Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Definition av avfall & när avfall upphör att vara avfall Helen Lindqvist Ulrika Gunnesby (jurist) Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Definition av avfall & när avfall upphör att vara avfall Helen Lindqvist Ulrika Gunnesby (jurist) Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency."— Presentationens avskrift:

1 Definition av avfall & när avfall upphör att vara avfall Helen Lindqvist Ulrika Gunnesby (jurist) Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

2 Vad är avfall? Kvittblivningsintresse avgörande Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Tolkning ska göras mot bakgrund av syftet med avfallsdirektivet. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

3 Vad är inte avfall? Material som upphört vara avfall genom återvinning (4 § avfallsförordningen) End-of-Waste −kriterier på EU-/nationell nivå för när något upphör att vara avfall −t.ex. järn-, stål- och aluminiumskrot, glaskross samt kopparskrot Biprodukter Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

4 Återvinning Återvinning innebär att avfallet kommer till nytta som ersättning för annat material eller förbereds för att komma till sådan nytta eller en avfallshantering som innebär förberedelse till återanvändning (4 § avfallsförordningen) Avfallet ska fylla samma funktion som ett naturmaterial, användningen får inte ge upphov till ökade störningar för människors hälsa och miljö eller endast begränsade sådana (genom praxis) Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

5 Förslag till gruppdiskussion: 1.Förberedelser för ett nytt industriområde görs på åkermark, vilket leder till att man får fin matjord över. Är det avfall? Vad krävs i så fall för att man skulle kunna klassa jorden som icke-avfall? 2.Ett företag tar emot plastavfall för återvinning. De vill framställa granulat som de sedan säljer. Granulatet kan t.ex. användas till produktion av nya produkter. Vilka krav ställs? Har avfallet upphört att vara avfall? 3.Kan mindre än ringa risk-nivåer användas som underlag vid bedömning av om avfall upphör att vara avfall? Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

6 Regeringsuppdrag om miljöprövningsförordningen (2013:251) -Se över verksamhetsbeskrivningar som rör avfallshantering (kap 29), bl.a. gränsdragningar och terminologi -Se över systematiken mellan verksamheter som hanterar avfall (29 kap) och vissa andra verksamheter i MPF Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

7 Förutsättningar -Utgå från 29 kap MPF (med avstämning med IED, MKB-direktivet, mm). -Överensstämmelse med 15 kap MB, avfallsförordningen, avfallsdirektivet, m.fl. -Förbättra struktur, förenkla, förtydliga -Skrivelser från TSM som ska ses över/tas med -Synpunkter via lst-nätverket Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

8 Övergripande frågor Kan vissa begrepp tas bort? Mellanlagring, yrkesmässig, anläggning? Överensstämmer bestämmelsen med relevant EU-rätt? Finns begrepp som skapar oklarheter? Problem vid tillämpning av bestämmelsen? Kan vissa koder förenklas? Tas bort/läggas till? Behöver vi ”tänka nytt”? Behövs koder nu som inte varit aktuella tidigare? 2014-09-09 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 8

9 Förslag till gruppdiskussion: 1. Kan vissa begrepp tas bort? Mellanlagring, yrkesmässig, anläggning? 2. Koderna 90.350-90.450 (annan återvinning eller bortskaffande) Förslag på ändringar? Vilka punkter är otydliga/dåligt anpassade? Saknas någon punkt? 3. Ser ni några problem med anmälningsplikt för nedlagda deponier? 4. Avfall i anläggningsändamål; synpunkter på dagens punkter (90.130-90-140)? Är de ändamålsenliga? 5. Behov av ändringar i punkterna om biogasproduktion (40.10 och 90.150-90.170, även koppling till 90.10- 90.20)? Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

10 Behov av ändringar i punkterna om biogasproduktion (40.10 och 90.150- 90.170, även koppling till 90.10-90.20)? Ex problem: - Olika tillämpning av punkterna. - Behov justering av prövningsgräns vid rötning av gödsel. Lösningar? - Nya/ändrade punkter under 40.10: * punkt om uppgradering * punkt om rötning av substrat som inte är avfall (prövningsgränsen höjas till > 250 000 m3) - läsanvisning till 90.10-90.20 som anger att rötning vid reningsverk ryms inom denna punkt, men uppgradering kräver prövning enligt 40.10. Om externt slam tas emot prövas enligt 90.150-90.170 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

11 Hur klassar ni: En anläggning som både rötar avfall och sen uppgraderar gasen? (enbart 90.150-90.170 eller även 40.10?) Ett reningsverket som rötar avloppsslam? (enbart 90.10-90.20 eller även 90.150-90.170 och/eller 40.10?) Ett reningsverk som både rötar slammet och sen uppgraderar gasen? (enbart 90.10-90.20 eller även 90.150-90.170 och/eller 40.10?) Ett reningsverk som tar emot externt avloppsslam? (enbart 90.10-90.20 eller även 90.150-90.170?) Finns det miljömässiga skäl att ha en separat prövningspunkt för uppgradering av biogas? Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency


Ladda ner ppt "Definition av avfall & när avfall upphör att vara avfall Helen Lindqvist Ulrika Gunnesby (jurist) Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency."

Liknande presentationer


Google-annonser