Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om ensamkommande barn September 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om ensamkommande barn September 2014."— Presentationens avskrift:

1 Information om ensamkommande barn September 2014

2 Vem bestämmer? Riksdagen Regeringen Migrationsdomstolarna Migrationsöverdomstolen

3 ,, SVERIGE ÖPPENHET Ett SVERIGE som med ÖPPENHET tar tillvara MÖJLIGHETER den globala migrationens MÖJLIGHETER Migrationsverkets vision

4 Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsten till Sverige. Övergivet barn.

5 Uppdrag Teckna överenskommelser Anvisa kommuner Pröva asylansökan och betala ersättning till kommuner Förhandla med kommunerna om mottagande Ansvar för boende och omsorg Kommunen

6

7 2014 Ålder

8 Ensamkommande barn De sex vanligaste nationaliteterna – inkomna ansökningar 2014 Afghanistan Somalia Syrien Statslösa Eritrea Marocko Totalt 3 614 barn

9 Medborgarskap och kön för de 10 största nationaliteterna under 2014

10 Asylärendet

11 Vem är flykting? Flykting, enligt FN:s flyktingkonvention, är den som har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras nationalitet religiös eller politisk uppfattning kön sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.

12 2014 Beslut

13 Olika myndigheters ansvarsområden Landsting Kommunen

14 Överenskommelser med kommuner Kommunerna Ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Migrationsverket tecknar överenskommelser om mottagande med Kommunerna Länsstyrelserna förhandlar med kommunerna om mottagningsplatser.

15 Migrationsverket anvisar kommun Asyl ”Anvisnings- kommun” PUT Asyl ”Ankomst- kommun”

16 Förarbetet till lagändringen: SOU 2011:64 Prop. 2012/13:162 Utvidgade möjligheter att anvisa kommuner

17 Normaliseringsprincipen Alla kommuner kan Jämn fördelning Anvisning så snart som möjligt Anvisningen kan inte överklagas Barnets bästa Utgångspunkter för lagändringen

18 Huvudprincipen bygger på mottagande i form av överenskomna platser Länsstyrelserna förhandlar med kommunerna Kommunerna och Migrationsverket tecknar överenskommelser om platser Mottagande

19 Migrationsverkets prognos Beräkning av hur många platser som behövs Fördelning av platser över landet Folkmängd Flyktingmottagande Vuxna och barn i familj Ensamkommande barn Inskrivna i mottagningssystemet Behov och fördelning av platser

20 Beslut om anvisning fattas enligt följande steg: 1.Till en kommun till vilken barnet anses ha anknytning Principer för anvisning

21 Beslut om anvisning fattas enligt följande steg: 1.Till en kommun till vilken barnet anses ha anknytning 2.Till en kommun med överenskommelse om platser Principer för anvisning

22 Beslut om anvisning fattas enligt följande steg: 1.Till en kommun till vilken barnet anses ha anknytning 2.Till en kommun med överenskommelse om platser 3.Till en kommun med eller utan överenskommelse Principer för anvisning

23 Beslut om anvisning fattas enligt följande steg: 1.Till en kommun till vilken barnet anses ha anknytning 2.Till en kommun med överenskommelse om platser 3.Till en kommun med eller utan överenskommelse Kommuner som uppnått sitt fördelningstal är undantagna i steg 3 För att eftersträva en jämn fördelning sorteras övriga kommunerna enligt följande: Principer för anvisning

24 Beslut om anvisning enligt steg 3 3.Till en kommun med eller utan överenskommelse a)Kommuner utan överenskommelse om platser får i detta steg upp till 10 anvisningar per år. Kommunerna rangordnas utifrån folkmängd Principer för anvisning

25 Beslut om anvisning enligt steg 3 3.Till en kommun med eller utan överenskommelse a)Kommuner utan överenskommelse om platser får i detta steg upp till 10 anvisningar per år. Kommunerna rangordnas utifrån folkmängd b)Kommuner med överenskommelse som inte har startat sina platser får i detta steg upp till 10 anvisningar per år. Kommunerna rangordnas utifrån folkmängd Principer för anvisning

26 Beslut om anvisning enligt steg 3 3.Till en kommun med eller utan överenskommelse a)Kommuner utan överenskommelse om platser får i detta steg upp till 10 anvisningar per år. Kommunerna rangordnas utifrån folkmängd b)Kommuner med överenskommelse som inte har startat sina platser får i detta steg upp till 10 anvisningar per år. Kommunerna rangordnas utifrån folkmängd c)Kommuner med för få överenskomna platser Principer för anvisning

27 Beslut om anvisning fattas enligt följande steg: 1.Till en kommun till vilken barnet anses ha anknytning 2.Till en kommun med överenskommelse 3.Till en kommun med eller utan överenskommelse 4.Till samtliga landets kommuner Principer för anvisning

28 Utvidgade anvisningar t.o.m. augusti –943 utvidgade anvisningar till i stort sett samtliga kommuner, förnärvarande enligt steg 3c –Var 5:e anvisning är en s.k. utvidgad anvisning, detta pga. bristen på platser Platsutvecklingen –November 2013 222 kommuner med överenskommelse om platser 908 asylplatser –Augusti 2014 288 kommuner med överenskommelse om platser 1 503 asylplatser 2014

29 www.migrationsverket.se/ensamkommandebarn

30 www.migrationsverket.se

31 Ålder Global medianålder Källa: CIA World Factbook 2009

32 Dagersättning för asylsökande barn Samma belopp som för vuxna i ABT = 61 eller 71 kr/dag Gruppboende = 24 kr/dag Särskilt bidrag för angelägna behov

33 Asylsökande barn och ungdomar Särskild hänsyn till barnets bästa. Barns asylskäl prövas särskilt. God man tillsammans med barnet.

34 Ersättning för ensamkommande barn Ankomstkommun Anvisningskommun Nyanländ Asylsökande Asylsökande (PUT)- 1 600+300 för plats enligt överenskommelse - 1 900 för HVB enligt SoL - Faktiskt vårdkostnad- Faktisk vårdkostnad - Faktisk vårdkostnad familjehem/LVU

35 Ersättningar för asylsökande Mottagande

36 Vård/Platser Ersättningar för asylsökande

37 Mottagande Vård/Platser Utredning Ersättningar för asylsökande

38 Mottagande Vård/Platser Utredning Transport Ersättningar för asylsökande

39 Mottagande Vård/Platser Utredning Transport God man Ersättningar för asylsökande

40 Mottagande Vård/Platser Utredning Transport God man Skola Ersättningar för asylsökande

41 Mottagande Vård/Platser Utredning Transport God man Skola Sjukvård Ersättningar för asylsökande

42 Mottagande Vård/Platser Utredning Transport God man Skola Sjukvård Stödinsatser

43 Mottagande Vård/Platser Utredning Transport God man Skola Sjukvård Stödinsatser Ersättningar för asylsökande

44 Om barnet får avslag på sin ansökan Möten med Migrationsverket Överklagande Nöjdförklaring Självmant återvändande

45 Dublinärende Dublinförordningen reglerar vilket land som ska ansvara för asylärendet asylansökan prövas endast i ett av EU-länderna

46 Nya händelser efter avslag Exempel på händelser som gör det omöjligt för barnet att återvända: politiska förhållanden i barnets hemland har ändrats barnet har en livshotande sjukdom barnet kommer att tvingas leva skilt från sina anhöriga hemlandet tillåter inte att barnet återvänder dit

47 Självmant återvändande Migrationsverket kan ge stöd och hjälp till barn som ska återvända möten med Migrationsverket

48 Återvändande – polisen Migrationsverket arbetar bara med självmant återvändande. Överlämnande till polis sker om: barnet och god man uteblir vid möten om återvändande om barnet inte medverkar till hemresan

49 Om barnet får stanna Bevis om uppehållstillstånd UT- kort. Skatteverket - folkbokföring Kommunen har ansvaret.

50 Ersättningar för barn med uppehållstillstånd Mottagande

51 Vård/Platser Ersättningar för barn med uppehållstillstånd

52 Mottagande Vård/Platser Schablon Ersättningar för barn med uppehållstillstånd

53 Mottagande Vård/Platser Schablon Ersättningar för barn med uppehållstillstånd

54 Får föräldrar och syskon komma? Ja- kanske om barnet har flykting- eller skyddsskäl. DNA-analys görs vid behov. Oftast nej – om barnet har fått tillstånd av synnerligen ömmande omständigheter.

55 Medborgarskap


Ladda ner ppt "Information om ensamkommande barn September 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser