Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maria Ågren, Generaldirektör för Naturvårdsverket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maria Ågren, Generaldirektör för Naturvårdsverket"— Presentationens avskrift:

1 Maria Ågren, Generaldirektör för Naturvårdsverket
Miljötillsyn i framtiden i ett internationellt och ett nationellt perspektiv Maria Ågren, Generaldirektör för Naturvårdsverket Miljöchefsmöte 2012 den 23 mars Maria pratar om Naturvårdsverket ca 15 min med fokus på tillsyn och tillsynsvägledning.

2 Naturvårdsverkets verksamhetsidé
Naturvårdsverket arbetar offensivt för att miljömålen ska uppnås. Vi har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vårt uppdrag är att TA FRAM kunskap och underlag som används för att utveckla vårt eget och andras miljöarbete BIDRA till att utveckla miljöpolitiken genom att ge regeringen bra beslutsunderlag och genom att skapa drivkraft i arbetet inom EU och internationellt GENOMFÖRA miljöpolitiken i samverkan genom att agera så att miljöbalken ska följas och miljömålen uppnås Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

3 Miljömålen är grunden för vårt arbete
Generationsmålet att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. De 16 miljökvalitetsmålen och etappmålen Vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att nå målen Miljömålen är basen för vårt arbete och det är vårt flaggskepp. Ett av de största samarbetsprojekten i Sverige. Vi samordnar arbetet med att följa målen och vi ska redovisa till regeringen hur miljöarbete behöver utvecklas för att vi ska nå målen. Tillsyn är ett av flera verktyg för att nå målen. Målen är inte bindande med visar riktningen för miljöarbetet. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

4 Tydligt kundfokus. Våra leveranser ska komma till nytta. Samverkan.
Vårt arbetssätt. Tydligt kundfokus. Våra leveranser ska komma till nytta. Samverkan. BJÖRN PETTERSSON Tillsyn och sanktioner MAGGIE JAVELIUS Samverkan med andra myndigheter. Jag har tidigare berättat om vår uppgift att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål där många myndigheter samverkar. Detta tillsammans med att många aktörer har ett ansvar för miljön innebär att samverkan med alla dessa aktörer och att samordna insatser är mycket centralt och viktigt för oss även i den nya organisationen. Inom miljöbalkens område finns 15 olika nationella myndigheter som har någon form av ansvar. Därför har vi Tillsyns och föreskriftsrådet som ska svara för samordning och samverkan i frågor om föreskrifter och tillsyn. Vår chefsjurist är ordförande för rådet. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 4 4

5 TA FRAM KUNSKAP OCH UNDERLAG BIDRA TILL ATT UTVECKLA MILJÖPOLITIKEN
ANNEMAY EK Samordnar uppföljningen av miljömålen. TA FRAM KUNSKAP OCH UNDERLAG BIDRA TILL ATT UTVECKLA MILJÖPOLITIKEN GENOMFÖRA MILJÖPOLITIKEN I SAMVERKAN Så här ser hela vår organisation ut, med ledning och stödfunktioner. Förutom att organisationen speglar uppdragets tre delar så är den också skapad för att stimulera ett processorienterat arbetssätt där olika kompetenser samspelar. Tex. när det gäller frågor som rör tillsyn så är det vikigt att vi har kunskap om hur tillsynen fungerar på regional och lokal nivå. Många på Naturvårdsverket har erfarenhet att arbeta som inspektörer. Inom tillsynsvägledningen är vi beroende av att ha jurister till stöd för lagtolkningen. Vi behöver också ingenjörer och tekniker som vet hur industrin och tex. reningsteknik fungerar. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

6 Avdelning för genomförande
GENOMFÖRA MILJÖPOLITIKEN I SAMVERKAN Avdelning för genomförande Avdelningen för Genomförande i korthet: - Tar fram föreskrifter, tillsynsvägledning och annan vägledning. Hanterar ärenden där Naturvårdsverket är beslutande myndighet, hanterar våra sakanslag för biologisk mångfald mm. ansvarar för de mål och ärenden där Naturvårdsverket företräder det allmänna miljöintresset. Uppgifterna är fördelade i enheter med tillhörande sektioner och ansvarar för följande frågor: Enheter för Förvaltningsärenden och bidrag Förvaltning av värdefull natur Operativ tillsyn Efterbehandling och Lip/Klimp  Enheten Prövning och regelgivning Samhällsplanering Art- och områdesskydd Miljöfarlig verksamhet Enheten för Tillsynsvägledning och annan vägledning – se nästa bild Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 6

7 Enheten för tillsynsvägledning och annan vägledning med tre sektioner
Med den nya organisationen har vi satsat särskilt på att utveckla tillsynsvägledningen. Vi har skapat en stor enhet som har vägledning som huvudsaklig uppgift. Ca 40 personer arbetar på olika sätt arbetar med vägledning. Enheten är indelad i tre sektioner Sektionen för Naturskydd och infrastruktur har hand om vägledning om gröna frågor som art - och habitatfrågor, allemansrätten, vindkraft och frågor som rör infrastruktur. Här hanterar vi också den största delen av vilt och vargfrågorna. Sektionen för avfall och kemikalier har precis som det låter hand om frågor om avfall och kemikalier tex. REACH och det avfallsförebyggande arbetet. Här finns också frågor om myggor. Just pågår avfallsdagar på flera platser i landet och till hösten kommer vi tillsammans med Kemi ha en tillsynskampanj. Sektionen för systemstöd och miljöfarlig verksamhet har hand om frågor som gäller tillsynssystemet tex. frågor om avgifter, egenkontroll, sanktioner och tillsynsvägledningplaner mm. Här finns även kansliet till Tillsyns- och föreskriftsrådet. Vi vägleder om miljöfarlig verksamhet i 9 kap. MB. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

8 För att nå målen behöver vi samverka
För att nå målen behöver vi samverka Kunskapen om miljön och ansvaret för miljön finns hos många aktörer. Samverkan krävs om vi ska kunna uppnå vårt gemensamma mål, att lämna över en rik natur och en bra miljö till kommande generationer. Det var övergripande om Naturvårdsverket. Mitt viktigaste budskap är att även om miljöfrågorna ibland kan kännas svåra och övermäktiga så finns det massor vi kan och måste göra. För att vi ska lyckas är samarbete, både nationellt och internationellt, helt avgörande. Det är vi på Naturvårdsverket alltid beredda att göra. För det finns ingen som kan möta de utmaningar vi har framför oss på egen hand. Miljöfrågor är gränslösa och då måste också lösningarna vara det. Och ni i kommunerna har ett oerhört viktigt uppdrag att skapa en god livsmiljö för allt levande nu och för kommande generationer. Vi på Naturvårdsverket vill vara ett stöd för er i ert arbete. Hur vill du samarbeta med oss? Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 8

9 Tillsynsstrategier i framtiden
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 9

10 Tillsyn i framtiden i ett nationellt perspektiv
Pirjo Körsén chef för sektionen för systemstöd och miljöfarlig verksamhet och kanslichef för ToFR Jag är också ny nationell koodinator för IMPEL nätverket Rubriken på dagens ämne är inte så enkel. Det är svårt att sia in i framtiden. Jag ska ge några axplock om vad som är på gång Dels inom Naturvårdsverket Inom Tillsyns och föreskriftsrådet IMPEL

11 På gång inom EU Nytt meddelande från kommissionen om stärkt genomförande av EU lagstiftningen (beslut 7 mars) Införa rättsligt bindande regler för tillsyn i fler enskilda rättsakter Ny tillsyns- och övervakningskapacitet på EU-nivå via en inspektionsroll för kommissionen Introducera uppföljande utvärdering av nationella tillsynsarbetet Utvecklas vidare i det kommande 7:e miljöhandlingsprogrammet Eu har den 7 mars antagit ett meddelade om stärkt genomförande av EU lagstiftningen. Kommissionen menar att vi nu har många regler för miljön konstaterar att tillämpningen av reglerna inte alltid är optimala. Kommissionen prioriterar nu insatser för att stärka efterlevanden av Eu:s miljölagstiftning och vill stärka och öka samstämmigheten i ländernas tillsyn. Inom flera rättsakter införs allt oftare bindande regler om tillsyn och tillsynsfrekvens och dokumnetationskrav. Ett ex. just nu är IED. Kommissionen har ansvaret att tillse att EU:s länder genomför miljölagstiftningen och kommissionen har mandat att ta MS inför domstol. Tex. är Sverige stämda för att inte följa IPPC direktivet vad gäller avloppsreningsverken och också Luftvårdsdirektivet vad gäller partikelhalter. Eu vill skapa bättre kontroll av MS tillsyn och uppföljning av tillsyn och har förslag om att införa inspektionsroll för kommissionen för kontroll av MS tillsyn. Som också får uppgift att följa upp MS tillsynsarbete. Meddelandebladets förslag kommer att vidareutvecklas i det kommande 7:e miljöhandlingsprogrammet som kommer att ha fokus på stärkt genomförande av lagstiftning. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

12 Industriemissionsdirektivet IED
Införd i svensk rätt i januari 2013 Påverkar både prövnings - och tillsynssystemet BAT-slutsatser får bindande status med krav på regelbunden omprövning av tillstånd Krav på regelbunden tillsyn Planerad informationsinsats i höst och vägledning nästa vår. Det som just nu är mest aktuellt är Industriemissionsdirektivet som kommer att påverka det svenska prövnings och tillsynssystemet. Ersätter IPPC direktivet. Ska vara infört den 7 jan 2013. Den statliga utredning som har utrett hu direktivet ska införas i svensk rätt remissbehandlas nu. Klar 30 april. Oavsett om utredningens förslag genomförs kommer IED att sätta press på det svenska systemet med prövning och tillsyn. Krav finns på regelbunden omprövning av anläggningar i takt med BAT slutsatser kommer fram och förnyas. Även krav på regelbundna tillsynsbesök. När IED införts kommer tekniska referensdokument "BAT-slutsatser" att få legal status. Bat slutsatserna innehåller kvalificerad teknisk information. Detta kommer ställa nya krav på både resursvolym och kompetens för att hantera för tillsyns- och tillståndsmyndigheter. Vi planerar informationsinsats till hösten och mer konkret vägledning till våren 2013. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

13 Miljötillsynsförordningen
Kap 1 § 28 – årlig redovisning till regeringen om brister i tillsynen den 15 april. Fokus områden i år - Ansvar för tillsyn - Resurser för tillsyn En annan förändring som nyligen är genomförd är att miljötillsynsförordningen har kommit. I den fördelas bl.a. ansvar för tillsyn och tillsynsvägledning. Många oklarheter har retts ut men det kvarstår fortfarande otydliga ansvarsfördelningar. I den finns också en uppdrag till NV att årligen redovisa brister i tillsynen till regeringen. Jag kommer att nämna kort vad vi resonerar om i den redovisning som vi ska lämna i år. Vi har i år har fokus på tillsynen i systemperspektiv och landat på följande områden. Ansvar för tillsyn Finansieringssystemet med fokus på länsstyrelsernas resurser för tillsyn. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

14 Ansvar för tillsyn Ca 50 EU förordningar och 30 direktiv med miljöbestämmelser 15 centrala miljöbalksmyndigheter med TVL ansvar och ca 300 med tillsynsansvar Sammantaget en komplicerad situation för tillsynsmyndigheterna Behov av en samlad översyn av ansvarsfördelningen för tillsyn Det har inte gjorts någon större översyn av ansvarsfördelning för tillsyn sedan MB infördes Sedan dess har EU-reglerna på miljöområdet ökat stort. Det har tillkommit närmare ett femtiotal EU-förordningar och ett 30-tal direktiv. Som jag nämnde nyss så är IED på ingång. Nyligen har kommit och avfallsdirektivet. REACH är under införande mfl. Det regelsystem som tillsynsmyndigheten ska beakta i vid kontroll av lagefterlevnad har blivit och blir allt mer komplext och det är en en komplicerad uppgift att lösa. Samtidigt är det 15 centrala miljöbalksmyndigheter som någon form av vägledande uppgifter. Allt detta ställer krav på tillsynsmyndigheten och det kan vara svårt att upprätthålla en rättssäker, effektiv och likvärdig tillsyn. Vi har tidigare i olika redovisningar signalerat till regeringen att vi ser behov av en översyn av organisation och ansvarsfördelningen av tillsyn. Och det förstärks nu också med bl.a. med kraven från Eu och med IED:s införande. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

15 Ökade krav på kompetens
Större krav på kompetens hos kommunerna som har fått tillsyn över omklassade verksamheter från B till C. Kommande krav på tillsynsmyndigheternas resurser och kompetens genom IED. Kraven på tillsynsmyndigheternas resurser, kompetens och kontinuitet kommer att ställas allt högre både via Eu men även genom ändringar som miljöbalken som genomförts. Vi har gjort en utvärdering av effekterna av ändringarna i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd där flera verksamheter blev anmälningspliktiga. Den visar att flera kommuner som fått ansvaret för tillsyn över verksamheter nedflyttade verksamheter anser att de inte har tillräckligt med kompetens att bedriva tillsyn över dessa. Samma svar kommer även från länsstyrelserna om att kommunerna har svårt att hantera tillsynen över de verksamheter som blev omklassade till C-verksamheter. IED kommer också att ställa krav på tillsynsmyndigheterna kommunernas resurser och kompetens för att kunna hantera och ta ställning till inkomna anmälningar, och för att utföra uppgifterna i översyns- och omprövningsprocessen. Till exempel ska fler ändringar i miljöfarlig verksamhet hanteras som anmälningsärenden istället för genom tillståndsprövning. Enligt en SKLs enkät till företagare är de förhållandevis nöjda med möjligheten att via telefon och e-post komma i kontakt med rätt person vid kommunernas miljö- och hälsoskydd .De ger relativt låga betyg med avseende på kompetens och rättssäkerhet. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

16 Länsstyrelsernas TVL – möjligheter
TV-kedjan nationellt – regionalt – lokalt Tillsyn och TVL är inte prioriterat Får inte behålla tillsynsavgifter Behov av egen kompetens för att bedriva tillsyn och vägledning. För att tillsyn – och vägledningsskedjan ska fungera centralt – regionalt - lokalt förutsättas att spelreglerna är någorlunda lika. I dagsläget får länsstyrelserna inte disponera avgiftsintäkter från operativ tillsyn. Intäkterna går till statskassan. Därför prioriterar länsstyrelserna inte tillsyn och TVL De resurser de har använder de för prövning. Det har lett till att kedjan central – regional– lokal tillsyn och TVL inte fungerar som det är tänkt. Tillsynsvägledningen till kommunerna blir lågprioriterad och Naturvårdsverket har inte heller mäktat med vägledning till kommunerna. Även de förändringar som MTF har medfört om återtagande av tillsyn blir svår eftersom länsstyrelserna inte kan använda tillsynsavgifterna. Det finns ett förslaget om att ge länsstyrelserna möjlighet att behålla avgifterna men som inte är genomfört ännu. Men det skulle leda till mer resurser för tillsyn och likartade förutsättningar att bedriva operativ tillsyn vid länsstyrelserna. Länsstyrelserna är också beroende av att ha egen kompetens för att kunna bedriva tillsyn och vägledning. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

17 IMPEL – tillsynsnätverk i Europa
Nationell koordinator: Pirjo Körsén Ordförande: Zofia Tucinska Aktuellt Nytt inriktningsprogram för kommande år IED – projekt om inspektioner Easy Tools om riskvärdering och inspektionsmetodik Hör gärna av er om intresse att medverka i IMPEL- projekt! European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

18 Tillsyns och föreskriftsrådet
Samordna myndighetssamverkan i kommande 3-åriga TVL- planerna Samsyn kring vägledningsformers status tex. allmänna råd Mer fokus på föreskriftsarbete – inte krockar vid tillämpningen Ordnar utbildningar i Säker myndighetsutövning En del av svenska IMPEL - nätverket Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

19 Syftet med tillsyn Tillsyn ska göra miljönytta och bidra till att vi når miljömålen. Tillsynen ska vara rättssäker, effektiv och likvärdig Resurserna som vi har pratat om är inte oändliga. Därför anser vi att syftet med tillsynen är att den ska göra miljönytta. Behovsutredningar och tillsynsplaner ska visa var tillsyn kan vara ett effektivt verktyg för att nå miljömål. Tillsynen ska också vara rättssäker, effektiv och likvärdig. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

20 Sammanfattningsvis Ökade krav på uppföljning av tillsyn som ska redovisas till EU Bindande regler om tillsyn i rättsakter Ökade krav tillsynsmyndigheterna att utföra rättssäker, effektiv och likvärdig tillsyn Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency


Ladda ner ppt "Maria Ågren, Generaldirektör för Naturvårdsverket"

Liknande presentationer


Google-annonser