Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gode män och förvaltare Inger Fältros Lundgren Kommunjurist Sekreterare i överförmyndarnämnden i Luleå kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gode män och förvaltare Inger Fältros Lundgren Kommunjurist Sekreterare i överförmyndarnämnden i Luleå kommun."— Presentationens avskrift:

1

2 Gode män och förvaltare Inger Fältros Lundgren Kommunjurist Sekreterare i överförmyndarnämnden i Luleå kommun

3 Överförmyndaren •Måste finnas i alla kommuner •Ensam öf eller nämnd •Väljs av fullmäktige för 4 år •Förvaltningsmyndighet •Kontrolleras av Länsstyrelsen och JO

4 Överförmyndarens uppgifter •Ansöker hos tingsrätt •Föreslår lämpliga ställföreträdare •Beslutar om byte •Samtycker till åtgärder •Tillsyn över ställföreträdare •Beslutar om arvoden •Lämnar råd Jaha,herr Karlsson då skall vi se.............................. Karlsson, god man

5 Vilken lagstiftning är tillämplig? n Föräldrabalken n Förmynderskapsförordningen n Förvaltningslagen n Offentlighets- och sekretesslagen n Ärvdabalken n Äktenskapsbalken n Sambolagen n Lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning m.m.

6 Ställföreträdare •Förmyndare •God man •Förvaltare

7 Barn

8 Vårdnad av barn, 6 kap FB •Vanligtvis är båda föräldrarna eller en av dem barnets vårdnadshavare •Innebär ”det juridiska ansvaret” för barnets person (mat, kläder, fostran, utbildning, tillsyn osv.) •Den faktiska vårdnaden kan utövas av annan (enbart en förälder eller familjehem) Socialnämnden ansvarar för dessa frågor.

9 Överflyttning av vårdnad  Till enbart den ene föräldern  eller till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare  Utses av tingsrätten på begäran av föräldrarna eller socialnämnden •Särskilt förordnade vårdnadshavare blir också förmyndare

10 Förmynderskapet •Avser den ekonomiska delen av föräldraskapet  förvalta barnets tillgångar och företräda det i angelägenheter som rör tillgångarna  Den som är underårig eller har förvaltare får inte vara förmyndare  Överförmyndaren har tillsyn.

11 Ändring av förmynderskapet Behövs om -förmyndaren är underårig eller har förvaltare -förmyndaren av annan orsak inte är lämplig •Även medförmyndare kan förordnas  Tingsrätten beslutar på talan av bl.a. överförmyndaren (10:18 FB)

12 God man för barn Om förmyndaren •pga sjukdom eller av annan orsak inte kan utöva förmynderskapet (11:1 FB) •eller har del i samma dödsbo eller annars motstridiga intressen (11:2 FB) ska överförmyndaren förordna god man för barnet.

13 Legala förmynderskap = föräldrarna är förmyndare  Huvudregel: Fri förvaltning  Samtycke av öf krävs för vissa åtgärder; fast egendom, sätta barnet i skuld, arvskifte, understöd till anhörig, driva rörelse  Kontrollerad förvaltning vid - tillgångar > 8 bb (ca 340 000) - villkor i arv, gåva, testamente eller förmånstagarförordnande  Skärpande föreskrifter kan beslutas av öf

14 Förordnade förmynderskap  Huvudregel: Kontrollerad förvaltning -Samtycke av öf krävs för samma åtgärder som för legala förmyndare -spärrade konton -redovisningsskyldighet

15 Godmanskap

16 Förutsättningar för godmanskap Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för henne.

17 Samtycke till godmanskap Den enskilde ska själv samtycka till att godmanskap anordnas. Samtycke krävs inte om den enskildes tillstånd hindrar att hans mening inhämtas. Läkarintyg är då nödvändigt

18 •Ålderdomssvaghet •Demenssjukdomar •Hjärnskador •Funktionshinder •Psykiska störningar •Allvarligt alkohol- eller narkotikamissbruk •och liknande förhållanden Allmänna förutsättningar

19 Allmänna förutsättningar ? oSpelmissbruk ? oKrisreaktioner ? oADHD ? oLäs-och skrivsvårigheter ? oDålig datavana ? oUngdomligt oförstånd ? oSlösaktigt leverne ? oBohemisk livsstil ?

20 En godman kan  Bevaka rätt  Förvalta egendom  Sörja för person

21 Bevaka rätt •Socialtjänsten •Försäkringskassan •Skatteverket •Kronofogden •Arbetsförmedlingen •CSN •Ansöka •Överklaga beslut •Delägare i dödsbo •Företräda vid fastighetsaffärer

22 Förvalta egendom Ansvara för huvudmannens tillgångar, t.ex: •Ta hand om inkomster •Betala räkningar •Lämna fickpengar •Placera medel •Förvalta fast och lös egendom, fritidshus

23 Ekonomin •Enskilds medel ska i skälig omfattning användas för hans uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. •De medel som inte används ska placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.

24 Sörja för person  Besöka huvudmannen Ha koll på: •Boendeformen •Sysselsättning och fritid •Hälsoläget •Socialtjänst, kontaktperson, personligt ombud •Ev. anhöriga och annat nätverk som finns •Ideella organisationer •Motverka ensamhet  Goda levnadsvillkor

25 Samtycke från den enskilde  Godmanskap innebär ingen inskränkning av huvudmannens rättshandlingsförmåga. •Samtycke krävs därför om det kan ges. •Samtycke krävs inte vid vardagliga och återkommande utgifter. •Läkarintyg kan visa att huvudmannens rättshandlingsförmåga är så nedsatt att relevant samtycke inte kan ges Ok, fröken Jansson, då är vi överens om att köpa ett nytt kylskåp till dig !

26 Samtycke från överförmyndaren •Uttag från överförmyndarspärrade konton •Vid vissa placeringar, t.ex. aktier (bankkonton och fonder är fria) •Köp/försäljning av fast egendom/bostadsrätt •Inteckning av fast egendom •Ta upp lån •Ingå borgensförbindelse •Driva rörelse med bokföringsskyldighet •Delta i bodelning/arvskifte

27 Gode mannen får inte •Ge bort huvudmannens egendom –Undantag; personliga presenter vars värde är godtagbart med hänsyn till hans ekonomi –Understöd till anhörig eller andra som står huvudmannen nära, om öf lämnar samtycke. •Sammanblanda ekonomierna

28 Förvaltarskap - när det inte räcker med god man

29 Vad kan man göra ? •Byta god man den avgående är skyldig att kvarstå tills ny tillträder •Utöka eller begränsa godmanskapet •Avveckla godmanskapet •Förvaltare, ev. begränsat uppdrag Det här håller inte längre !

30 Förvaltarskap •Förutsättningar för god man uppfyllda •Fara för skadliga rättshandlingar •Läkarintyg krävs alltid •Den enskilde tappar sin rättshandlingsförmåga i de delar förvaltaren har behörighet OBS! Ingen omyndigförklaring

31 Vad gör en förvaltare ? Har behörighet att göra samma saker som en god man  men behöver inte den enskildes samtycke Även en förvaltare ska förstås eftersträva att komma överens med den enskilde.

32 Allmänna förutsättningar ” … …. om det behövs, ……” •Kan man lösa behovet på något annat sätt bör det utesluta förordnande med stöd av 11:4 FB •”god man skall förordnas först sedan man konstaterat att hjälpbehovet inte kan tillgodoses inom ramen för samhällets vård- och biståndsinsatser i övrigt." (förarbeten)

33 Behovet  Hur komplicerad är situationen?  Kan det lösas genom mindre ingripande åtgärder?  Värna även den personliga integriteten!

34 Finns andra möjligheter? •Närstående •Hemtjänst •Dagverksamhet •Personlig assistent •Kontaktperson •Personligt ombud - med flera •Fullmakt •Banktjänster •Advokat •Mäklare •Redovisningsbyrå - med mera

35 LSS, särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade 15 § Till kommunens uppgifter hör att 1. fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd och service är, 2. verka för att personer som anges i 1 § får sina behov tillgodosedda, 3. informera om mål och medel för verksamheten enligt denna lag, 4. medverka till att personer som anges i 1 § får tillgång till arbete eller studier,1 §

36 LSS, fortsättning 5. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer som anges i 1 §,1 § 6. anmäla till överförmyndaren dels när en person som omfattas av 1 § kan antas behöva förmyndare, förvaltare eller god man, dels när ett förmyndarskap, förvaltarskap eller godmanskap bör kunna upphöra, samt1 § 7. samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder.

37 Vad gör inte en förvaltare? •Beslut i socialtjänst- eller sjukvårdsfrågor •Val av bostadsform (i normalfallet) •Innehållet i medicinsk vård (men transplantationer!) •Vårdnadsfrågor •Upprättande av testamente •Ingå äktenskap

38 Den enskildes rätt Även vid förvaltarskap får den enskilde  sluta avtal om tjänst  förfoga över arbetsinkomst om inte tingsrätten har beslutat något annat

39 Ansökan om god man/förvaltare •Huvudmannen •Make eller sambo •Närmaste släktingar •Överförmyndaren Anmälan om behov: •Socialnämnden •Hälso- och sjukvården Till tingsrätten

40 Yttrande Tingsrätten begär, om det behövs, yttrande från: •Huvudmannen •Make, Sambo •Barn •Andra närstående •Överförmyndaren •Vårdinrättning •Socialtjänsten Hos tingsrätten

41 Läkarintyg eller annan likvärdig utredning begärs av tingsrätten vid •förvaltarskap, och •godmanskap när den enskilde inte lämnat samtycke Socialstyrelsens blankett: Är den enskildes tillstånd sådant att han/hon uppenbarligen inte förstår vad saken gäller? janej

42 Lämplig ställföreträdare •Rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna •Myndig •Kronofogdens register •Belastningsregister •Referenser

43 Tingsrätten beslutar •att inrätta godmanskap eller förvaltarskap •omfattningen av uppdraget (bevaka rätt, förvalta egendom, sörja för person) •att förordna ställföreträdare för den enskilde till uppdraget Beslutet går att överklaga till hovrätten.

44 Nytt uppdrag för sf Vad behöver göras? •Besöka huvudmannen, komma överens •Kontakt med nära anhöriga •Särskild postadress? •Bank •Försäkringsbolag •Vård/omsorgspersonal Alltid tillvarata den enskildes intresse!

45 Samarbete vårdpersonal och god man Möte angående •Medicinskt tillstånd •Gode mannens uppgifter •Regler på boendet •Vem ska göra vad?

46 Redovisning Ställföreträdaren •Lämna redovisning senast 1 mars årligen •På heder och samvete •Sammanställa inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. •Bifoga verifikat, kvitton Överförmyndaren •Granska och godkänna •Besluta om arvode •Anmärka mot förvaltning •Entlediga olämplig sf

47 Arvoden till god man/förvaltare •Redogörelse över nedlagd tid •Kostnadsersättning •Huvudmannen eller kommunen betalar? •Överförmyndaren beslutar •Beslutet överklagbart till tingsrätten Huvudmannen betalar om: -bruttoinkomster över 2,65 x pbb eller -Tillgångar över 2 x pbb

48 Jäv •Kan en god man även vara personlig assistent? •Kan en vuxen son som bor hemma hos föräldrarna ha mamma som god man? •Kan en god man vara delägare i samma dödsbo som huvudmannen?

49 Sekretess hos öf •Den enskilde, makan eller sambon och närmaste släktingar har rätt att ta del av alla handlingar ang. sf-skapet (11:7 FB) •Sekretess för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men (32:4 OSL) •Sekretessen gäller i högst 20 år •Öf ska lämma utdrag ur registret om det begärs. Sekretessprövning ska göras.

50 Tystnadsplikt för sf?  Varken förordnade ställföreträdare (förmyndare, gode män och förvaltare) eller  legala förmynderskap (föräldrar) omfattas av offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser om tystnadsplikt!

51 Tillsyn Formella: •God man/förvaltare •Överförmyndaren •Kommunens revisorer •Länsstyrelsen •JO Informella: •Anhöriga •Grannar •Hemtjänst •Kontaktperson •Andra i personens närhet

52 Öf rätt att begära uppgifter •Socialnämnder och andra myndigheter är skyldiga att på begäran lämna öf de uppgifter som behövs för tillsyns- verksamheten. •Även banker har samma skyldighet

53 Socialtjänstförordningen 5 kap. 3 § Socialnämnden skall anmäla till överförmyndaren om den finner 1. att god man eller förvaltare enligt föräldrabalken bör förordnas för någon, 2. att någon inte längre bör ha förvaltare, eller 3. att förhållandena talar för att en förälder inte kommer att förvalta sitt barns egendom på ett betryggande sätt.

54 Förordning om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården 2 § Verksamhetschefen skall ansvara för 1. ……… 2. ……… 3. att överförmyndaren underrättas när en intagen person kan antas behöva god man eller förvaltare enligt föräldrabalken samt när ett förvaltaruppdrag bör upphöra, 4. att om en patient som lämnar eller avser att lämna sjukhuset är farlig för någon annans personliga säkerhet eller sitt eget liv, någon närstående till patienten omedelbart underrättas och att, om patienten är farlig för viss person, även denna samt, om det behövs, lämplig myndighet omedelbart underrättas.

55 ”Farliga” huvudmän •Svårigheter att hitta personer som vill ta uppdraget •Kan innebära att det inte går att anordna förvaltarskap

56 Sf:s skadeståndsansvar •Sf är ersättningsskyldiga gentemot den enskilde för skada som de uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat (12:14 FB) •Talan måste väckas inom 3 år från det uppdraget avslutades •Även ersättningsskyldig mot godtroende 3:e man i vissa fall (11:6 FB)

57 Öf:s skadeståndsansvar Kommunen ansvarig bl.a. för -personskada, sakskada som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, -skada som vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Regleras i skadeståndslagen

58 När uppdraget tar slut Avslutas vid dödsfall, byte av ställföreträdare, upphörande av godmans/förvaltarskapet. -Gode mannen lämnar slutredovisning -Handlingar skickas till behörig mottagare -3 års frist för skadeståndsanspråk


Ladda ner ppt "Gode män och förvaltare Inger Fältros Lundgren Kommunjurist Sekreterare i överförmyndarnämnden i Luleå kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser