till hemresan

48 Om barnet får stanna •Bevis om uppehållstillstånd- UT- kort. •Skatteverket – folkbokföring. •Kommunen har ansvaret.

49 Ersättningar för barn med uppehållstillstånd •Mottagande

50 •Vård/Platser Ersättningar för barn med uppehållstillstånd

51 •Mottagande •Vård/Platser •Schablon Ersättningar för barn med uppehållstillstånd

52 •Mottagande •Vård/Platser •Schablon Ersättningar för barn med uppehållstillstånd

53 Får föräldrar och syskon komma? Ja- kanske om barnet har flykting- eller skyddsskäl. - DNA-analys görs vid behov. Oftast nej – om barnet har fått tillstånd av synnerligen ömmande omständigheter.

54 Medborgarskap


Ladda ner ppt "Information om ensamkommande barn Januari 2014. Vem bestämmer? •Riksdagen •Regeringen •Migrationsdomstolarna •Migrationsöverdomstolen."

Liknande presentationer


Google-annonser