Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bygg- och rivningsavfall, regeringsuppdrag och genomförd tillsynskampanj 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 Emma Colleen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bygg- och rivningsavfall, regeringsuppdrag och genomförd tillsynskampanj 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 Emma Colleen."— Presentationens avskrift:

1 Bygg- och rivningsavfall, regeringsuppdrag och genomförd tillsynskampanj 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 Emma Colleen Moberg, Naturvårdsverket

2 Detta pass kommer att handla om: •Bygg-, riv- och anläggningsavfall •Tillsynskampanj 2013 •Regeringsuppdrag om icke farligt bygg- och rivningsavfall •Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2

3 Bygg-, riv- och anläggningsavfall – nuläge •Ca 10 M ton avfall/år genereras från bygg- och anläggningssektorn •Byggsektorn är den sektor som efter industrisektorerna genererade mest avfall under 2010 •Mineralavfallet (tegel/betong/isolering/gips/schaktmassor) utgör nära 80% •5-10% av avfallet från bygg- och anläggningssektorn är farligt avfall •Byggsektorn står för 33% av Sveriges totala mängd avfall (exklusive gruvavfallet) och 26% av landets farliga avfall •Stor andel deponering •Signaler om brister– t.ex. vid inventering av material innan rivning 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 3

4 Plan- & bygglagen Miljöbalken 1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 4 1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

5 Tillsyn av bygg-, rivningsverksamheter Reglering av bygg- och rivningsavfall i Miljöbalken (1998:808) •Allmänna hänsynsregler i 2 kap. MB •Avfall 15 kap. •Bygg- och rivningsverksamheter är att betrakta som en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § MB •Tillsynsmyndigheten kan utöva tillsyn över verksamheten enligt 26 kap. MB •Tillsynsavgift kan tas ut vid tillsyn av miljöfarlig verksamhet enligt 27 kap. MB. 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 5

6 Tillsyn av bygg-, rivningsverksamheter 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 6 Sortering av avfall enligt Avfallsförordingen •Brännbart avfall ska sorteras ut (14 § AvF) •Farligt avfall får inte blandas eller spädas ut med andra slag av farligt avfall, annat avfall, eller andra ämnen eller material. (16 § AvF) •Farligt avfall som har blandats eller spätts ut ska separeras (17 §) Vissa undantag (18-19 §§ AvF) •Elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall (25 § AvF) •Anteckningsskyldighet gällande farligt avfall vid bygg- och rivningsplats (55 § AvF) •Utsortering av förpackningar

7 PBL:s nya kontrollsystem för rivningsavfall 2011 Med anledning av det: •Nya allmänna råd från Boverket om rivningsavfall (BFS 2013:15 RIV 1) •Ny webbaserad vägledning i PBL kunskapsbanken om rivningsavfall 2013-10-08 Sida 7

8 2013-10-08 Sida 8

9 Tillsynskampanj 2013 •Fler bygg- och rivningsprojekt behöver minska sin mängd avfall och hantera sitt avfall bättre •Byggnadsinspektörer och miljöinspektörer •4 seminarier och 1 webbaserat seminarium •Samverkansforum •Se webbinariet i efterhand: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i- miljoarbetet/Vagledningar/Avfall-bygg--och- rivningsavfall/Webbinarium-om-bygg--och-rivningsavfall/. http://www.naturvardsverket.se/Stod-i- miljoarbetet/Vagledningar/Avfall-bygg--och- rivningsavfall/Webbinarium-om-bygg--och-rivningsavfall/ 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 9

10 Regeringsuppdrag om icke farligt bygg- och rivningsavfall Utreda behov av styrmedel för att nå etappmålet om att (insatser ska vidtas så att) förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annan materialutnyttjande av icke- farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktsprocent senast år 2020. Möjliga styrmedel ska konsekvensutredas och förslag ska därefter lämnas på vilka styrmedel som bedöms vara lämpliga att genomföra. Utgångspunkten för arbetet ska vara att de styrmedel som föreslås ska främja resurseffektiva kretslopp utan spridning av farliga ämnen. Uppdraget ska utföras i samråd med Kemikalieinspektionen, Boverket och Trafikverket 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 10

11 Målen som ska uppnås EU:s återvinningsmål för byggavfall WFD 2008/98/EC Article 11(2)(b) Senast 2020: Förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall, med undantag för sådant naturligt förekommande material som definierats i kategori 17 05 04 i avfallsförteckningen ska öka till minst 70 viktprocent, varvid också ska medräknas sådana fall där avfall används som fyllmaterial för att ersätta annat material. Etappmålet i miljömålssystemet Ökad resurshushållning i byggsektorn. Insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020. 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 11

12 Inriktning •Hur vi idag ligger till i jämförelse med målet? •70 %-målet är ett kvantitativt mål. Inriktning på stora fraktionerna av avfall. •Fraktioner som kan ha betydelse för att uppnå målet: betong, tegel och blandat mineraliskt avfall, asfalt, järnvägsballast, gips, trä, glas. •Studera för- och nackdelar med att införa ett producentansvar på byggvaror, önskemål från Miljödepartementet. 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 12

13 Krav på utökad rapportering •Vi behöver ha förbättrad statistik för bygg- och rivningsavfall •Ändring av NFS 2006:9, Naturvårdsverkets föreskrift om miljörapport •Obligatorisk rapportering för alla anläggningar som är tillståndspliktiga enligt MPF 2013:251 och tar emot bygg- och rivningsavfall inklusive anläggningsavfall och muddermassor. •Första utökade rapporteringen till SMP i mars 2016 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 13


Ladda ner ppt "Bygg- och rivningsavfall, regeringsuppdrag och genomförd tillsynskampanj 2014-06-20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1 Emma Colleen."

Liknande presentationer


Google-annonser