Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöledningssystem Johan Sundqvist, Miljöchef. Varför inför KTH ett miljöledningssystem? KTH:s Policy och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöledningssystem Johan Sundqvist, Miljöchef. Varför inför KTH ett miljöledningssystem? KTH:s Policy och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling."— Presentationens avskrift:

1 Miljöledningssystem Johan Sundqvist, Miljöchef

2 Varför inför KTH ett miljöledningssystem? KTH:s Policy och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling. Skapar bättre miljö, tillvaratar kostnadseffektiviseringar och stärker varumärket. Lagstiftning, bl.a. ”Högskolelagens 1 kap 5§” och ”Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter”.

3 Gemensam metodik för ledningssystem Policy Förbättra; vidta åtgärder för att ständigt förbättra ledningssystemets prestanda. Genomföra; inför processerna Följa upp; övervaka och mät processer med utgångspunkt för policy, övergripande mål, lagar och andra krav och rapportera resultaten. Planering; fastställa vilka mål och processer som krävs för att åstadkomma resultat som överensstämmer med organisationens policy Ständiga förbättringar

4 Arbetsmodell – ISO 14001

5 Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem

6 Miljöutredning för KTH

7 KTH:s betydande miljöaspekter Energianvändning Transporter Användning av kemiska produkter Upphandling och användning av varor och tjänster Avfall Utbildning Forskning Samverkan

8 Miljöledningssystem på intranät/webb http://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling

9 Miljöorganisation på KTH

10 Rektorsbeslut avseende miljöledningssystemet 2011-09-12, Fastställande av arbetsmodell för KTH:s miljöledningssystem Rektor beslutar att arbetsmodell för införande av miljöledningssystem på KTH skall vara ISO 14001. Rektor beslutar att miljöledningssystemet skall vara klart för certifiering senast den 31/12 2014. Rektor beslutar att erfoderliga resurser i form av tid, personella och ekonomiska medel avsätts i verksamheten för att uppnå målet att KTH skall ha ett certifierbart miljöledningssystem enligt ISO 14001 senast den 31/12 2014. 2012-04-01, Besluts- och delegationsordning för Kungliga Tekniska högskolan ”Yttre miljö Miljöarbetet omfattar KTH:s alla verksamheter och medarbetare. Uppgifts- och ansvarsfördelningen avseende uppgiften att uppfylla de bestämmelser som enligt gällande lagstiftning krävs vad gäller det yttre miljöområdet samt KTH:s miljöpolicy och handlingsplan skall framgå i miljöledningssystemet och tillhörande beslut. Denna besluts- och delegationsordning reglerar inte ansvaret för miljöfrågor, utan hänvisar till miljöledningssystemet som utgör grunden för hur ansvar och befogenheter fördelas inom KTH med avseende på yttre miljö.” 2012-04-10, Fastställande av betydande miljöaspekter för KTH Rektor fastställer de betydande miljöaspekter som tagits fram enligt miljöledningsrutin. Rektor ger miljöchefen i uppdrag att tillsammans med vicerektor för hållbar utveckling ta fram förslag till reviderad miljöpolicy för KTH, i enlighet med de fastställda betydande miljöaspekterna samt ISO 14001.

11 Tack för visat intresse. Johan Sundqvist Miljöchef


Ladda ner ppt "Miljöledningssystem Johan Sundqvist, Miljöchef. Varför inför KTH ett miljöledningssystem? KTH:s Policy och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser