Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillträde och prissättning av bytespunkter och tjänster för busstrafik Stefan Pettersson, Railrex.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillträde och prissättning av bytespunkter och tjänster för busstrafik Stefan Pettersson, Railrex."— Presentationens avskrift:

1 Tillträde och prissättning av bytespunkter och tjänster för busstrafik Stefan Pettersson, Railrex

2 Översikt • Uppdrag och metod • Aktörer • Redovisning av intervjusvar • Reglering eller branschöverenskommelser? • Slutsatser

3 Uppdraget • För att den nya kollektivtrafiklagen ska fungera väl behöver alla kollektivtrafikföretag ha tillgång till nödvändig infrastruktur som bytespunkter och tjänster. Fungerar detta i praktiken? • Slutredovisades till Trafikanalys den 31 december 2012

4 Metod och ansats • Metod: Intervjuer med aktörer • Urval: -4 förvaltare av större bytespunkter med både befintlig kommersiell och upphandlad trafik -4 bussföretag som bedriver både upphandlad och kommersiell trafik • Avgränsning: Endast buss

5 Bytespunkter • Cityterminalen i Stockholm • Linköpings bussterminal • Nils Ericsonterminalen i Göteborg • Malmö C, regionbussterminal och stadsbussterminal

6 Vad är nödvändig infrastruktur och vilka är tjänsterna? Några exempel Infrastruktur: • Gate vid bytespunkt • Hållplats i direkt anslutning till bytespunkt • Väntutrymme för passagerare • Korttidsuppställning Tjänster: • Information till bussföretag • Information till resenärer (trafikantinformation i form av utrop och/eller digital information) • Biljettförsäljning i gemensam form eller utrymme/lokal för detta ändamål

7 Frågekategorier till bussföretag och förvaltare av bytespunkter • Tillträde till bytespunkter • Prissättning av tillträde till bytespunkter • Tillhandahållande av tjänster vid bytespunkter • Prissättning av tjänster vid bytespunkter

8 Vad har bussföretagen svarat? Tillträde • Vid två av fyra bytespunkter gavs de kommersiella bussföretagen tillträde men inte med samma förutsättningar som den upphandlade trafiken • Vid två bytespunkter gavs inte de bussföretag som bedriver kommersiell trafik tillträde och därigenom inte samma förutsättningar som den upphandlade trafiken

9 Vad har bussföretagen svarat, forts • Angöring och avgång fungerar relativt bra men de som bedriver kommersiell busstrafik får inte använda de gater de önskar • Den modell med tillträde som bytespunkterna tillämpar är tämligen stel • Den kommersiella busstrafiken ges inte tillträde till de depåer där THM-trafik bedrivs

10 Vad har bussföretagen svarat, forts • För hög grad av kommersialisering av ytor på bytespunkter • Prissättningen för hyra av kommersiella ytor är inte transparent • Problem på vilket sätt man vill exponera sitt varumärke inne på bytespunkten >>Bytespunkternas verksamheter är i för hög grad konstruerade efter upphandlad trafik och det finns liten förståelse den kommersiella busstrafikens behov

11 Vad har förvaltare av bytespunkterna svarat? • Arbetar med att utveckla metoder avseende tillträde, tjänster och prissättning för att anpassa sig till kraven från branschen • Överens om att vilja förbättra persontrafikflödena (upphandlad- och kommersiell trafik) på bytespunkterna • Prissättning bör ge förutsättning för att investera och utveckla bytespunkter • Variation hos bytespunkterna avseende synen på kommersiell resp. upphandlad trafik har en förklaring

12 Sammanställning intervjusvar, viktiga observationer FrågekategoriCityterminalenN-E terminalenLinköping CMalmö C Tillträde till bytes­ punkter Öppet tillträde. Upphandlad trafik har fördelar avse­ ende val av gater. Finns ingen till­ delningsmodell. Öppet tillträde. Upphandlad trafik har fördelar avse­ ende val av gater och användning av hållplatser. Finns ingen tilldelnings- modell. Tillträde endast upphandlad trafik. Arbete pågår med att öppna för all trafik. Tillträde endast upphandlad trafik. Arbete pågår med fysiska åtgärder för att öppna för all trafik. Prissättning av till­ träde vid bytes­ punkter Omvänd pris­trappa. Rabatt som bygger på antal angöringar. Ej aktuellt pga. tillträdesförbud. Tillhandahållande av tjänster vid bytes­punkter Fungerar väl. Endast upphand­lad trafik har tillgång till paus­rum. Ej aktuellt pga. tillträdesförbud. Prissättning av tjänster vid bytes­ punkter För hög grad av kommersialisering av ytor. Brist på transparens. Ej aktuellt pga. tillträdesförbud.

13 Reglering eller branschöverens- kommelser? Varför reglering? • Ökad grad av förutsägbarhet och transparens • Förekomst av vertikalt integrerade aktörer • Små aktörer har svårt att hävda sig vid bransch- överenskommelser • Likhet med järnvägsområdet Varför branschöverens- kommelser? • Större dynamik och mindre byråkrati • Mindre kostnadsdrivande • Aktörerna ges eventuellt högre grad möjlighet att påverka

14 Slutsatser • Utvecklingsinsatser pågår – Förvaltare av bytespunkter, lyssna på bussföretagen! • Bytespunkter med en redan högre andel kommersiell trafik har större förståelse för den kommersiella trafikens behov • Bytespunkter som ingår i studien saknar en kapacitetstilldelningsmodell • Tveksamhet kring rabattsystem som gynnar de företag som använder bytespunkten i hög utsträckning.

15 • Reglering avseende erbjudandet från förvaltare av bytespunkter bör införas • Uppföljning och utvärdering av bytespunkterna fortsatt viktigt. Vad händer om inte dessa lever upp till kraven? • Regering/riksdag bör ge Transportstyrelsen bemyndigande om tillsyn och uppdrag att ta fram föreskrifter om tillträde, tjänster och prissättning av bytespunkter, givet att man vill likforma villkoren i kollektivtrafikbranschen.

16 Tack för att ni lyssnade! Frågor?


Ladda ner ppt "Tillträde och prissättning av bytespunkter och tjänster för busstrafik Stefan Pettersson, Railrex."

Liknande presentationer


Google-annonser