Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 En sektorsövergripande biogasstrategi Nanna Wikholm Naturvårdsverket Klimatavdelningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 En sektorsövergripande biogasstrategi Nanna Wikholm Naturvårdsverket Klimatavdelningen."— Presentationens avskrift:

1 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 En sektorsövergripande biogasstrategi Nanna Wikholm Naturvårdsverket Klimatavdelningen Energi- och transportenheten

2 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2 Om uppdraget •Energimyndigheten fick i uppdrag av regeringen att utveckla en sektorsövergripande biogasstrategi tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket •Rapporterades till regeringen 31 augusti efter ett års arbete •Långsiktig strategi - föreslå åtgärder som på lång och kort sikt ökar användningen av biogas •Gemensam plattform för framtida utvecklingen vad avser produktion, distribution och användning av biogas i Sverige

3 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 3 Forts…… •Olika sektorers insatser ska samverka och inriktas mot gemensamt formulerade prioriteringar om användning, system etc. som sammantaget bidrar mest samhällsekonomiskt till de redan fastslagna politiska målen •Särskilt ska beaktas kostnads- och energieffektivitet, transportsektorns fossilberoende, miljömålen, utvecklingen av relevanta initiativ inom EU och internationellt samt svensk industris konkurrenskraft •Förslagen får totalt sett inte påverka statens utgifter, utan rymmas inom befintliga anslag •Utredningen har avgränsat sig till biogas från rötning

4 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 4 Naturvårdsverket och biogasen •Bra för flera av de svenska miljökvalitetsmålen – men all biogas inte lika bra, fokusera för att få ut mest miljönytta •Ansvar för avfallspolitik – God bebyggd miljö •Ansvar för klimatpolitik och övriga miljömål t.ex. Ingen övergödning, Bara naturlig försurning och Frisk luft •Hanterat stödsystem – Klimp, LIP, pumpbidrag - som givit över 1 miljard kronor till biogas under en 10-årsperiod Energimyndigheten – ansvar för hållbart energisystem och nu 170 miljoner kronor till teknikutveckling för biogas Jordbruksverket – levande landsbygd, rötning av stallgödsel

5 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 5 Värdekedjan och samhällsnyttan •Lönsamhet och samhällsnytta högst för avfall i tätorter •Lönsamhet och samhällsnytta lägst för odlade biogasgrödor •Samhällsnyttan är kopplad till produktion och inte användning •Ekonomin generellt bättre för kraftvärme än för drivmedel

6 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 6 Biogas från rötning av avloppsslam •Stora strömmar som kan nå låga kostnader •Relativt väl utbyggt, men bl.a. optimering kan ge ökad produktion •Ytterligare miljöfördelar, utöver bioenergi, i minskade metanutsläpp och kretslopp av växtnäringsämnen, som dock försvåras av föroreningar

7 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 7 Biogas från rötning av biologiskt avfall, såsom matavfall, avfall från livsmedelsindustri •De mest attraktiva substraten redan ianspråktagna •Matavfall kan öka ett antal hundra GWh •Möjliggör kretslopp av växtnäringsämnen – öka drivkrafter för detta •Övergång från kompostering och ökad utsortering av matavfall

8 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 8 Biogas från rötning av stallgödsel •Stora miljöfördelar med minskade metanutsläpp, mer bioenergi och möjligheter till minskat växtnäringsläckage •Låg lönsamhet •Förslag på nytt stöd i storleksordningen 20 öre/kWh

9 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 9 Biogas från rötning av odlade grödor och växtodlingsräster •Miljöfördelar som annan bioenergi •Låg lönsamhet på grund av höga kostnader för odling och transporter •Samrötning med t.ex. stallgödsel kan öka utbyten •Justering i stöd till vallodling - även för biogasproduktion

10 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 10

11 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 11 Lönsamheten kan förbättras genom •Ökat värde på rötresten −Uppströmsarbete för renare rötrest −Forskning på förädling till attraktiv produkt −Ekonomiska incitament för återföring före mineralgödsel −Fortsatt certifiering •Samrötning •Samarbete mellan aktörerna •Driftoptimering •Bättre tillgång till marknad (el-,gas- och fjärrvärmenät) •Teknikutveckling

12 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 12 Användning av biogas

13 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 13

14 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 14 Slutsatser om användning av biogas •Biogas i fordon har en fördel i stadsmiljö på grund av minskade utsläpp av partiklar men i övrigt inga tydliga miljö- och klimatfördelar mot användning för el- och värmeproduktion •Biogas som drivmedel gör störst miljönytta då den används i tung trafik i stadsmiljö. Den lämpar sig särskilt till bussflottor i innerstadstrafik som har en jämn och hög efterfrågan på bränsle, där alternativet är diesel och där hälsoeffekterna av minskade partikelutsläpp är störst •På större anläggningar för biogasproduktion bör uppgradering till drivmedel av biogasen prioriteras framför annan användning, där uppgradering är ekonomiskt försvarbart •Volymerna biogas i närtid är alltför små för att motivera storskaliga satsningar på gasledningar och distributionssystem

15 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 15 Slutsatser •En fördubblad produktion möjlig, 3-4 TWh −Kommuner uppmanas att utnyttja sina potentialer −Särskilda stödåtgärder för glesbygd (främst stallgödsel) −Samverkan och effektivisering nödvändig −Biogas som drivmedel bör prioriteras till tunga fordon •För ytterligare ökning krävs −Småskalig teknik för glesbygd −Nya substrat, ny teknik

16 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 16 Tack! nanna.wikholm@naturvardsverket.se Ladda ner hela rapporten här http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre- meny/Nyheter/Forslag-till-ny-biogasstrategi/


Ladda ner ppt "2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 En sektorsövergripande biogasstrategi Nanna Wikholm Naturvårdsverket Klimatavdelningen."

Liknande presentationer


Google-annonser