Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsynsvägledning Lena Callermo Naturvårdsverkets tillsynsenhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsynsvägledning Lena Callermo Naturvårdsverkets tillsynsenhet"— Presentationens avskrift:

1 Tillsynsvägledning Lena Callermo Naturvårdsverkets tillsynsenhet
Jag Tillbakablick för 7 år sedan, lokalbyråkrat till centralbyråkrat. Vårdcentral/akutmottagning till kirurgavdelning…. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

2 Tillsynens mål Hållbar utveckling Lagefterlevnad
Rättssäker och likvärdig tillämpning Detta är våra ledstjärnor MB är en ramlag – ger tolkningsutrymme Även mycket detaljstyrning – här uppstår också ett ”tolkningsutrymme” = d.v.s. vilken av alla regler ska man välja, svårt hantera alla samtidigt Regelverket förändras ständigt Allt detta är knepigt för de operativa tillsynsmyndigheterna att hantera – det är viktigt med redskap för att klara detta! Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

3 Uppföljning och utvärdering
TILLSYNSVÄGLEDNING Uppföljning och utvärdering Stöd/råd TVL Samordning Tillsynsvägledningens 3 ben = stöd/råd – samordning – uppföljning/utvärdering Syftet med TVL är att stödja och utveckla OT i landet. Stöd/råd och samordning har NV arbetat med länge Förr gav vi TVL mest för miljöfarlig verksamhet – nu ska vi ge det på alla områden som NV har ett tillsynsvägledande ansvar för. Vi kan bli mycket bättre på uppföljning och utvärdering – att utvärdera den operativa tillsynen Men också på att utvärdera vårt eget arbete – och effekterna av det ute i landet. Vi behöver fråga oss själva – Gör vi rätt saker???? Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

4 Granskningar har visat…..
Klyfta mellan vägledningsbehov och det NV levererar (RR 2006) Regeringen har inte givit NV förutsättningar att klara rollen (RR 2006) Med ett ramlagsystem blir den centrala vägledningen avgörande. Råd, uppföljning, samverkan (IRI 2005) Risk med Sveriges decentraliserade system, kan leda till ojämn lagtillämpning. Staten kan förbättra vägledningen och stärka uppföljning och utvärdering. (OECD 2004) Klyfta mellan å ena sidan kommuners och länsstyrelsers upplevda vägledningsbehov och å andra sidan det verket faktiskt levererar och anser att det bör leverera. Medför ineffektivitet. Faller mer på NV än på regeringen. Regeringen inte förmått ge NV goda förutsättningar bl a genom att ge för många regerings.- och stabsuppdrag och detaljstyra i stället för att måstyra. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

5 Resultat från fokusgruppsundersökning
Genomfördes december 2005 Målgrupp: Kommunala miljöinspektörer och miljöchefer Två fokusgrupper, en halvdag var. Vi var inte med. Gjordes av Informationsbyrå. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

6 Syfte Få fördjupad förståelse för de kommunalanställda miljöinspektörernas och miljöchefernas behov av vägledning i tillsynsfrågor. Underlag till hur Naturvårdsverket framöver kan stödja tillsynsmyndigheterna i deras arbete Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

7 Upplevelse av verkligheten
Stort behov av vägledning och ökade krav på att hålla sig uppdaterad Nya typer av verksamheter EU-medlemskap mm. Naturvårdsverkets stöd har försämrats ”Naturvårdsverket har glidit bort i rymden. Önskar att man fick tillbaka lite av det gamla och ha en närmare kontakt med Naturvårdsverket.” ”Naturvårdsverket tappar bort sig i EU-arbetet och därför tappar man kontakterna med kommunerna.” Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

8 Behoven skiljer sig åt mellan inspektörer och chefer
Miljöinspektörer Stöd och råd Tolkning Bollplank Skriftlig vägledning Miljöchefer Samordning Prioritering Definitioner Målstyrning Råd och stöd Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

9 Vad prioriterar man? Miljöinspektörer
Att det finns praktisk vägledning så som allmänna råd, faktablad osv. Att den är uppdaterad och kommer snabbt Att den är verklighetsförankrad Miljöchefer Hjälp att prioritera Samordning Konkret vägledning så som branschexperter och juridiskt bollplank Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

10 Behov av specifik vägledning
Miljöinspektörer Svårt peka ut specifika ämnen Allmänna råd Branschfaktablad Bollplank Normerande inspektioner Checklistor Miljöchefer Akuta, aktuella ämnen t ex uran i dricksvatten Krisberedskap Definition av bra tillsyn Centrala verktyg, t ex TIM Metodik för att riskvärdera tillsynsobjekt Informationsmaterial till slutanvändaren Inspektörernas synpunkter verkar fokusera på formen, inte på område. Vår tolkning AR=HB i detta fall. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

11 Hur söker man information
I första hand vänder man sig till kollegor på sin arbetsplats eller i närliggande kommuner enklaste sättet att skaffa sig information man har redan naturliga, etablerade kontaktvägar man anser att det rådet brist på central vägledning och att man inte alltid vet var man ska vända sig. Nätverken är viktiga I andra hand söker man på webben. Söker på Google och på Naturvårdsverkets hemsida om man har ett specifikt syfte. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

12 Vägledning enligt tvåstegsraket
Så här tycker man att samarbetet skulle kunna se ut. Naturvårdsverket ansvarar för samordning med andra verk Naturvårdsverket Länsstyrelserna Vi håller med!! Olika över landet. Signaler om att många lst enbart vägleder där de själva tillser/prövar. Så ser inte MB ut! Kommunerna Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

13 Tillsynsvägledning – Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas ansvar
Rollerna och ansvaret inte tydliggjort Glapp när länsstyrelserna inte har egna tillsynsområden eller kompetens inom området Resurser saknas på länsstyrelserna Detta leder till nätverkande och kontakter kollega till kollega. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

14 Slutsatser Positiv grundinställning till Naturvårdsverket avseende kunskap och kvalitet. Brister i kommunikationen. Naturvårdsverket behöver bättre kommunicera roll, ansvar, definitioner och bakgrund till beslut. Man vill ha en tydlig central vägledning med ett tydligt ansvar = nödvändighet för en effektiv och rättssäker tillsynsvägledning. För att kunna göra relevant vägledning, krävs att Naturvårdsverket har en närmare kontakt med kommunerna. Man skiljer på ansvar och genomförande och ser inte att Naturvårdsverket praktiskt måste genomföra alla åtgärder. Däremot se till att de initieras. Faktabladen och webben är uppskattade. Viktigast med informationen är dock att den är aktuell och kommer snabbt. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

15 Vägledningen från Naturvårdsverket 2003-2005
17 föreskrifter 27 Allmänna Råd 13 handböcker 7 faktablad Branschexperter Juristjour Utbildningar Webbinfo TillsynsNytt 3 nr/år Vår vägledning är omfattande Det var inte bättre förr, men mindre komplext! MB innebar en rejäl ambitionsnivåhöjning Miljöproblemen ändrar karaktär EU-nivån gör att vi dels fått fler arbetsuppgifter på central nivå. Dessutom har vi en mängd nya regler och en ny organisatorisk nivå att förhålla oss till. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

16 Vad gör Naturvårdsverket?
Kommunicerar tydligare vad som är på gång. Jobbar på att kommunicera vår roll tydligare Arbetar proaktivt genom att lägga krut på EU. Nya spåren i miljöarbetet Miljömålsstyrning, strategi för giftfria och resurssnåla kretslopp, miljöproblemen sitter i produkterna Satsar på att stödja samverkansprojekt, t ex Miljösamverkan Sverige Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

17 Vägledning från Naturvårdsverket 2006
Vägledningsplan Miljöbalksdagar 26-27/10 Tillsynsnytt 6 nummer AR/HB FMH och FAPT Branschgenomgång miljöfarlig verksamhet Ny webb ger bättre stöd FoU ….samt ett stort antal vägledningar på olika sakområden Vägledningsplan - NV ska underlätta för OTM att åstadkomma en effektiv tillsyn och bidra till en likvärdig lagtillämpning i landet genom tydlig kommunikation med OTM. Projektmål - plan för NV:s vägledning under perioden MB-dagar – Genomförs 26 – 27 oktober – fokus på tillsyn Tillsynsnytt – NV:s nättidning – ökad upplaga 2006, 6 nr. AR/HB FMH och FAPT – ändringar av förordningarna bereds f.n. på M- dep. Björn Branschgenomgång miljöf.verks. ( Utvärdering OT – dels i ToFR:s regi, samverkan med andra MB-myndigh – dels OT farligt avfall, samarbete Rp/Rt.) FoU – 2004: Genomförande av tillsyn enligt miljöbalken En intervjustudie om kommunala miljö- och hälsoskyddsinspektörers arbete vid inspektioner Syfte: kartlägga och identifiera miljö- och hälsoskyddsinspektörers upplevelser, strategier och förhållningssätt till och i inspektionsarbetet. 2005: Miljötillsyn i praktiken Lst:s tillsyn enligt MB 26 kap. Syfte: Hur miljöskyddshandläggare på lst upplever och förhåller sig till sitt arbete och vilka handlingsstrategier de använder sig av. 2006: Förberedele för FoU-program om tillsyn, nästa steg vi identifierat är mötet mellan VU och inspektör Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

18 Faktablad Egenkontroll C-verksamheter Lakvatten från deponier
Oljeavskiljare Omprövning vattenverksamheter Avloppsanläggningar (C-verksamheter) Metoder för riskvärdering av tillsynsobjekt Värmepumpar Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

19 ”Kommunmiljösamverkan?”
Synergieffekter om vi kan synka våra insatser. Vi vill bjuda in till samverkan – kreativa idéer tas tacksamt emot! Er diskussion i eftermiddag….. Eva Ölundh. Detta fixar inte staten ÅT er, bara ni är experter på er verksamhet och vardag. Hur gör vi nu – tillsammans? Hör av er – staten har också öron! Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency


Ladda ner ppt "Tillsynsvägledning Lena Callermo Naturvårdsverkets tillsynsenhet"

Liknande presentationer


Google-annonser