Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En del av svensk Försäkring i samverkan Solvens II eller tjänstepensions- direktivet – hur kan svenska tjänstepensioner regleras? Svenska Försäkringsföreningens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En del av svensk Försäkring i samverkan Solvens II eller tjänstepensions- direktivet – hur kan svenska tjänstepensioner regleras? Svenska Försäkringsföreningens."— Presentationens avskrift:

1 En del av svensk Försäkring i samverkan Solvens II eller tjänstepensions- direktivet – hur kan svenska tjänstepensioner regleras? Svenska Försäkringsföreningens Livförsäkringsseminarium 9 oktober 2012 Charlotta Erikson, Svensk Försäkring

2 En del av svensk Försäkring i samverkan Tjänstepensionen på den svenska arbetsmarknaden • Över 90 procent av de svenska arbetstagarna omfattas av en kollektivavtalad tjänstepensionsplan. • Fyra dominerande planer täcker varsin sektor av den svenska arbetsmarknaden. • Företagsspecifika planer mindre vanliga

3 En del av svensk Försäkring i samverkan Tryggandeformer för tjänstepension

4 En del av svensk Försäkring i samverkan Dagens reglering av tjänste- pensionsverksamhet • Direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (”IORP”- direktivet) • Direktivet är direkt tillämpligt på tjänste- pensionsinstitut (”IORPer”), för Sveriges del tjänstepensionskassor (försäkringsföreningar) och pensionsstiftelser. • Via en option kan direktivets centrala rörelse- regler tillämpas på tjänstepensionsverksam- heten i livförsäkringsbolag. • Sverige valde att utnyttja denna option.

5 En del av svensk Försäkring i samverkan Vad händer när Solvens II träder ikraft? • Vid fortsatt användning av optionen: Kapitalkraven i Solvens II • Utan fortsatt användning av optionen: Full tillämpning av Solvens II • Övergångsregel? Omnibus II innehåller förslag om möjlighet att använda dagens regler under en övergångsperiod

6 En del av svensk Försäkring i samverkan Samtidigt ses IORP-direktivet över… • IORP-översynen ska bygga på: - Solvens II som utgångspunkt - Men beakta särdrag i tjänstpensions- verksamhet och - ”lessons learned” från Solvens II vad särskilt gäller långa garantier

7 En del av svensk Försäkring i samverkan Solvens I IORP IORP II Solvens II 201? Solvens II IORP II Samma regleringOlika regleringLikartad reglering? Försäkringsföretag Tjänstepensionsföretag Övergångslösning 201? IORP

8 En del av svensk Försäkring i samverkan Solvens II-utredningen: • En ny lag om tjänstepensionsrörelse införs. Lagen baseras på IORP-direktivet. • Livförsäkringsbolagen kan välja att omvandla sig till tjänstepensionsföretag under den nya lagen. • I dessa institut får endast tjänstepensions- verksamhet bedrivas, övrigt försäkring måste ligga i en separat juridisk person.

9 En del av svensk Försäkring i samverkan Ny remiss våren 2012 • Promemoria från Finansdepartementet: Underkänner Solvens II-utredningens förslag att försäkringsföretag ska få omvandla sig till tjänstepensionsföretag. Endast de företag som inte omfattas av Solvens II- direktivet kan omfattas av tjänstepensionsdirektivet. Försäkringsbolag får därmed inte lägga över sin tjänstepensionsverksamhet i ett tjänstepensions- företag. Enbart dagens tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser omfattas av IORP-direktivet. Nya tjänstepensionsföretag kan endast bildas i form av stiftelse.

10 En del av svensk Försäkring i samverkan Svensk Försäkrings utgångspunkter: • Bästa möjliga reglering för tjänstepensionsverksamhet • Effektiva lösningar för tryggande av tjänstepension • Kollektivavtalens viktiga roll • Använd ”svängrummet ”i EU-rätten!

11 En del av svensk Försäkring i samverkan Bedömning 1. Behövs en jämförelse mellan direktiven? • Nationell beslutanderätt kring pensionssystemets organisation - en viktig grundpelare i EU • Direktivets syfte är att tillskapa en inre marknad för tjänstepension  Tveksamt att låta bedömningen vila på inbördes rangordning mellan Solvens II och IORP

12 En del av svensk Försäkring i samverkan Bedömning, forts. 2. Om en jämförelse ändå görs… • Tveksamt om departementet har beaktat alla relevanta faktorer och om de faktorer de har beaktat har tolkats korrekt  Tveksamheter även i denna del och risk för att bedömningen är i konflikt med EU-rätten

13 En del av svensk Försäkring i samverkan Konsekvenser av bedömningen? • Saknas beskrivning av påverkan på tjänstepensionsmarknadens struktur, t.ex. kollektivavtal kryssmarknaden tillåtna aktörer konsumentskydd kostnader  Bristfälligt underlag för beslut

14 En del av svensk Försäkring i samverkan Slutsatser och förslag Slutsatser • Betydande osäkerhet kring departementets bedömning • Förslaget får långtgående konsekvenser Förslag • Utredning om hur och i vilken form tjänstepensionsverksamhet bör drivas i framtiden • Övergångsregler för både livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor • Övergångsregler ej tvingande – möjligt att tillämpa Solvens II fullt ut för den som vill • Reglering för nya institut

15 En del av svensk Försäkring i samverkan Vad händer nu? IORP-direktivet • En QIS har precis påbörjats. Resultat levereras i mars 2013 och ett förslag till ändrat IORP-direktiv är tänkt att läggas senare det året. Solvens II • Konsekvensstudie beträffande långa garantier ska göras med rapport i mars 2013, därmed försenas Omnibus II och nivå 2-reglerna. • Ikraftträdande skjuts sannolikt till 1 januari 2015. ………… Således finns det tid att diskutera!


Ladda ner ppt "En del av svensk Försäkring i samverkan Solvens II eller tjänstepensions- direktivet – hur kan svenska tjänstepensioner regleras? Svenska Försäkringsföreningens."

Liknande presentationer


Google-annonser