Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljötillsyn i framtiden i ett internationellt och ett nationellt perspektiv Maria Ågren, Generaldirektör för Naturvårdsverket Miljöchefsmöte 2012 den.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljötillsyn i framtiden i ett internationellt och ett nationellt perspektiv Maria Ågren, Generaldirektör för Naturvårdsverket Miljöchefsmöte 2012 den."— Presentationens avskrift:

1 Miljötillsyn i framtiden i ett internationellt och ett nationellt perspektiv Maria Ågren, Generaldirektör för Naturvårdsverket Miljöchefsmöte 2012 den 23 mars

2 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket arbetar offensivt för att miljömålen ska uppnås. Vi har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vårt uppdrag är att TA FRAM kunskap och underlag som används för att utveckla vårt eget och andras miljöarbete BIDRA till att utveckla miljöpolitiken genom att ge regeringen bra beslutsunderlag och genom att skapa drivkraft i arbetet inom EU och internationellt GENOMFÖRA miljöpolitiken i samverkan genom att agera så att miljöbalken ska följas och miljömålen uppnås Naturvårdsverkets verksamhetsidé

3 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Miljömålen är grunden för vårt arbete •Generationsmålet att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. •De 16 miljökvalitetsmålen och etappmålen •Vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. •Tillsyn är ett viktigt verktyg för att nå målen

4 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Vårt arbetssätt. Tydligt kundfokus. Våra leveranser ska komma till nytta. Samverkan. 4 MAGGIE JAVELIUS Samverkan med andra myndigheter. BJÖRN PETTERSSON Tillsyn och sanktioner

5 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency TA FRAM KUNSKAP OCH UNDERLAG BIDRA TILL ATT UTVECKLA MILJÖPOLITIK EN GENOMFÖRA MILJÖPOLITIK EN I SAMVERKAN ANNEMAY EK Samordnar uppföljningen av miljömålen.

6 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Avdelning för genomförande GENOMFÖRA MILJÖPOLITIKEN I SAMVERKAN

7 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Enhetschef Martin Påhlman Naturskydd och Infrastruktur Mette Svejgaard Systemstöd och miljöfarlig Verksamhet Pirjo Körsén Avfall och Kemikalier Hans Wrådhe Enheten för tillsynsvägledning och annan vägledning med tre sektioner

8 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency För att nå målen behöver vi samverka 8 Kunskapen om miljön och ansvaret för miljön finns hos många aktörer. Samverkan krävs om vi ska kunna uppnå vårt gemensamma mål, att lämna över en rik natur och en bra miljö till kommande generationer. Hur vill du samarbeta med oss?

9 Tillsynsstrategier i framtiden 2014-06-24Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency9

10 Tillsyn i framtiden i ett nationellt perspektiv Pirjo Körsén chef för sektionen för systemstöd och miljöfarlig verksamhet och kanslichef för ToFR Pirjo.korsen@naturvardsverket.se 010 - 6981781

11 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency •Nytt meddelande från kommissionen om stärkt genomförande av EU lagstiftningen (beslut 7 mars) •Införa rättsligt bindande regler för tillsyn i fler enskilda rättsakter •Ny tillsyns- och övervakningskapacitet på EU-nivå via en inspektionsroll för kommissionen •Introducera uppföljande utvärdering av nationella tillsynsarbetet •Utvecklas vidare i det kommande 7:e miljöhandlingsprogrammet På gång inom EU

12 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Industriemissionsdirektivet IED •Införd i svensk rätt i januari 2013 •Påverkar både prövnings - och tillsynssystemet •BAT-slutsatser får bindande status med krav på regelbunden omprövning av tillstånd •Krav på regelbunden tillsyn •Planerad informationsinsats i höst och vägledning nästa vår.

13 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Miljötillsynsförordningen •Kap 1 § 28 – årlig redovisning till regeringen om brister i tillsynen den 15 april. •Fokus områden i år - Ansvar för tillsyn - Resurser för tillsyn

14 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Ansvar för tillsyn •Ca 50 EU förordningar och 30 direktiv med miljöbestämmelser •15 centrala miljöbalksmyndigheter med TVL ansvar och ca 300 med tillsynsansvar •Sammantaget en komplicerad situation för tillsynsmyndigheterna •Behov av en samlad översyn av ansvarsfördelningen för tillsyn

15 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Ökade krav på kompetens •Större krav på kompetens hos kommunerna som har fått tillsyn över omklassade verksamheter från B till C. •Kommande krav på tillsynsmyndigheternas resurser och kompetens genom IED.

16 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Länsstyrelsernas TVL – möjligheter •TV-kedjan nationellt – regionalt – lokalt •Tillsyn och TVL är inte prioriterat •Får inte behålla tillsynsavgifter •Behov av egen kompetens för att bedriva tillsyn och vägledning.

17 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency IMPEL – tillsynsnätverk i Europa •Nationell koordinator: Pirjo Körsén •Ordförande: Zofia Tucinska Aktuellt -Nytt inriktningsprogram för kommande år -IED – projekt om inspektioner -Easy Tools om riskvärdering och inspektionsmetodik Hör gärna av er om intresse att medverka i IMPEL- projekt!

18 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Tillsyns och föreskriftsrådet •Samordna myndighetssamverkan i kommande 3-åriga TVL- planerna •Samsyn kring vägledningsformers status tex. allmänna råd •Mer fokus på föreskriftsarbete – inte krockar vid tillämpningen •Ordnar utbildningar i Säker myndighetsutövning •En del av svenska IMPEL - nätverket

19 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Syftet med tillsyn •Tillsyn ska göra miljönytta och bidra till att vi når miljömålen. •Tillsynen ska vara rättssäker, effektiv och likvärdig

20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Sammanfattningsvis •Ökade krav på uppföljning av tillsyn som ska redovisas till EU •Bindande regler om tillsyn i rättsakter •Ökade krav tillsynsmyndigheterna att utföra rättssäker, effektiv och likvärdig tillsyn


Ladda ner ppt "Miljötillsyn i framtiden i ett internationellt och ett nationellt perspektiv Maria Ågren, Generaldirektör för Naturvårdsverket Miljöchefsmöte 2012 den."

Liknande presentationer


Google-annonser