Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål Enheten i Göteborg Kammaråklagare Maria Johansson Kammaråklagare Jörgen Lindberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål Enheten i Göteborg Kammaråklagare Maria Johansson Kammaråklagare Jörgen Lindberg."— Presentationens avskrift:

1 Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål Enheten i Göteborg Kammaråklagare Maria Johansson Kammaråklagare Jörgen Lindberg

2 Samverkan? • 14 § andra stycket tillsynsförordningen (1998:900) • Aktörerna är länsstyrelsen, övriga operativa tillsynsmyndigheter polisen och åklagarna • Effektivisering av miljöbrottsbekämpningen • Länsstyrelsen som har huvudansvaret för samverkan

3 Samverkan? Kan ett nära samarbete mellan åklagare/polis och tillsynsmyndigheter innebära problem?  Identifiera våra olika roller så att vi kan  samverkan professionellt och med integritet!

4 2000-2011 Elva år av miljöbrottsbekämpning Tillkortakommanden - och tre viktiga reformer! • 2006 -Reform - om företagsböter vid brott i näringsverksamhet • 2007 -Reform - Miljöbalkens sanktionssystem • 2009 -Tillkomsten av Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål • År ? Polisens riksenhet för miljöbrott?

5 År 2000  Riksåklagaren utsåg 12 specialist-åklagare för miljöbrott Skälet: I en verksamhet som styrs av prioriteringar skulle miljöbrotten alltid hamna på undantag. Befintlig organisation klarade inte uppgiften.

6 De första åren 2000-2002  Miljöåklagarna inordnades i den befintliga organisationen  Antalet ärende blev tio gånger fler än beräknat  Vidlyftig (slentrianmässig) kriminalisering!  Stor andel ärenden med tvivelaktigt straffvärde

7 Delegerad normgivning - tre nivåer LAG Förordning Myndighets- föreskrift Riksdag Regering Central myndighet

8 MB 14:24 2 Omfattande reglering! Förordning om kemiska produkter KIFS om klassificering och märkning PCB Förordning om bekämpnings- medel Förordning om förbud m.m. KIFS om kemiska produkter Exempel – kemiska produkter Straff MB 29:8 Läkemedels- verket LVFS RIKSDAG REGERING MYNDIGHET

9 BROTTSPYRAMIDEN Förseelser Mindre allvarliga brott Grova brott Allvarliga brott 2007 Avkriminalisering Miljösanktionsavgifter PART 4 Environmental crimes law enforcement

10 2007 års lagreform – miljöbalkens sanktionssystem • Separering mellan sanktionerna straff och MSA • Förtydligande och skärpning av straffbestämmelserna

11 Separering mellan straff och sanktionsavgift (2007) MSASTRAFF MSA + STRAFF

12 MILJÖBROTT 29 KAP. 1 § MB 29:1 (före 2007) Den som förorenar mark, vatten eller luft på ett sätt som medför eller kan medföra sådana hälsorisker för människor eller skador på djur eller växter som inte är av ringa betydelse döms för miljöbrott. MB 29:1 (efter 2007) Den som orsakar att det i mark, vatten eller luft släpps ut ett ämne som typiskt sett eller i det enskilda fallet medför eller kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse döms för miljöbrott.

13 Miljöskada? Människors hälsa? Skador på djur? Skador på växter? Förarbetena: ”Det skall vara fråga om praktiskt beaktansvärd risk”.

14 Göta HovR 2006-02-02, B 1930-05 Åtalet avsåg utsläpp av 10-15 m3 svartlut till sjön Väringen. Utsläppet orsakade omedelbar fiskdöd. Göta Hovrätt ”Av utredningen framgår vidare att omkring 60 döda fiskar återfunnits. Det kan emellertid hållas för visst att det totala antalet fiskar som drabbats av skador p.g.a. utsläppet är högre. Med beaktande av bl.a. O G:s uppgift om att sjön Väringen innehåller mellan tio och tjugo ton fisk finner dock hovrätten att den skada som utsläppet rent faktiskt medfört för djur är av ringa betydelse”.

15 Miljöbrott UtsläppFöroreningMiljöskada Utsläpp av miljöfarligt ämne FöroreningMiljöskada Före 2007 Efter 2007

16 Den nya företagsboten – rättspolitiska överväganden Personligt ansvar./. Korporativt ansvar  Rättviseskäl  Effektivitetsskäl

17 Företagsbot - bakgrund BOLAGET AB Driftschef

18 ”Organisatorisk nivå” BOLAGET AB VD Produktions- chef Förman Primärt ansvar BrB 36:7 p 1 Utvidgat ansvar BrB 36:7 p 2 Styrelse

19 Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott (REMA) 2009 Kammarchef och kansli i Malmö Östersund 3 Åkl Göteborg 5 åkl Stockholm 4 åkl Malmö 4 åkl + Cå Jönköping/ Växjö 3 åkl

20 Tidigare miljöbrotts-organisation CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC RÅ REMA

21 Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål Ansvarsområde – brottstyper Miljöbrott - Brott enligt miljöbalken (2/3)- Grova Jaktbrott - Utsläpp från farty - Utsläpp från fartyg Arbetsmiljöbrott - Vållande till annans död (1/3)- Vållande till kroppsskada - Brott mot Arbetsmiljölagen

22 REMA – enheten i Göteborg • Huvudsakligt geografisk ansvarsområde; Västra Götaland, Halland och Värmland • Handlägger även ärenden från andra delar av Sverige

23 2009 Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott Organisatoriska förutsättningar att åstadkomma: • Gemensamma mål • Ökad enhetlighet • Drivkraft/utveckling • Bättre arbetsmiljö • Ökad lagföring

24 Ökad enhetlighet  Gemensamma nationella riktlinjer för rättsliga bedömningar  Gemensamma nationella riktlinjer för storleken av straff/företagsbot

25 Ökad lagföring  Från 2009 fördubblades antalet lagförda brott  REMA är enda enheten inom Riksåklagaren som tar in mer pengar till statskassan (företagsböter) än vad enheten kostar att driva.

26 Sammanfattning 10 år - Tre reformer  Företagsböter som huvudsaklig straffrättslig sanktionsform  Tydligare och bättre avgränsad straffrätt  En effektivare åklagarorganisation

27 Samverkan? Kan ett nära samarbete mellan åklagare/polis och tillsynsmyndigheter innebära problem?  Identifiera våra olika roller så att vi kan …..  …..samverkan professionellt och med integritet!

28 Samverkan? Samhället, medborgarna, verksamhetsutövarna TSM ÅKL POLIS Åtalsanmälan Förundersökning Vittne/sakkunnig Vittne

29 Samverkan – främsta syfte  Öka förståelsen för varandras roller och uppgifter  Tar bort onödigt gnissel……  Åtalsanmälningar  Förhörs/vittnessituationen  Nedlagda förundersökningar – varför?  Lagtolkning  Varför har TSM agerat på ett visst sätt

30 Varför väcks inte åtal? Misstanke Förundersökning Åtal • Tydlig och klar straffbestämmelse • Bevisning om vem som är gärningsman • Bevisning om alla gärningsmoment i tid och rum • Bevisning om uppsåt eller oaktsamhet

31 Brott mot områdesskydd - strandskydd 15 § Inom ett strandskyddsområde får inte 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.. • Fastställa situationen ”före” och ”efter” • Vem? • När? (preskriptionsfrågan) • Fastighetsrättsliga aspekter – fastighet/tomt? • Åtgärdens karaktär - avhåller allmänheten? • Uppsåt eller oaktsamhet?

32

33

34 Tillämpning och tolkning av lag Samma bestämmelser men ……  Förvaltningsrättslig lagtolkning  Straffrättslig lagtolkning

35 Reaktion Förfluten tid TILLÄMPNING AV LAG Straffrättslig lagtillämpning Förvaltningsrättslig lagtillämpning TSMÅKL/POLIS Aktion Framtid

36 Straffrättslig lagtolkning  Objektiv Textens ordalydelse utan vidare hänsyn till syfte eller ändamål  Alltid till förmån för den som kan misstänkas Finns två eller flera icke orimliga tolkningsalternativ skall företräde ges åt den tolkning som är fördelaktigast för den misstänke/åtalade.

37 Exempel på tolknings- och tillämpningssituationer •Miljöfarlig verksamhet – SNI-koder •Anmälan för samråd MB 12:6 •Anmälningsskyldighet vattenverksamheter •Strandskydd – väsentligen försämra livsbetingelserna för djur- eller växtarter •Avfallstransporter – vem är yrkesmässig

38 Miljööverdomstolen 2002-05-13, M 768-01  Jakri AB hade ägnat sig åt behandling av avfall på en viss plats. Behandlingen bestod i att man under lång tid och vid upprepade tillfällen eldade upp avfall direkt på marken.  MSA för C-verksamhet ”anläggning för behandling av avfall”. 90.004-3 C  MöD: Anläggning = att någon åtgärd av teknisk natur vidtagits för att möjliggöra den avsedda verksamheten.

39 Annat exempel - Tillämpning av lag 28 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Det är förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning enligt 10 kap. miljöbalken, om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och denna risk inte bedöms som ringa.

40 OLIKA SYNSÄTT PÅ SAMMA BESTÄMMELSE TSM Anmälningsskyldigh et gäller i princip för alla grävningsarbeten i förorenad mark Åklagaren Anmälningsskyldigh et gäller endast för åtgärder som utan tvekan utgör efterbehandlings- åtgärder och som utförs på ett påtagligt felaktigt sätt

41 När bör åtalsanmälan göras - betydelsen av TSM:s agerande Ex: Enligt villkor i ett tillstånd åligger det Verksamhetsutövaren att senast den 1 april 2011 ha låtit installera en viss reningsutrustning.


Ladda ner ppt "Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål Enheten i Göteborg Kammaråklagare Maria Johansson Kammaråklagare Jörgen Lindberg."

Liknande presentationer


Google-annonser