Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erika Nygren Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erika Nygren Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket"— Presentationens avskrift:

1 Erika Nygren Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket
På gång på deponiområdet - vad gör NV? Avfallshandläggarträff den 20 maj 2010 Erika Nygren Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

2 Rapportering och utvärdering av deponidirektivet
Rapportering för TACK för era bidrag! Utvärdering Syfte: Att ta fram ett underlag till NVs fortsatta arbete med deponifrågor. Underlaget ska ge stöd i NVs vägledning av länsstyrelser och kommuner i deponifrågor samt utgöra ett underlag i NVs prioritering av deltagande i mål och ärenden. Mål: Utvärderingen ska visa på: 1. Vilka strukturella förändringar deponidirektivets införande har inneburit och vilka effekter de har lett till. Har det blivit några oönskade effekter, t.ex. ökade transporter eller ökad återanvändning av olämpligt konstruktionsmaterial? Vilka betydelser har i så fall dessa effekter fått? 2. Hur tillståndsmyndigheterna arbetar med genomförandet av deponidirektivet, med särskilt fokus på avsteg från krav. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

3 Deltagande i mål och ärenden – i vilka frågor?
ekonomiska säkerheter användning av avfall i sluttäckning användning av avfall i geologisk barriär att klargöra gränsen för vad som är deponering att en deponi anlagd just under markytan ≠ underjordsförvar omfattningen av delegation till tillsynsmyndigheten valet av recipient för utsläpp av vatten tillstånd till deponi för farligt avfall förelagda att yttra oss i ett par fall ärenden där NV deltar i andra frågor med koppling till deponering Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

4 Deltagande i mål och ärenden, forts.
Användning av avfall i övriga anläggningsarbeten; gränsen mellan återvinning och bortskaffande (när verksamheten istället är att betrakta som deponering) att tillstånd söks för användning av avfall för anläggningsändamål och att VU anger aktuell verksamhetskod att underlaget för bedömning av föreslagna stabiliseringsmetoder förbättras så att miljöeffekterna vid användning av avfall är kända och får större tyngd i bedömningen vid myndigheternas beslut Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

5 Gipsavfall - Klagomål till Kommissionen 2009 ang. hur Sverige har genomfört bestämmelser som rör gipsavfall. Yttrande till Miljödepartementet efter hjälp med info från er på Lst - Knäckfråga; hur termen gipsbaserat avfall ska tolkas samt om problemet kräver att striktare/nya bestämmelser införs. - Vi anser inte att avfall som innehåller synliga/identifierbara rester av gips bör betraktas som ett gipsbaserat avfall. En annan tolkning kan leda till att bestämmelser bör införas som styr hanteringen av gipsavfallet vid källan - Kommissionen har inga synpunkter på de svenska bestämmelserna MEN framför att det förefaller som om tillämpningen av Sveriges lagstiftning leder till en konkret situation som inte överensstämmer med målsättningarna och kraven i deponidirektivet. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

6 Ändringar i mottagningsföreskriften (NFS 2004:10)
Varför? Överensstämmelse med deponidirektivet och rådsbeslutet Granskning av EU kommissionen 2007 – brister i genomförande av deponidirektivet avseende insamling av meteorologiska data. Meteorologiska data kan användas för att övervaka vattenbalansen på deponiområdet och kan indikera om lakvatten ackumuleras i deponin eller läcker ut. Föreskriften behöver uppdateras. I föreskriften görs hänvisningar till preliminära standarder som nu är fastställda. Vissa problem vid tillämpning av föreskriften bör åtgärdas. Vi inför möjligheter till dispens från provtagnings- och provningsfrekvens vid mätning av grundvatten- och lakvattensammansättning. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

7 Remissen Remiss under oktober-november 2009
Några remissinstanser ifrågasatte införandet av bestämmelsen om insamling av meteorologiska data Förtydliganden av 42 § efterfrågades samt ändrade formuleringar och begrepp för ökad tydlighet GD-beslut om ändringar NFS 2010:4; Föreskrift om ändring i NFS 2004:10 NFS 2010:5 Ändring i AR 2006:10 Ny konsekvensanalys samt sammanställning av remissvar på Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

8 Resultatet? Tillägg i NFS 2004:10 Meteorologiska data
42a § På deponier för farligt avfall och deponier för icke-farligt avfall ska följande meteorologiska data samlas in och registreras Parameter Frekvens Frekvens under under driftfas efterbehandlingsfas Mängd nederbörd dagligen månadsvis Avdunstning dagligen månadsvis Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

9 Resultatet forts. Tillägg i tillhörande allmänna råd till 42a §
”Meteorologiska data kan beställas från SMHI eller av annan part som tillhandahåller data av likvärdig kvalitet. Meteorologiska data kan även erhållas genom egna mätningar vid deponin. Avdunstning kan även fastställas genom beräkning. För beräkning av avdunstning bör även följande meteorologiska data samlas in och registreras Parameter Frekvens Frekvens under under driftfas efterbehandlingsfas Temperatur dagligen månadsmedelvärde (min, max, kl ) Vindriktning dagligen krävs ej Vindstyrka dagligen månadsmedelvärde Luftfuktighet dagligen månadsmedelvärde” Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

10 Deponisamarbete genom Nordiska Ministerrådet
2 pågående projekt: Framtida deponeringsstrategier som en del av hållbar avfallshantering i de nordiska länderna – Problematiska avfall från nya återvinnings- och avfallshanteringsprocesser – Avfall som en (framtida) resurs – anpassning av deponeringsstrategier (”avfallsdeponier som ”resursbanker”) Färdiga rapporter publiceras på Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

11 Vägledning om inventering av gamla deponier
Underlagsrapport från SGI för vägledning beträffande inventering, undersökning och riskklassning av gamla deponier Vi kommer att bearbeta vissa delar till NV-rapporter Andra delar kommer att genomgå en tredjeparts-granskning och därefter publiceras som SGI-rapporter Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

12 Screening lakvatten I en förstudie inför ev. screening av lakvatten konstateras att; Uppåt tusen organiska ämnen kan potentiellt förekomma i lakvatten och deras förekomst vid deponier i Sverige är till stora delar okänd. En stor andel av organiska ämnen i lakvatten har potentiellt icke önskvärda egenskaper vad gäller persistens och toxicitet Möjligheten att behandla dessa organiska ämnen lokalt är god för vissa ämnen, sämre för andra och okänd för de flesta. Det är troligt att ämnen med toxikologiska samverkanseffekter förekommer i lakvatten. För att kunna identifiera de ämnen som utgör potentiella problem i lakvatten behövs alternativ till punktprovtagning och riktad analys. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

13 Screening lakvatten, forts.
Inom ramen för den nationella miljöövervakningen görs en screening av lakvatten under I undersökningen kommer 6 anläggningar ingå, dessa ska representera gamla och nya deponier kommunala och industrideponier deponier för icke farligt avfall och farligt avfall olika typer av recipienter i kombination med geografiska skillnader olika metoder för lakvattenrening Provtagningen startar under hösten Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency


Ladda ner ppt "Erika Nygren Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket"

Liknande presentationer


Google-annonser